Analizy rynkowe

Analiza Ekonomiczna Miraculum S.A.

Opublikowano: 23 sierpnia 2012 o 12:18

Podstawowe informacje

Miraculum S.A. (poprzednio Grupa Kolastyna SA) to spółka powstała w 2001 roku i notowana od 2007 roku na GPW w Warszawie. Obecna nazwa została ustanowiona pod koniec 2010 roku ze względu na sprzedaż marki Kolastyna. Samo Miraculum to marka z długą tradycją, którą spółka pozyskała w wyniku połączenia w 2007 roku Kolastyny i Miraculum.

Spółka znajduje się obecnie w okresie głębokiej restrukturyzacji. Gruntowne zmiany, które zaszły w okresie ostatnich kwartałów są konsekwencją znacznych problemów finansowych poprzednika biznesowego spółki Grupa Kolastyna SA. Dzięki restrukturyzacji finansowej oraz organizacyjnej wdrażanej przez zarząd i wspieranej przez obecnie wiodącego akcjonariusza – Rubicon Partners NFI SA – spółka chce osiągnąć znaczny wzrost przychodów w 2012 roku do poziomu ponad 60 mln PLN. Wyniki I półrocza pokazują, że jest to osiągalne mimo, że spółka cały czas ma wiele do zrobienia.

Różnorodność działań zarówno w sferze biznesowej jak i w obszarze struktury właścicielskiej w 2010, 2011 i 2012 roku wskazuje na to, że po uprawomocnieniu się układu z wierzycielami spółka otrzymała szanse na „drugie życie”. Będąca jeszcze niedawno na skraju bankructwa, obecnie podejmuje bardzo odważne działania rozwojowe w sferze produktowej, sprzedażowej – założenie podmiotu La Rose – oraz akwizycyjnej – przejęcie Multicolor – można więc odnieść wrażenie, że stawia wszystko na „jedną kartę”. Głęboka przebudowa od strony finansowej, głównie w obszarze zadłużenia odbywa się w dość trudnej sytuacji na rynku kapitałowym stąd głównym źródłem finansowania tych zmian są prywatni inwestorzy, pożyczkodawcy oraz obligatariusze; współpraca z bankami sprowadza się do spłaty zobowiązań wynikających z układu z wierzycielami. Spółka spłaca swoje zobowiązania układowe zgodnie z harmonogramem i reguluje na bieżąco swoje zobowiązania co jest dobrym prognostykiem dla dalszego rozwoju. Proces zmian w spółce ma bardzo istotne odbicie w sferze właścicielskiej. W większości akcjonariat podmiotu jest dość rozdrobniony. W 2012 roku nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Miraculum SA, które spowodowane było zaabsorbowaniem strat z poprzednich okresów i obniżeniem wartości nominalnej akcji.

Obecnie po dokonaniu podwyższenia kapitału i konwersji części obligacji na akcje spółki większość udziałów posiada fundusz Rubicon Partners NFI SA 14,59%, Pani Monika Nowakowska – prezes spółki – 3,7% oraz Pan Wiesław Wieczorek 3,16% a kapitał zakładowy spółki wynosi 23,7 mln PLN. Efekty tych działań w relacji do całej sumy bilansowej w tym proporcji kapitałów do zadłużenia będziemy mogli dokładnie zanalizować na podstawie wyników za III kwartał 2012 roku.

