Analizy rynkowe

Analiza PZU – największy ubezpieczyciel zainteresowany emisją długu.

Opublikowano: 18 września 2013 o 13:55

Emisja Obligacji PZU SA

Powodem naszego opracowania są zapowiadane na pierwszą połowę 2014 roku plany emisji obligacji korporacyjnych przez największego polskiego ubezpieczyciela, spółkę PZU SA. Jako powód tej emisji spółka podaje realizację nowej polityki kapitałowej. Pozyskane środki mają być przeznaczone na wypłatę zysków wypracowanych przez ubezpieczyciela. Ma to nastąpić w formie zaliczki dywidendy za rok 2013 oraz jako wypłata części kapitału nadwyżkowego. W sumie spółka chce pozyskać 3 miliardy złotych z czego 1,7 mld będzie wypłacone w listopadzie 2013 roku a pozostała część czyli 1,3 mld złotych w latach 2014-2015. Prawdopodobnie będą to obligacje o zapadalności od 10 lat do 20 lat. Dług ma mieć formę podporządkowaną więc będzie zasilał zasoby kapitałowe spółki. Należy podkreślić, iż głównym beneficjentem wypłaty z zysków, będzie w ty przypadku Skarb Państwa, który posiada w PZU SA ponad 30% akcji.

Na przykładzie PZU SA widać, iż w ostatnich kilku kwartałach pojawiło się duże zainteresowanie rynkiem długu korporacyjnego wśród największych polskim firm. W dużej mierze dotyczy to podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd PZU SA zakłada, że nie zamierza podnosić kapitałów poprzez emisje nowych akcji a sytuacja rynkowa bardzo sprzyja emisji obligacji korporacyjnych. W związku z tym, przy historycznie niskich stopach procentowych taka forma pozyskania środków wydaje się optymalna. Emitent w ten sposób optymalizuje zarządzanie kapitałem w Grupie PZU.

Biorąc pod uwagę stabilne wyniki finansowe z działalności ubezpieczeniowej, wysoką rentowność i utrzymującą się silną pozycja na rynku omawiana emisja powinna zakończyć się sukcesem.

W kolejnych częściach analizy będziemy mówić o wskaźnikach finansowych PZU. Jeżeli wcześniej chcesz zapoznać się z podstawowymi mechanizmami, które dyktują politykę finansową ubezpieczycieli, odwiedź nasze krótkie opracowanie ABC finansów ubezpieczyciela

Rynek ubezpieczeniowy

Rynek ubezpieczeniowy to jeden z kluczowych sektorów branży finansowej. W Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i stał się niezwykle konkurencyjnym środowiskiem biznesowym. Historycznie grupa PZU zawsze zajmowała wysoką pozycję i posiadała znaczne udziały w rynku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat PZU zmniejszyło swoją prawie-że-monopolistyczną pozycję. Stara się utrzymać jak największy udział w rynku mimo rosnącej w siłę konkurencji. Według danych KNF dla polskiego rynku ubezpieczeń za I kwartał 2013 roku, w ciągu ostatnich 4 lat zagregowany wzrost rynku (przypis składki brutto), w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 5,3%. Co do struktury tego trendu, nastąpiło wyhamowanie dynamiki przypisu ubezpieczeń AC (-8,0%) oraz OC komunikacyjnych (-4,9%) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży ubezpieczeń od szkód spowodowanych żywiołami oraz OC ogólnego (wzrost o 4%). W segmencie ubezpieczeń na życie od 2009 roku przypis składki brutto zwiększył się o 3,6% i wyniósł dla całego rynku w I kwartale 2013 roku prawie 4 mld złotych.

Aktualne udziały w rynku przedstawiają wykresy poniżej. Widać wyraźnie że pozycja spółki w zakresie obu kluczowych obszarów rynku (ubezpieczenia na życie i majątkowe) jest niezagrożona. Odpowiednio 33% i 43% udziału to mocna podstawa do kreowania sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w zakresie zarówno cen jak i penetracji rynku.

Struktura rynku ubezpieczeń na życie

Wykres 1: Procentowy udział rynku ubezpieczeń na życie, 2013 rok, na podstawie danych PZU, KNF

Struktura rynku ubezpieczeń majątkowych

Wykres 2: Procentowy udział rynku ubezpieczeń majątkowych , 2013 rok, na podstawie danych PZU, KNF

Wyniki finansowe Grupy PZU SA

Skonsolidowane wyniki finansowe ubezpieczyciela w ostatnich latach prezentują się stabilnie. Jak widać z załączonej tabeli rok 2012 spółka zakończyła wzrostem sprzedaży o 7,5% r/r oraz wyższa rentownością netto, która wzrosła z 16% w 2011 do 20% w 2012.

