Analizy rynkowe

Program Emisji Obligacji EGB Finanse – Analiza

Opublikowano: 29 marca 2012 o 11:36

Profil spółki

EBG Finanse (dalej: EGB) działa w obszarze zarządzania należnościami małych i średnich przedsiębiorstw, w tym finansowania podmiotów z tego sektora w celu zapewnienia ich bieżącej płynności. Dzięki wsparciu merytorycznemu i technicznemu ze strony EGB Investments S.A. (EGB Finanse sp. z o.o. jest podmiotem zależnym w stosunku do EGB Investments S.A. Spółka należy do Grupy Kapitałowej EGB Investments), posiada bardzo duży potencjał rozwojowy, zarówno w zakresie budowy specjalistycznego know-how, zdobywania nowych grup docelowych klientów, jak też wdrażania nowoczesnych usług opartych o technologie internetowe.

Spółka świadczy usługi poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), będący jedyną w Polsce tak rozbudowaną platformą umożliwiającą kompleksowe zarządzanie przez klienta własną płynnością finansową, w tym samodzielne planowanie procesu monitoringu i windykacji wierzytelności oraz sprzedaż należności niewymagalnych wynikających z faktur. Szeroka oferta (bardziej urozmaicona w stosunku do wiodących pod względem obrotów spółek zależnych dużych grup finansowych) stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla propozycji firm faktoringowych oraz tradycyjnego finansowania bankowego.

Sytuacja w branży

Szeroko rozumiana branża usług zarzadzania i finansowania należności (czyli faktoringu) jest w fazie dynamicznego wzrostu. Wg statystyk Polskiego Związku Faktorów rynek rośnie dynamicznie i niezmiennie od ponad 10 lat. Przewiduje się, że na koniec 2012 r. sektor zanotuje wzrost obrotów o 10 – 15 proc.

Sytuacja w branży faktoringowej

Według European Factoring Association, Polska jako kraj ma wyjątkowy potencjał w obszarze finansowania i obsługi należności ze względu na niski udział obrotu faktoringowego w relacji do PKB. Obecnie stanowi on równowartość niespełna 5 proc. PKB, podczas gdy średnia dla Europy wynosi 8 proc. Ze względu na wzrost liczby firm odczuwających narastające trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, zwiększa się zainteresowanie usługami faktoringowymi nie tylko ze strony dużych spółek, ale także podmiotów z sektora MSP. Szacuje się, że faktoring mógłby stanowić użyteczne narzędzie finansowania dla ponad 60 tys. przedsiębiorców.

Obrót faktoringowy w mld EUR w roku 2010 oraz % relacji do PKB w wybranych krajach.

Obrót faktoringowy w mld EUR

Zdolność do obsługi kosztów finansowania z tytułu emisji obligacji

Analiza wskaźnikowa za pierwsze dwa okresy działalności EGB Finanse, tj. 2011 r. i dwa miesiące 2012 r., wykazuje znaczną dynamikę sprzedaży. Dla jej osiągnięcia istotne było finansowanie ze strony EGB Investments S.A. w kwocie 8,65 mln zł. w postaci pożyczek (spłacone: 6,15 mln zł, wszystkie w terminach wynikających z umów). Pozytywną uwagę zwraca wysoki zwrot z aktywów na poziomie 21,5% oraz z kapitału na poziomie 34%.

Źródło finansowania EGB Finanse

Wyniki za pierwsze dwa miesiące 2012 r. potwierdzają zdolność generowania gotówki do obsługi długu na poziomie powyżej 110 tys. zł miesięcznie. Łączne miesięczne koszty obsługi długu, zarówno w formie odsetek od obligacji, jak i odsetek od pożyczki z firmy matki, szacowane są na poziomie 22,5 tys. zł. Oznacza to, iż przepływy gotówkowe, zapewnią zarówno pokrycie kosztów obsługi obligacji i pożyczek, jak i finansowanie bieżącej działalności.

Silne strony

  • Cel emisji związany jest ścisłe z podstawowym przedmiotem działalności. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zapłatę ceny za nabywane wierzytelności. Dzięki wsparciu kapitałowemu spółki dominującej, tj. EGB Investments S.A., EGB Finanse przez ostatnie pół roku rozwija się niezwykle dynamicznie. Za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji, który został udostępniony klientom we wrześniu 2012 r., spółka nabyła należności o wartości 9,74 mln zł.
  • Kompetencje w zarządzaniu ryzykiem spłaty należności wynikają z kilkunastoletniego doświadczenia spółki dominującej i potwierdzane są rosnącymi z kwartału na kwartał wynikami spółki dominującej, notowanej na NewConnect. Zarząd EGB Finanse, będący jednocześnie Zarządem EGB Investments S.A., uczestniczył w przeprowadzaniu wielu pionierskich operacji na rynku wierzytelności w Polsce, m.in. transakcji hurtowych, masowych postępowań sądowych, zgłaszania ofert sprzedaży wierzytelności on-line, co pozwoliło wypracować unikalny know-how.
  • Źródła finansowania wykupu wierzytelności: kapitał zakładowy w kwocie 515 tys zł, pożyczki udzielane przez spółkę dominującą (w tym utrzymywanie pożyczki i kapitałów na poziomie minimum 1 mln zł) oraz planowana emisja obligacji w kwocie 1,5 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji zapewnią finansowanie transakcji w kwocie co najmniej 9 mln zł rocznie, przy założeniu obecnych parametrów biznesowych (okres rotacji wierzytelności poniżej 60 dni i spłacalność powyżej 99%).
  • Usługa związana z zarządzaniem wierzytelnościami, nie kojarzona do tej pory z wirtualną rzeczywistością, została przeniesiona do środowiska on-line. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, możliwe stało się wprowadzenie automatyzacji obsługi klientów i dłużników, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa transakcji i operacji.

Ryzyka

  • Ograniczenie źródeł finansowania – rozwój spółki, szczególnie w obszarze nabywania wierzytelności, jest uzależniony od dostępu do kapitału.
  • Ryzyko kredytowe dłużników i wierzycieli – zaburzenia rytmiki spłat i zdolności płatniczej dłużników i klientów.
  • Ograniczenie rentowności – rozwój usług faktoringowych, świadczonych przez banki i spółki z nimi powiązane, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorcom, może wymusić obniżenie cen.
  • Rezygnacja z klasycznych kanałów sprzedaży (biuro obsługi klienta) na rzecz dystrybucji usług poprzez Internet – ewentualne nasilenie oczekiwań ze strony klientów w zakresie bezpośredniej obsługi przez konsultantów.

Podsumowanie

Operowanie na rosnącym rynku zapewnia EGB Finanse perspektywy osiągania wysokich stóp zwrotu oraz zdobywania nowych źródeł przychodów, dzięki rozszerzaniu grupy docelowej klientów na kolejne grupy podmiotów. Ponad 17 letnie doświadczenie spółki dominującej, udzielającej EGB Finanse wsparcia operacyjnego oraz merytorycznego, jest doskonałym atutem, pozwalającym na szybkie umacnianie pozycji na rynku. Rosnący strumień nabywanych należności oraz ciągły wzrost zainteresowania klientów, są doskonałą bazą do osiągania satysfakcjonującego poziomu zysku.