Analizy rynkowe

Analiza Finansowa Work Service S.A. po I Półroczu 2012.

Opublikowano: 6 września 2012 o 09:37

Ogólna sytuacja finansowa

Work Service SA to spółka, którą opisywaliśmy dokładnie kilka miesięcy temu. To obecnie jeden z największych biznesów doradztwa personalnego i pracy tymczasowej w Polsce. Przy okazji publikacji wyników skonsolidowanych za I półrocze 2012 przygotowaliśmy dla Państwa aktualizacje oceny standingu ekonomicznego tej firmy.

W 2012 roku grupa wykazuje 79% przychodów w Polsce ale rozwija się dynamicznie również za granicą, gdzie osiągnęła w mijającym półroczu ponad 74 mln PLN przychodów – wzrost 30% w stosunku do I połowy 2011 roku. Głównym rynkiem zagranicznym jest Rosja – 47,3mln PLN. Pozostałe to Czechy, Słowacja i Niemcy. Spółka dostarcza głównie usługi pracy tymczasowej, zajmuje się pozyskiwaniem kandydatów do pracy oraz administrowaniem personelem. Głównym klientem są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Struktura geograficzna grupy kapitałowej

Wyniki Grupy kapitałowej Work Service S.A. za II kwartał 2012 zostały opublikowane 22 sierpnia 2012. Pokazują wzrost skali działalności całej Grupy w porównaniu z pierwszą połową 2011.

Zarówno na poziomie przychodów ze sprzedaży, zysku ze sprzedaży, EBITDA oraz wyniku netto spółka odnotowała kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Wyższy o ponad 50% zysk netto wyniósł 9,1 mln PLN. Poniższa tabela w syntetyczny sposób przedstawia wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Work Service SA.

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

Wiodącym pod względem przychodów podmiotem w Grupie pozostaje nadal spółka dominująca czyli Work Service SA notowana na GPW od tego roku. Mimo dobrych wyników skonsolidowanych całej grupy, w sprawozdaniach jednostkowych widzimy pewne niekorzystne tendencje w zakresie wyższych kosztów ogólnego zarządu i kosztów odsetkowych, które związane są ze znacznym wzrostem zadłużenia firmy w 2012r. – nowe kredyty bankowe oraz emisje obligacji. Spółka jako podmiot dominujący ma na sobie główny ciężar obsługi zaciągniętego przez grupę długu. Należy jednak zwrócić uwagę, że I połowa 2012 jest porównywana do wyjątkowo dobrych zysków roku 2011 kiedy to firma zrealizowała jednorazowo, wysokie przychody finansowe w kwocie 11,4 mln PLN. W bieżącym roku takie operacje nie miały już miejsca dlatego najbardziej zasadne jest porównywanie zysku brutto ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej. Z powodu wcześniej wspomnianych wyższych o 1,2 mln PLN kosztów finansowych spółka dominująca odnotowała stratę netto w wysokości niecałych 600tys PLN.

Sprawozdanie jednostkowe Work Service SA

W bilansie skonsolidowanym największa zmiana odbyła się na poziomie zobowiązań długoterminowych co było spowodowane koniecznością sfinansowania zakupu IT Konrakt.

Skonsolidowany bilans

Na koniec II kwartału 2012 kapitał własny stanowi 32% sumy bilansowej i jest o 2% wyższy niż na koniec roku 2011. To wynik podniesienia kapitału w drodze emisji akcji oraz efekt przejęcia IT Kontrakt. Największa zmiana w bilansie ma miejsce w pozycji długoterminowych zobowiązań. Te wzrosty to nowe salda kredytów i obligacji korporacyjnych. Przedstawiona poniżej struktura finansowa firmy wskazuje na niewielką poprawę proporcji ale wydaje się zasadne aby spółka poczyniła starania w celu wzmocnienia kapitałów własnych.