Rachunek wyników PZU S.A.

Niedawno zaprezentowane sprawozdania finansowe, za I połowę roku 2013, potwierdzają silna kondycję finansową Grupy. Składki przypisane brutto w I połowie 2013 roku wzrosły o 3% do poziomu 8 495,3 mln zł. Jest to nieznacznie wyższy wynik niż w roku ubiegłym – 2012 – gdy składki osiągnęły poziom 8 246,3 mln złotych.

Mimo zrostu przypisu składki, rentowność netto była nieznacznie niższa – 19,7% w I połowie 2013 w porównaniu z 21% w I połowie 2012. Głównym czynnikiem, który zdecydował o tej sytuacji był niższy o 36% wynik na działalności inwestycyjnej za pierwsze dwa kwartały 2013. Powodem tego spadku (spadek o kwotę ponad 550 mln złotych) była sytuacja na rynku stóp procentowych. To przełożyło się na mniejsze dochody z odsetek i kuponów od lokat i instrumentów dłużnych. Istotny wpływ miała także sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych gdzie benchmark – indeks WIG – spadł w I połowie 2013 o 5,7% przy wzroście o ponad 8% w tym samym okresie roku ubiegłego. Dzięki ujęciu w wynikach skonsolidowanych z działalności inwestycyjnych funduszy nieruchomości, wykazany został jednorazowy dochód (brutto) w wysokości 172,8 mln zł. To niewątpliwie wzmocniło tą kategorię w wynikach PZU.

Niższe dochody z tego obszaru PZU zrekompensowało w pewnym stopniu niższą wypłatą odszkodowań oraz redukcją kosztów. Trwająca restrukturyzacja kosztów polegająca na centralizacji operacji przynosi efekty. Wskaźnik kosztów administracyjnych w I połowie 2013 roku wynosił 7,8 proc., podczas gdy rok wcześniej 8,7 proc. Dzięki temu, mimo spadku dochodów inwestycyjnych, zysk netto był niższy tylko o 2,4% w stosunku do ubiegłego roku.

Skonsolidowany Rachunek zysków PZU S.A.

Mając na uwadze wyniki zaprezentowane w tabeli powyżej należy pozytywnie ocenić sytuację finansowa największego polskiego ubezpieczyciela. Niższa szkodowość ubezpieczeń w segmencie masowym (klienci indywidualni) oraz korporacyjnym (przedsiębiorstwa) wpłynęła na poprawę rentowności. Niższy o niecałe 41 mln zł zysk netto w I połowie 2013 roku (w porównaniu do roku ubiegłego) spowodował spadek rentowności kapitałów o 2,5 punkty procentowe co i tak pozwala na utrzymanie rentowności kapitałów własnych na wyjątkowo wysokim poziomie 24,3%.

Wskaźniki PZU S.A.

Również agencje ratingowe – takie jak Standard & Poor’s Ratings Services – pozytywnie oceniają polskiego ubezpieczyciela. Spółki z Grupy – PZU i PZU Życie posiadają obecnie długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej na poziomie A, ze stabilną perspektywą ratingową.

Podsumowanie

PZU SA ze swoim trzymiliardowym programem z pewnością jest jednym z najbardziej interesujących emitentów obligacji korporacyjnych w tym roku. Skala emisji jest znaczna więc głównymi nabywcami papierów wartościowych będą z pewnością inwestorzy instytucjonalni. Biorąc pod uwagę obecnie bardzo niskie oprocentowanie papierów skarbowych emisja silnej finansowo i wiarygodnej spółki spotka się na pewno ze znacznym zainteresowaniem tym bardziej, że do tej pory branża ubezpieczeniowa nie była reprezentowana na polskim rynku obligacji korporacyjnych.

Z perspektywy finansów kondycja PZU nie budzi zastrzeżeń a planowane wypłaty nadmiaru kapitału dowodzą tego, iż spółka czuje się wyjątkowo bezpiecznie pod względem kapitalizacji. Standing finansowy i bardzo silna pozycja na rodzimym rynku ubezpieczeniowym wydają się być wyjątkowo trwałe. Mimo tego iż konkurencja nie śpi i pretendentów jest kilku, PZU wdrażając kilka lat temu nowoczesną strategię i zmieniając z roku na rok wizerunek staje się jednym z głównych graczy w Europie Środków Wschodniej z bardzo silną bazą kapitałową.

PZU jest kolejnym dużym emitentem z udziałem Skarbu Państwa, który pojawia się na rynku długu w ostatnich kwartałach. Rok 2013 można uznać za przełomowy w tym względzie. Widać wyraźnie, że tego typu podmioty znalazły efektywny sposób na pozyskiwanie znacznych zasobów kapitałowych.