Analizy rynkowe

Admiral Boats S.A. – Emisja obligacji Serii C – Analiza

Opublikowano: 18 kwietnia 2012 o 09:55

Profil działalności emitenta

Admiral Boats S.A., dzięki doświadczeniom technologicznym i rynkowym poprzednika spółki Lamirs Nowy B. Sirocka, intensywnie rozwija produkcję ponad 20 modeli łodzi w oparciu o własne, zastrzeżone projekty, które certyfikowane są przez Polski Rejestr Statków znakiem bezpieczeństwa CE. Kapitał spółki jest obecnie w posiadaniu rodziny Kleba, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Nadzorczej i Zarządzie. Prezesem zarządu jest pan Andrzej Bartoszewicz finansista z doświadczeniem w bankowości a także w przemyśle stoczniowym. W 2011 roku, w zakładzie należącym do spółki w Bojanie, wyprodukowanych zostało ponad 900 sztuk. Po dokonaniu ostatnio modernizacji zaplecza produkcyjnego, spółka szacuje swoje aktualne moce produkcyjne na 1500 sztuk. Faktyczna ilość będzie uzależniona od typu produkowanej łodzi. Według deklaracji zarządu spółka zamierza produkować więcej łodzi o większych wymiarach, których cena jednostkowa jest wyższa, co jest także zgodne z tendencjami marketingowymi w branży. Sprzedaż w firmie realizowana jest poprzez działających na wyłączność spółki dystrybutorów. Odpowiadają oni za pozyskiwanie i realizację zamówień, a wynagradzani są od wartości opłaconej transakcji. Firma konkuruje nie tylko z producentami w Polsce ale także z wykonawcami łodzi z całego świata. Istotną przewagą polskich producentów takich jak ADMIRAL BOATS SA jest bardzo atrakcyjny stosunek ceny produktów do ich jakości. Koszty produkcji łodzi w Polsce na wszystkich etapach ich wytwarzania, począwszy od projektowania poprzez konstrukcje i wykończenie są niższe niż np. w krajach Europy Zachodniej o około 30%-40%.

Branża

Szacunkowa wartość światowego rynek łodzi użytkowych mieści się w granica 18-19mld USD i jest podzielona głównie miedzy USA i Europę. Wg Luncintel Reaserch skumulowana średnia stopa wzrostu tego rynku w latach 2010 – 2015 oszacowana została na prawie 9% rocznie. Główne regiony wzrostu to Europa oraz rejon Azji i Pacyfiku, a w zakresie produktów główne tendencje koncentrują się na sprzedaży większych i coraz bardziej ekskluzywnych łodzi. Wydarzenia makroekonomiczne ostatnich kilku lat spowodowały znaczny wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu jachtowego. Po kryzysie roku 2008, sporej zapaści w 2009 i przy braku wzrostu w 2010, od zeszłego roku widać ożywienie po stronie nabywców nowych łodzi na wielu rynkach. Trudna, pokryzysowa sytuacja wytwórców zachodnioeuropejskich sprzyjała umacnianiu znaczenia polskich producentów na świecie. Ze względu na niższe koszty wytworzenia przy jednoczesnej bardzo wysokiej jakości polskie stocznie znacznie rozwinęły swoją pozycję w Europie i na Świecie. Wg szacunków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, roczne zdolności produkcyjne w naszym kraju to ponad 22 000 jednostek jachtowych – zarówno żaglowych jak i motorowych. Nie jest to jednak precyzyjna liczba ze względu na to iż nie wszystkie firmy w branży skupia Izba a wytwórcy są mocno rozdrobnieni. Od 2009 roku ilość i wartość produkcji sukcesywnie wzrasta co prezentuje zestawienie poniżej.

Roczna sprzedaż łodzi użytkowych

Zdecydowana większość produkcji około 900 polskich zakładów przeznaczona jest na eksport, na rynki gdzie posiadanie łodzi jest jednym z istotnych elementów majątku zamożnych. To jest najważniejsza grupa docelowa dla producentów łodzi. Druga ważna grupa docelowa to mieszkańcy terenów na szlakach wodnych i rejonów nadmorskich gdzie jest to niezbędnych środek transportu używany w życiu codziennym. Dotychczasowa oferta firmy ADMIRAL BOATS SA skierowana jest głównie do grupy drugiej, konkretnie na 3 rynki: Holandia, Niemcy i Norwegia. Firma rozwija działania marketingowe również na południu i zachodzie Europy.

Finansowanie działalności

Rok 2011 był dla spółki wyjątkowy pod względem wartości środków pozyskanych na rozwój firmy. Poza środkami zainwestowanymi przez głównych udziałowców w 2010 i 2011 – rodzinę państwa Kleba – firma zadebiutowała na rynku NewConnect pozyskując 1,7mln złotych. Spółka zaciągnęła także 15 letni kredyt inwestycyjny w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w wysokości 4,8mln złotych przeznaczony na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Bojanie. Ponadto firma wyemitowała w 2 seriach niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości 8 080 000 złotych. Wszystko razem stanowi kwotę 14,6mln złotych. Wg danych na 31.12.2012 firma finansowana jest główne ze zobowiązań długoterminowych które stanowią 44,6% sumy bilansowej firmy oraz kapitału własnego 37,4%. Reszta aktywów finansowana jest ze zobowiązań krótkoterminowych, głównie kredytu kupieckiego od dostawców surowców i materiałów do produkcji. W roku 2012 spółka planuje nową emisję obligacji w kwocie 6mln PLN, która przeznaczona byłaby na kolejne etapy rozwoju organicznego oraz akwizycje. Przygotowuje się także do wejścia na główny parkiet GPW. Jednym z elementów emisji akcji będzie pozyskanie środków na spłatę wyemitowanych obligacji, co na pewno pozytywnie wpłynęłoby na koszty finansowe obligacji, które szacujemy obecnie na 0,96mln PLN.