Wskaźniki - Dane półroczne

Spółka zdecydowanie potrzebuje kapitałów własnych do finansowania tej części aktywów, których głównymi składnikami obecnie są podmioty zależne ProService Worldwide Cyprus (kontrolujący rosyjski biznes grupy) oraz nabyty w tym roku IT Kontrakt.

Wartość firmy

Intensywny rozwój firmy ma też odzwierciedlenie w rachunku przepływów pieniężnych za I połowę 2012 roku. Cash Flow pokazuje, że wzrost organiczny biznesu a także zrealizowane przejęcie IT Kontrakt jest dla Work Service niezwykle kapitałochłonne. Ujemne przepływy operacyjne oraz ujemne przepływy inwestycyjne wymagają zasilenia zewnętrznego. Widać, że rozwój firmy jest w obecnym momencie uzależniony od możliwości pozyskiwania kapitału. Działalność podstawowa nie jest jeszcze na tyle silna od strony generowania zysków aby finansować ten kierunek rozwoju.

Skonsolidowany cash flow

Po analizie rachunku wyników, bilansu oraz cash flow, warto przyjrzeć się także sytuacji kapitałowej spółki w okresie od początku stycznia 2012 do końca czerwca. W 2012 roku podjęta została decyzja o wypłacie 4,7 mln PLN dywidendy dla akcjonariuszy. To dość hojny gest w stosunku do akcjonariuszy biorąc pod uwagę, że spółka potrzebuje znacznej ilości gotówki do finansowania swojej działalności. Dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży a także aktywa spółki wymagają ciągłego wzmacniania bazy finansowej. Emisja akcji, która odbyła się w tym roku zasiliła kapitały kwotą 22,3 mln PLN. W sumie spółka sprzedając 5,1 mln akcji serii L pozyskała 30,7 mln PLN ale koszty emisji organizowanej przez IDM SA wyniosły ponad 7,8mln PLN. W załączonych tabelach przedstawiono zmiany w kapitale własnym Work Serice SA.

Zmiany w kapitałach - Sprawozdanie skonsolidowane

Zmiany w kapitałach spółki - Sprawozdanie jednostkowe

Podsumowanie

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki I połowy 2012 roku było nabycie 75% udziałów w spółce IT Kontrakt, co widoczne jest zarówno w przychodach ze sprzedaży (konsolidowanie wyników przejętej spółki) jak i we wzroście aktywów grupy kapitałowej. Szacunkowa kwota zapłaty za ten podmiot wg rozliczenia prowizorycznego wyniosła 57 mln PLN i składa się z płatności gotówkowej w kwocie 45 mln oraz 2 dopłat uzależnionych od wyników finansowych firmy płatnych w ciągu następnych kilku lat. Jest to dla spółki istotny wydatek inwestycyjny, którego sfinansowanie było znaczącym wysiłkiem (środki pozyskane były zarówno z kredytów bankowych, emisji akcji i emisji obligacji). Biznesowo i strategicznie zakup ten ocenić należy jako przełomową inwestycję, gdyż przejęty podmiot działa na bardzo atrakcyjnym rynku; głównie outsourcingu usług IT oraz rekrutacji w tej branży.

Wyszczególnienie wyników

Podsumowując, wyniki skonsolidowane są lepsze niż rok temu – wyższe przychody i zyski na kilku poziomach. Największy „niedosyt” pozostawiają ujemne przepływy operacyjne. W kolejnych sprawozdaniach zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych szczególną uwagę zwracać będziemy właśnie na przepływy operacyjne (w rachunku cash flow). Pozytywne tendencje w tym obszarze przełożyć się powinny również na niższe koszty finansowe.

Informacje dodatkowe

W sierpniu fundusz Idea Parasol FIO (zarządzany przez IDM SA) sprzedał należące do niego ponad 9% akcji i obecnie nie jest już akcjonariuszem spółki. Mimo tej zmiany fundusze powiązane z IDM SA dalej posiadają znaczące udziały w spółce – HMS Best Managment Idea LTI oraz Supernova IDM Fund.

Akcjonariat