Rynek i działania marketingowe

W sferze marketingowej Miraculum SA poszerza portfolio produktowe o nowe linie produktów – uzupełnienie do asortymentu i modyfikuje dystrybucję. Od kilku kwartałów spółka wprowadza nowe kosmetyki w perspektywicznych segmentach rynku: kosmetyki przeciwzmarszczkowe dla osób starszych, kosmetyki do depilacji, do pielęgnacji rąk i stóp a także poprzez marki Joko i Virtual – kosmetyki do makijażu. Te działania zmierzają to skompletowania bardziej pełnej oferty produktowej, która zwiększy efektywność obecnych kanałów sprzedaży i pozwoli wykorzystać wszystkie marki posiadane przez spółkę. W sferze promocji spółka dokonała zmian w szacie graficznej opakowań oraz poprzez spółkę La Rose Sp. z o.o. wprowadziła model sprzedaży w postaci „wysp” handlowych ulokowanych obecnie w 10 centrach handlowych. Ten pomysł ma wpłynąć na lepszą komunikację marketingową z klientami i poza celami stricte sprzedażowymi wpłynąć na promocję i rozpoznawalność produktów spółki. W tej branży intensywna promocja, zarządzanie markami i utrzymywanie wizerunku są nie mniej ważne jak innowacje produktowe i wysoka jakość, którą konsumenci nauczyli się już doceniać. Silną stroną spółki są rozpoznawalne od wielu lat marki segmentu ekonomicznego jak Wars, Lider, Pani Walewska i Być Może, ale także nowsze propozycje jak Paloma, Tanita czy ostatnia Gracja. Wydatki na działania marketingowe są zawsze istotnym składnikiem kosztów firm w tej branży. Poza tym ze względu na specyfikę dystrybucji, która w dużej mierze dominowana jest przez firmy sieciowe – zarówno drogerie jak i hiper i supermarkety – wysokie koszty ponoszone są w momencie wprowadzania produktów do sprzedaży a także współuczestnictwo w działaniach promocyjnych tych podmiotów. Te wydatki wg Zarządu wpłynęły także za zwiększone koszty sprzedaży w tym roku. Rynek produktów kosmetyczny w Polsce jest mocno zdywersyfikowany. Poza spółkami córkami zagranicznych koncernów działa wiele polskich podmiotów produkujących kosmetyki, wśród których najbardziej znane to Ziaja, Oceanic, Dr Irena Eris. Spółki różnie pozycjonują swoje produkty cenowo i coraz większą uwagę kładą poza rynkiem rodzimym – na eksport. Miraculum sprzedaje głównie w Polsce. Tylko kilka procent produkcji skierowana jest na export. W Polsce największy udział w asortymencie kosmetycznym posiadają kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, które stanowią główne źródło przychodów spółki Miraculum S.A.

Rynek produktów kosmetycznych i higienicznych 2010 - 2011 - kategorie i dynamika

Rynek, na którym działa spółka jest dość stabilny, co w okresie ostatniego spowolnienia gospodarczego wskazuje, że ten rodzaj produktów jest dość odporny na wahania popytu. Miraculum kieruje swoją ofertę do klienta mniej i średniozamożnego lokując się w segmencie ekonomicznym co powinno zapewnić spółce dobre perspektywy w rozwoju sprzedaży 2012 roku

Rynek produktów kosmetycznych i higienicznych 2011

Wyniki Finansowe

Duże zmiany zachodzące w strukturze organizacyjnej firmy w ostatnim roku mają odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki, która po zawarciu układu z wierzycielami przystąpiła do dynamicznego rozwoju. Na poziomie przychodów Miraculum osiąga lepsze wyniki niż w połowie 2011 roku. Zyski i rentowność są niższe z powodu poniesionych w 2012 roku nakładów na sprzedaż i dystrybucję a także ze względu na to iż w I połowie 2011 spółka wykazała w przychodach wiele jednorazowych zdarzeń, które podniosły wynik.

Wyniki finansowe

Widać także znaczną poprawę samego drugiego kwartału 2012 do tego samego okresu 2011. Przychody wzrosły o ponad połowę z 9,2mln w 2011 do prawie 14 w mln 2012. Zysk operacyjny i zysk netto podwoił się. Istotny wpływ na te wartości miało przejęcie spółki Multicolor Sp. z o.o. i konsolidacja jej wyników w sprawozdaniach Miraculum S.A. za II kwartał 2012. Wyłączając wpływ konsolidacji z Multicolor (obecnie Miraculum Dystrybucja) wyniki spółki w porównaniu z rokiem są niższe. Wynika z tego iż przejęcie Multicolor za 11 mln PLN ma strategiczne znaczenie wyników firmy w całym 2012 roku i będzie miało wpływ na osiągnięcie planowanych przychodów oraz zysków. Zarówno ze względu na wyższą rentowność asortymentu przejętej spółki jak i wykazanie 2,9 mln PLN w pozostałych przychodach operacyjnych jako wyniku z okazjonalnego nabycia. W sferze produktowej wysokie wzrosty spółka osiągnęła w segmentach: pielęgnacja twarzy, ciała i kosmetyki do makijażu (Joko i Virtual).

