Analizy rynkowe

Analiza ekonomiczna Próchnik S.A.

Opublikowano: 18 marca 2014 o 15:10

Wyniki giełdowego producenta odzieży za rok 2013 potwierdzają udaną restrukturyzację. Spółka zwiększyła przychody i zyski. Poza tym jest wzmocniona kapitałowo i posiada bardziej stabilną strukturę długu. W czwartym kwartale 2013 Grupa Kapitałowa Próchnik SA osiągnęła przychody na poziomie 10,4 mln zł. Stanowi to 67% wzrost w porównaniu do IV kw. 2012 roku. Zysk na sprzedaży wyniósł 214 tys. zł – wobec straty 638 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Na poziomie netto spółka osiągnęła wynik 2,165 tys. zł czyli o 35% więcej niż w 2014 gdy osiągnięto 1 604 tys. zł. Cały rok 2013 spółka zamknęła wzrostem przychodów o 51 proc. (z 20,8 mln zł w 2012 roku do 31,5 mln zł w roku 2013). Roczny wynik netto wyniósł 4 mln zł. Spółka dawno nie zanotowała takiej rentowności.

Model biznesowy – Profil działalności

Próchnik koncentruje się przede wszystkim na projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży detalicznej klasycznej odzieży męskiej takiej jak garnitury, marynarki, spodnie, koszule oraz akcesoria. Najważniejszą część asortymentu stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod markami własnymi Adam Feliks Próchnik oraz od 2013 roku Rage Age by Czapul. Odzież wykonywana jest obecnie już w Polsce. Produkcja została przeniesiona z Turcji i Dalekiego Wschodu w 2013 roku. Spółka chce konkurować jakością tkanin i wykonania z zachodnioeuropejskimi produktami. Własna sieć sprzedaży to model dość powszechny w tej branży. Dzięki temu producent chce budować wiarygodność i zaufanie klientów. Można to zaobserwować także po innych markach odzieżowych aspirujących do oferty luksusowej – obecnie spółka posiada 42 salony, w których dostępna jest jej oferta. Produkcja w Polsce to znaczny zwrot w strategii ale wg zarządu mający przełożyć się na bardziej elastyczny sposób wytwarzania oraz kontrolę jakości.

Spółka Próchnik na tle rynku odzieżowego.

Grupa kapitałowa Próchnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych w Polsce. Nie jest dużym podmiotem pod względem przychodów ale ma długą historię giełdową, która sięga 19 kwietnia 1991 roku kiedy to jako jedna z pięciu zadebiutowała na GPW w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności odzieżowej spółki jest produkcja i sprzedaż garniturów i koszul. Spółka pozycjonuje się jako producent segmentu klasycznej mody męskiej. Jest to segment w którym obecnie dominującą pozycję posiada spółka Vistula & Wólczanka z przychodami na poziomie około 400mln złotych. Drugim graczem będącym bezpośrednią konkurencją dla spółki jest Bytom, który osiąga skalę przychodów dwukrotnie większą niż Próchnik, za III kwartały 2013 roku było to 61 mln złotych. Te wartości wskazują na to, iż Próchnik SA jest najmniejszym giełdowym podmiotem w tym biznesie w zakresie przychodów. Biorąc pod uwagę rezultaty za 2013 najbardziej rentownym. Bytom za III kwartały zanotował stratę netto -0,7 mln złotych a Vistula odnotowała 12,5% rentowność za III kwartał 2013 roku (276 mln złotych skonsolidowanej sprzedaży przy 34,4 mln zysku netto).

Cały szeroki rynek odzieżowy w Polsce jest wart wg Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych około 30 mld złotych. Tyle wynoszą coroczne wydatki Polaków na odzież. Oczywiście większość z tej kwoty to odzież codzienna. Rynek ubrań wizytowych jest znacznie mniejszy i można go szacować na kilkaset milionów złotych. Inną kategorią pomocną do oceny szerokości tego rynku jest zakres rynku markowej – luksusowej odzieży szacowany w Polsce na 1,5 mld złotych wg firmy Euromonitor. W przypadku firm takich jak Próchnik, głównym motorem napędowym sprzedaży i rentowności jest odpowiednia strategia marketingowa. Właśnie temu – odnowieniu marki i nadaniu jej nowego wymiaru miały służyć zmiany wprowadzone na początku 2013 roku. Odpowiednia identyfikacja z wizerunkiem marek ma przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i utrzymania marży.

