Analizy rynkowe

Analiza finansowa wyników za II kwartał 2012 Admiral Boats S.A.

Opublikowano: 31 lipca 2012 o 14:17

Zaprezentowane 26 lipca 2012 wyniki wskazują, iż spółka Admiral Boats SA rozwija się bardzo dynamicznie. Suma bilansowa w ciągu pół roku wzrosła do 37,5 mln PLN z 29,3 mln na koniec 2011. Największy wpływ miał na to majątek obrotowy w zakresie zapasów oraz należności handlowych, co ma także odzwierciedlenie w przychodach ze sprzedaży.

Wyniki drugiego kwartału 2012 roku pokazują wyjątkowy skok wielkości sprzedaży do poziomu 18mln PLN od kwietnia do czerwca. To oznacza wejście przez firmę w nowy etap rozwoju. Zrealizowanie 24 mln PLN przychodów w pierwszym półroczu pozytywnie wpływa na wykonalność prognozy przychodów ze sprzedaży w tym roku na poziomie 40 mln PLN. Co niezwykle ważne wskazuje to, że produkty firmy znajdują coraz więcej nowych nabywców.

Nie widać w wynikach firmy zagrożeń wynikających z braku zamówień i stagnacji z czym boryka się duża cześć polskich przedsiębiorstw. Strategia polegająca na rozwoju eksportu przynosi wymierne efekty, chociaż jest dla spółki na pewno dość kapitałochłonna. Aby osiągnąć ten wzrost przychodów firma musi cały czas inwestować w rozwój gamy produktowej, formy do laminatów oraz prototypy. Aby sprostać wyzwaniom i potrzebom tego dynamicznego rozwoju, w 2012 roku firma przeprowadziła 3 emisje obligacji: serii C, serii D i E na łączną kwotę 9,7 mln PLN (dwie ostatnie już po zakończeniu drugiego kwartału), oraz podjęła uchwałę o możliwości podniesienia kapitału do kwoty 17,6 mln, co może być związane z pozyskaniem nowych akcjonariuszy do spółki. Obecnie średnioterminowe obligacje korporacyjne stanowią najważniejsze poza kapitałem własnym – 12,1 mln PLN – źródło finansowania emitenta. Poniższa tabela zawiera zestawienie obligacji wyemitowanych w 2011 i 2012 roku.

Obligacje wyemitowane w 2011 i 2012 roku przez Admiral Boats S.A.

Na koniec drugiego kwartału 2012 roku Admiral Boats SA posiadał dość stabilną strukturę bilansu. W 67% aktywa spółki finansowane są przez kapitał stały czyli kapitały własne i długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji oraz kredytu długoterminowego. Ze względu na duży udział zobowiązań odsetkowych w finansowaniu firmy, kluczowym czynnikiem jest generowanie przez firmę gotówki, która posłuży obsłudze znacznego poziomu odsetek, które wg naszych szacunków osiągną w 2012 roku poziom ponad 1,5 mln PLN. Jeżeli dynamika przychodów i rentowność zostaną w drugiej połowie roku utrzymane Admiral Boats SA nie powinna mieć trudności z obsługą tego zadłużenia.

W dłuższym okresie czasu firma powinna dążyć do zwiększenia udziału kapitału własnego w finansowaniu swojej działalności aby zrównoważyć aktualne proporcje kapitału własnego 12,2 mln do ponad 22 mln zobowiązań długoterminowych. Wg opublikowanych informacji o możliwości zwiększenia kapitału prawdopodobna jest nowa emisja akcji.

Wracając do wyników ze sprzedaży. Poniższe wykres i tabela, prezentujące dynamikę przychodów i wyników firmy w ciągu ostatnich 9 kwartałów, wyraźnie obrazują rozwój biznesu firmy. Dzięki poczynionym inwestycjom finansowanym z wielu źródeł, spółka z kwartału na kwartał zwiększa wartość przychodów. W drugim kwartale 2012 roku znacznie poprawiła wynik finansowy osiągając 11,2 mln PLN na poziomie netto.

Lata 2010 - 2012 - wyniki kwartalne Admiral Boats SAKwartalne wyniki Admiral Boats SA w latach 2010 – 2012

Podsumowanie

Analizując dane finansowe I połowy 2012 roku należy stwierdzić, iż spółka odnotowuje rekordową dynamikę we wzroście sprzedaży. Przy tym tempie firma powinna zrealizować deklarowane przez Zarząd przychody na poziomie 40mln PLN. Wykorzystanie środków emisji do osiągnięcia optymalnego z punktu widzenia firmy poziomu sprzedaży będzie nadal głównym wyzwaniem dla spółki. Pozyskane znaczne środki w tak krótkim czasie muszą pracować na wzmocnienie kondycji finansowej spółki, utrzymanie rentowności i zapewnienie płynności. Poza tym, ważne będzie utrzymanie się popytu na głównych rynkach docelowych w Norwegii i Holandii. Pozytywne jest to iż oba te kraje są stosunkowo odporne na zawirowania gospodarcze w Europie.

Mimo rodzinnej struktury własności, Admiral Boats SA korzysta obecnie z szerszego dostępu do rynku kapitałowego i dłużnego. Może to stanowić istotną przewagę względem rodzimej konkurencji, składającej się głównie z mniejszych prywatnych podmiotów. Dla spółki Admiral Boats SA obligacje korporacyjne stały się wiodącym „silnikiem” wzrostu biznesu.