Finansowanie działalności Admiral Boats S.A.

Sytuacja finansowa

Analizując dane finansowe roku 2011 należy stwierdzić, iż spółka odnotowuje dużą dynamikę we wzroście produkcji. Dzięki środkom pozyskanym na rozwój w 2011 roku sprzedaż jest nawet wyższa niż deklaracje zarządu składane w okresie debiutów na NewConnect i Catalyst. Przy tej dynamice firma powinna zrealizować deklarowane przez Zarząd przychody na poziomie 40mln PLN. Kluczową sprawą, do oceny perspektyw spółki, będzie w przyszłości umiejętne wykorzystanie pozyskanych w 2011 środków i osiągnięcie wyższego poziomu sprzedaży a także wzmocnienie rentowności – tak aby w maksymalny sposób zagospodarować posiadane kapitały. Nadwyżka gotówkowa – EBITDA – generowana przez spółkę wynosi za 2011 rok 2,3mln złotych co aktualnie stanowi wystarczający poziom, niezbędny do obsługi długu bankowego 4,8 mln PLN oraz wymiotowanych obligacji serii A i B. Utrzymanie tej wartości jest niezbędne dla spółki ze względu na wybrany przez nią model finansowania działalności. Aktualnie środki pozyskane z emisji obligacji w znacznym stopniu zasilają majątek obrotowy firmy w zakresie zapasów i należności co jest konsekwencją poszerzania gamy produktów i pozyskiwania nowych klientów. Dzięki temu krótkoterminowa płynność finansowa firmy jest na bezpiecznym poziomie – majątek obrotowy 2,7 krotnie pokrywa zobowiązania krótkoterminowe. W następnych kwartałach istotnym elementem dla kształtowania się wyników finansowych firmy będzie ryzyko walutowe ze względu na dominujący udział sprzedaży eksportowej. Aby obecna rentowność ze sprzedaży na poziomie 14% spółka powinna prowadzić skuteczną politykę kursową. Rentowność netto w obecnej sytuacji w dużej mierze obniżona jest poprzez koszty obsługi zadłużenia i kształtuje się na poziomie 2%. Zakładając znaczne zwiększeniu wartości sprzedaży, dzięki aktualnym zdolnościom produkcyjnym i ograniczeniu kosztów poprzez pozytywne efekty rosnącej skali działalności spółka ADMIRAL BOATS SA ma możliwości zwiększenia rentowności swojej działalności.

Silne strony

  • Dynamicznie rosnąca sprzedaż – emitent dynamicznie zwiększa wartość sprzedaży. Efekt skali pozytywnie powinien przekładać się na rentowność biznesu.
  • Segment rynku – emitent działa w segmencie, który charakteryzuje się dużo większą odpornością na wahania koniunktury niż segment dużych łodzi luksusowych.
  • Poręczenie majątkowe właściciela (+oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego) – niewątpliwie wskazuje na przekonanie właściciela co do bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Przedstawiamy pokrótce sylwetkę głównego akcjonariusza. Pan Wiesław Kleba – Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 1999 rok prowadził własną działalność gospodarczą, oraz kierował i kieruje spółkami prawa handlowego jako Prezes Zarządu. Jest udziałowcem kilku firm z branży handlowej, nieruchomości i produkcji. Aktywnie inwestuje w nieruchomości. Firmy realizują między innymi budowę, komercjalizację i sprzedaż gruntów, obiektów handlowych, przemysłowych itp. W latach 2000 – 2007 zbudował jedną z największych sieci sklepów delikatesowych na terenie Trójmiasta i małego Trójmiasta. W latach 1998-2002 prowadził działalność społeczną w Samorządzie lokalnym jako Radny.

Główne ryzyka

  • Ryzyko walutowe – spółka eksportując swoje produkty ponosi ryzyko dot. potencjalnego wzmocnienia się złotówki wobec euro. Na dalszym etapie działalności niezbędnym wydaje się zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym.
  • Dalsze podnoszenie kapitałów własnych – szacujemy, że spółka w najbliższych latach będzie zmuszona do podniesienia kapitałów własnych. Nie jesteśmy w stanie określić konkretnie kiedy i na jakich warunkach kapitały zostaną podniesione.

Podsumowanie

Rosnący potencjał rynku, zdolności produkcyjne i wysoka jakość produktów z pewnością stanowią najważniejsze atuty inwestycyjne dla obligatariuszy firmy. Główne ryzyko na dzień dzisiejszy stanowi ryzyko kursowe. W celu kontynuowania dotychczasowych osiągnięć ważne będzie pozyskiwanie nowych klientów i rynków zbytu a także ograniczanie ryzyka występującego w procesie biznesowym ADMIRAL BOATS SA.