Sytuacja w branży jest wyjątkowo ciekawa. Mimo pozytywnych wyników finansowych spółek giełdowych w 2013 roku są także spektakularne przykłady wycofania się z rynku. Takie marki jak Esprit, Aldo, River Island oraz GAP prawdopodobnie znikną z polskiego rynku. Według doniesień prasowych spółka Empik Media & Fashion podjęła decyzję o wyjściu z sektora modowego. Działalność ma zostać zamknięta, a podmioty zależne – sprzedane. Poza grupą Empik na wyjście z polskiego rynku odzieżowego zdecydowały się m.in. Cottonfield, Jackpot, Wallis, Le Senza czy Charles Vögele. KappAhl na przykład ograniczył swoją działalność do punktów, które nie przynosiły strat. Te marki nie stanowią może bezpośredniej konkurencji dla Próchnika ale ich decyzje pokazują, że olbrzymia konkurencja i niedopasowanie oferty do wymagań klienta zmuszają do weryfikacji założeń biznesowych. Ta nisza nie pozostaje niewykorzystana, najpewniej giełdowe LPP oraz inne spółki o podobnym asortymencie uzupełnią te luki w podaży. LPP SA jest obecnie poza zasięgiem reszty branży odzieżowej w Polsce. Ze sprzedażą na poziomie 4,1 mld złotych i ponad 10% rentownością netto utrzymywaną od 3 lat, ta spółka jest niekwestionowanym liderem. Tym bardziej, że zasięg jej działania, sieć sprzedaży i promocja marek – głównie Reserved – obejmuje rynek międzynarodowy.

Akcjonariat i struktura właścicielska Grupy.

W 2013 roku nastąpiły istotne zmiany w kapitale akcyjnym Próchnik SA. Po wejściu do spółki Rafała Bauera i nominowaniu na Prezesa przez rok czasu funkcjonowało Porozumienie akcjonariuszy, w którego skład wchodziły następujące podmioty: p. K. Mościcka – Bauer, p. R. Bauer, Altus TFI SA, Black Lion Find SA, Eustis Company Ltd., Korotowo Sp. z o.o., Rage Age International Holding Ltd. To porozumienie reprezentowało 50,03% głosów na WZA i powołane zostało w celu ustabilizowania struktury właścicielskiej w trakcie trwania zasadniczych zmian strategii biznesowej i finansowej.

Akcjonariat Próchnik S.A.

Porozumienie zostało rozwiązane 28 lutego 2014 roku. Na początku marca 2014 roku akcjonariusze Próchnika zaaprobowali scalenie jej akcji w stosunku 9:1. Po zakończeniu tej operacji kapitał akcyjny Próchnika będzie dzielił się na 34,5 mln akcji o wartości nominalnej 1,8 zł. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze wydarzenia w akcjonariacie spółki w ostatnich dwóch latach:

Uchwały Próchnik S.A.

Od 2013 roku Próchnik działa jako Grupa Kapitałowa. Kluczowym czynnikiem było przejęcie spółki Rage Age International Limited za kwotę 18 mln złotych. Przejmowana spółka za 2012 rok osiągnęła 11,6 mln zł przychodu i 490 tys. zł zysku netto. Rage Age International Limited (w której udziały posiadał Rafał Bauer) to grupa spółek związanych z dystrybucją, projektowaniem i promocją produktów sygnowanych brandem Rage Age na rynku Polskim i zagranicznym. Podmiot posiadał 90% akcji w spółce Rage Age Polska S.A. (RAP). Pozostałe udziały należały do projektanta kolekcji. Główne składniki aktywów RAP to: 99,90% udziałów w Equity Doctors Sp. z o.o., która to została połączona z Próchnikiem w grudniu 2013 roku, oraz prawa do znaku towarowego Rage Age. Aktualną strukturę Grupy przedstawia poniższy graf:

Struktura Próchnik S.A.

Sytuacja finansowa po wynikach IV kwartału 2013

W IV kwartale GK Próchnik SA uzyskała 2,165 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,604 zł netto sprzed roku. Co istotne zysk operacyjny obniżył się z 1,873 mln zł w IV kw. 2012 do 0,927 w 2013. Przychody w tym okresie zwiększyły się o 67% proc. do wysokości 10,3 mln zł.

Dane skonsolidowane Próchnik S.A.

Należy pamiętać iż wyniki na poziomie skonsolidowanym nie są porównywalne. Za IV kwartał 2012 roku dostępne są dane jednostkowe natomiast za 2013 skonsolidowane. Zaprezentowane poniżej zestawienie danych jednostkowych jest bardziej porównywalne.

Dane jednostkowe Próchnik S.A.

Tu mamy w minionym kwartale wzrost przychodów o prawie 250% proc., co mimo połowę niższego zysku operacyjnego przyczyniło się do wypracowania 3,387 mln zł zysku netto. Widać wyraźnie, że wynik ostatniego kwartału 2013 roku miał decydujące znaczenie dla rezultatów całego roku. Porównanie pełnych okresów 2012 (jednostkowe) i 2013 (skonsolidowane) przedstawia poniższa tabela:

Rachunek Zysków i Strat Próchnik S.A.