Segmenty produktów

Ze względu na zmiany w strukturze i dynamiczny wzrost sprzedaży, który pociąga za sobą konieczność zwiększania kapitału obrotowego spółka w ciągu ostatniego roku wykazuje ujemne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej co obrazuje poniższa tabela:

Cash flow

W 2011 roku spółka po sprzedaży aktywów spłaciła znaczną część zobowiązań finansowych wobec banków co widoczne jest w przepływach spółki. W 2012 działalność bieżąca oraz zrealizowana akwizycja Multicolor Sp. z o.o. jest wspierana z pożyczek oraz obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Dzięki temu finansowaniu proces zmian w spółce może być kontynuowany. Co do Bilansu to najważniejszym wydarzeniem ostatniego okresu I półrocza 2012 – były:

  • akwizycja Multicolor sp. z o.o. za kwotę 11 mln PLN (zapłacono 6 mln do 30.06.2012),
  • obniżenie kapitału zakładowego poprzez absorbcję strat z poprzednich okresów z 74,6 PLN do 14,9 mln PLN
  • podwyższenie kapitału w sierpniu (już po zakończeniu I półrocza 2012) z 14,9mln do 23,7 mln

Bilans skonsolidowany

W strukturze aktywów spółki największą pozycję (52%) stanowią pozostałe wartości niematerialne, którymi są znaki towarowe marek oferowanych przez firmę. To specyficzna pozycja dla tej firmy jednak charakterystyczna dla branży, w której sprzedaż produktów ściśle związana jest z rozpoznawalnością marki. Biorąc pod uwagę dokonane w przeszłości przez spółkę transakcje sprzedaży innych marek aktywa te posiadają zarówno realną wartość jak i płynność. Pasywa zdominowane są przez znaczny udział zobowiązań, głównie finansowych, które na 30.06.12 wynosiły 36 mln PLN. Poza pożyczkami i obligacjami, spółka posiada także kredyty bankowe, których spłata przypada w tym roku ale jest sukcesywnie aneksowana w ramach trwającego procesu restrukturyzacji spółki. Pozytywne jest to, że spółka znalazła zarówno pożyczkodawców jak i inwestorów, którzy uwierzyli w możliwość gruntownej przebudowy spółki i dzięki tym zasileniom zarząd może kontynuować prace na zmianami.

Podsumowanie

Wyniki spółki dobrze rokują na przyszłość. Główny element strategii czyli zwiększenie przychodów ze sprzedaży został osiągnięty. Poza wzrostem organicznym także poprzez rozwój i przejęcia innych podmiotów. Ta dynamiczna strategia budzi jednak różne kontrowersje, w szczególności, pojawiły się głosy, że spółka w tej sytuacji finansowej nie powinna angażować się mocno w akwizycje i inne operacje kapitałowe. Wydaje się jednak, że ta odwaga może zostać nagrodzona, bo priorytetem dla spółki jest zwiększenie skali działalności, przychodów ze sprzedaży i zysków. Stąd nabycie podmiotu oferującego rentowny produkt i rozpoznawalną markę powinno przyczynić się do wsparcia założonych celów.

Główne czynniki ryzyka w spółce związane są z tym iż sukces przyjętej strategii będzie zależał od możliwości finansowania zaplanowanych działań. Po wynikach na 30.06.2012 widać ze głównym źródłem wspierającym bilans spółki są zobowiązania z tytułu obligacji korporacyjnych oraz pożyczek. To dość kosztowne dla spółki instrumenty ale przy braku innych jedne możliwe. Należy uznać, że spółka dzięki swoim trudnym przejściom nabrała wiele cennego doświadczenia. Mimo wielu wątpliwości i niedowiarków Miraculum SA ma duże szanse stać się jedną z nielicznych spółek, którym udało się podnieść z kolan i odbudować biznes po bolesnej zapaści w poprzednich latach. Wyniki całego 2012 roku pokażą czy te przebojowe działania okazały się skuteczne.