Analizy rynkowe

Analiza Ekonomiczna Admiral Boats S.A. – Wyniki po trzech kwartałach 2012 roku

Opublikowano: 12 grudnia 2012 o 09:08

Konsekwentny wzrost przychodów i zysków. Spłata obligacji i nowa emisja akcji.

Ze względu na Państwa zainteresowanie spółką prezentujemy podsumowanie wyników i prezentujemy najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. Głównymi przesłankami do naszej analizy są opublikowane w listopadzie wyniki finansowe spółki. Obecnie spółka posiada cztery serie obligacji o sumie 12,8 mln PLN. Spółka w dniu 6 grudnia 2012 wykupiła w całości emisję obligacji serii A w kwocie 5 mln PLN. Obecnie planowana jest emisja obligacji serii F. Admiral Boats to spółka, która obligacje korporacyjne traktuje jako główne źródło rozwoju – stanowią one obecnie główne źródło finansowania.

Emisje obligacji

Admiral Boats jest publiczną spółka, notowaną na rynku NewConnect o aktualniej wartości rynkowej ok.32 mln złotych (przy bieżącej cenie akcji na poziomie 0,86 zł). Firma produkuje łodzie użytkowe w zakładzie w Polsce i sprzedaje prawie 100% na export. Powstała dzięki doświadczeniom technologicznym i rynkowym poprzednika – spółki Lamirs Nowy B. Sirocka. Od 2011 roku rozwój spółki nabrał wyraźnego tempa co widać w wynikach po kolejnych kwartałach roku 2012.

Wyniki za trzy kwartały 2012

Po 3 kwartałach bieżącego roku emitent wykazał 30 mln PLN sprzedaży oraz 1,2 mln zysku netto. EBITDA za ten okres wyniosła 3,7mln złotych. Szczególnie ważne jest że na poziomie operacyjnym spółka prezentuje się nad wyraz dobrze. Osiągnięcie 7,8 mln PLN zysku ze sprzedaży przy wspomnianych 30 mln PLN przychodów daje nam 25% procentową rentowość sprzedaży co należy uznać za bardzo dobry rezultat i oznakę dobrej kondycji finansowej emitenta.

Zaprezentowane wyniki wskazują, że poczynione przez spółkę inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych oraz rozwój sprzedaży zagranicznej przynoszą spodziewane efekty.

Emisje obligacji

Środki pozyskane z dotychczasowych 5 emisji posłużyły emitentowi do znaczącego zwiększenia przychodów. Dla porównania za 3 kwartały 2011 roku Admiral Boats osiągnął 13mln przychodów i zysk na poziomie 123 tys. PLN. Na postawie tych wartości widać, że spółka bardzo dynamicznie rozwija swoją podstawową działalność. Głównie dzięki korzystnej cenie emitent jest konkurencyjny na rynku międzynarodowym i realizuje ambitne plany sprzedaży.

Takie wyniki wymagają istotnych kwot finansowania, które spółka pozyskuje w emisjach obligacji wspomnianych powyżej. Oprócz długu w ostatnim czasie spółka podniosła kapitał emitując 8.656.738 sztuk akcji zwykłych. Po tym podwyższeniu kapitał własny spółki wzrośnie do kwoty 13,5 mln PLN co poprawi proporcje środków własnych do zobowiązań w bilansie. Na koniec września spółka wykazywała wskaźnik kapitałów własnych do sumy bilansowej na poziomie 24% co można uznać za poziom z dolnej granicy dla spółek produkcyjnych. Kapitał stały czyli zobowiązania długoterminowe i kapitały własne to kwota 27 mln PLN co stanowi 67% sumy bilansowej. Zmiany w kapitale własnym wzmocnią własne źródła finansowania spółki i poprawią wskaźniki wypłacalności.

Kluczowa kadra kierownicza w spółce pozostaje bez zmian. Zarządem spółki kieruje Pan Andrzej Bartoszewicz. Większość kapitału spółki pozostaje w posiadaniu rodziny Państwa Kleba, której przedstawiciele zasiadają w Radzie Nadzorczej. Nowa emisja skierowana do 8 prywatnych inwestorów nie zmieni kluczowego podziału głosów i struktury akcji. Inwestorzy obejmą 18% kapitału zakładowego. Zainteresowanie nową emisją akcji na obecnie bardzo trudnym rynku kapitałowym wskazuje na potencjał wzrostu pomorskiej firmy, która jak widać po ogłoszonych w dniu 11 Grudnia prognozach na lata 2013 – 2014 planuje kontynuację dynamicznego trendu. Jak do tej pory spółka wykazywała zdolność do realizowania ambitnych założeń biznesowych i finansowych, m.in. dlatego oceniamy te plany za realne.

Emisje obligacji