Widać istotną poprawę w przychodach i rentowności. Wszystko wskazuje na to, że głównym determinantem takiego obrazu są operacje kapitałowe związane z przejęciem Rage Age i Equity Doctors. Wzrost przychodów całej Grupy o 51% jest czynnikiem pozytywnym ale należy pamiętać, że przejęta w 2013 roku grupa Rage Age International Limited wypracowała w 2012 roku 11,6mln sprzedaży i jej sprzedaż podlega obecnie konsolidacji. Jeżeli wyniki roku 2013 były na zbliżonym poziomie to ich udział w całej Grupie Próchnik jest znaczący.

Z perspektywy rachunku przepływów pieniężnych znaczące zmiany w strukturze Grupy widoczne są także na poziome przepływów gotówki. Źródłem finasowania dla nabyte aktywów finansowych oraz zwiększonych potrzeb w zakresie kapitału obrotowego była emisja akcji oraz obligacji przeprowadzone 2013 roku. Emisja obligacji w kwocie 6 milionów złotych była dla spółki okazją na konsolidację zadłużenia i możliwość wykorzystania majątku trwałego w celu pozyskania kapitału obrotowego. Transakcję nabycia 100 proc. udziałów w spółce Rage Age International sfinansowano środkami pozyskanymi z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.

Cash Flow Próchnik S.A.

Także bilans spółki uległ znacznym zmianom. Opisywane powyżej operacje kapitałowe spowodowały powiększenie się sumy bilansowej prawie trzykrotnie do wartości 81 milionów złotych. 64% sumy bilansowej czyli 52,2 mln złotych stanowią aktywa trwałe. Ich wzrost w całości majątku firmy jest największy. Składają się na nie w głównej mierze wartości niematerialne i prawne – 25 mln złotych, które pojawiły się jako wynik dokonanego przejęcia na początku 2013 roku i połączenia z Equity Doctors w grudniu 2013 roku.

Bilans Próchnik S.A.

Wskaźniki bilansowe uległy poprawie i należy ocenić, że struktura kapitałowa uległa poprawie. Jak widać z poniższej tabeli prawe 80% aktywów finansowanych jest z kapitału własnego co stanowi bardzo wysoką wartość na tle spółek publicznych w Polsce – niezależnie od branży. To ważny wskaźnik dla spółki, której zarząd podjął się ambitnej strategii rynkowej.

Wskaźniki Próchnik S.A.

Podsumowanie

W ramach podsumowania należy podkreślić jeszcze raz duży zwrot w sposobie działania spółki w roku 2013 . Głównym czynnikiem, który wpłynął na większą sprzedaż było przede wszystkim połączenie z Rage Age oraz otwarcie nowych salonów firmowych. W całym roku powstało w sumie 10 nowych punktów handlowych. Prowadzono także restrukturyzację istniejącej sieci sprzedaży oraz zainicjowano wprowadzenie testowo w 5 salonach marek Próchnik i Rage Age w liniach damskich.
Opisane działania to wynik realizacji strategii przyjętej na początku 2013 roku. Dzięki zawarciu obowiązującego rok czasu porozumienia akcjonariuszy nowy Zarząd mógł wprowadzić zmiany, które wyrwały spółkę z kilkuletniej stagnacji. Poszerzenie oferty Próchnik SA o markę Rage Age by Czapul daje Grupie nowe możliwości rynkowe.

Jak widać z poniższej tabeli po 4 latach spadku przychodów oraz niestabilnej rentowności, rok 2013 okazał się przełomowy. Przychody wzrosły o ponad 50% a rentowność netto na poziomie 13% jest rekordowa jak dla tej spółki. W poprzednich okresach sprawozdawczych spółka z roku na rok zmniejszała swoje przychody ze sprzedaży.

Dane finansowe Próchnik S.A.

Wskaźniki rentowności Próchnik S.A.

Jawi się oczywiste pytanie skoro było tak źle to dlaczego jest tak dobrze? W 2013 roku spółka przeszła znaczące zmiany zarówno w zakresie strategii jak i zakresu działalności. Ze względu na integrację z Grupą Rage Age porównywalność tego roku z poprzednimi jest zaburzona. W ciągu najbliższych kwartałów warto obserwować Próchnik i weryfikować czy odważna strategia, znaczne zasilenie kapitałowe i restrukturyzacja źródeł finansowania w postacie emisji obligacji przyniosą zakładane efekty. Wymienione transakcje kapitałowe w połączeniu ze wzrostem sieci sprzedaży, zmianą wizerunku marki i poprawiającymi się warunkami rynkowymi, to okoliczności sprzyjające rozwojowi Próchnika. Spółka mimo wielu zwrotów w swej giełdowej historii stoi obecnie przed dużą szansą aby ciekawe koncepcje marketingowe przekuć na solidne wyniki finansowe.