Analizy rynkowe

Analiza ekonomiczno-finansowa spółki BEST S.A.

Opublikowano: 11 czerwca 2014 o 12:18

Podstawowe informacje

BEST S.A. jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce. Spółka jest podmiotem dominującym Grupy BEST, która aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. BEST S.A. świadczy również usługi windykacyjne na zlecenie na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Spółka została utworzona w 1994 r. pod nazwą BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. i zajmowała się sprzedażą ratalną oraz dystrybucją produktów kredytowych. W 2002 r. przeszła reorganizację operacyjną i finansową, zakończyła działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego, a skoncentrowała się na działalności windykacyjnej i zarządzaniu portfelami wierzytelności. W 2005 r. BEST S.A. powołała jeden z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych na rynku, BEST I NSFIZ, a w 2007 r. spółkę-córkę do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – BEST TFI S.A. W 2010 r. BEST S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych (jako pierwszy podmiot na polskim rynku).

Organizacja Grupy kapitałowej BEST S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w skład Grupy kapitałowej BEST S.A. wchodziły:
• BEST S.A. z siedzibą w Gdyni,
• BEST TFI S.A. z siedzibą w Gdyni,
• BEST Capital (CY) Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze,
• BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
• BEST Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
• Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger sp. k. z siedzibą w Gdyni,
• Odra Property Development Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni.
Ponadto Grupa posiadała także zaangażowanie kapitałowe w następujących podmiotach:
• BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
• BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Przedmiot działalności Spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej BEST SA.

Podstawowym przedmiotem działalności BEST SA jest:
- zarządzanie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych,
- monitoring wierzytelności,
-inwestowanie w portfele wierzytelności za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych.

Podstawowym przedmiotem działalności BEST Capital jest działalność inwestycyjna, w tym inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych. Spółka ta posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ.

Podstawowym przedmiotem działalności BEST TFI SA jest :
- tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich,
- zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku BEST TFI SA zarządzało trzema funduszami:
- BEST I NSFIZ,
- BEST II NSFIZ,
- BEST III NSFIZ.

Wyłącznym przedmiotem działalności BEST I NSFIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w oznaczone pakiety sekurytyzowanych wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

Podstawowym przedmiotem działalności BEST Nieruchomości jest zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi inwestycje podmiotów z Grupy oraz nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie spłaty wierzytelności nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Grupę.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych, jak i wymagającej specjalistycznej wiedzy. Kancelaria specjalizuje się w prawie finansowym, w szczególności w regulacjach związanych z funduszami inwestycyjnymi, zbywalnymi papierami wartościowymi, sekurytyzacją oraz zarządzaniem i obrotem portfelami wierzytelności.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Odra Property Development Sp. z o.o. podjęło decyzję o likwidacji spółki podyktowanej potrzebą optymalizacji struktury Grupy.

Głównym celem przyjętej polityki rozwoju Grupy jest realizacja strategii gospodarczej polegającej na podziale funkcji i ryzyka podmiotów do niej należących. Docelowy model funkcjonowania Grupy opiera się na następujących założeniach: BEST jest platformą serwisową zarządzającą wierzytelnościami sekurytyzowanymi, która rozwija działalność́ windykacyjną na zlecenie podmiotów zewnętrznych. BEST TFI zapewnia infrastrukturę̨ prawno-organizacyjną służącą przeprowadzaniu dużych transakcji na portfelach oraz zarządzaniu funduszami. Kancelaria prowadzi obsługę̨ prawną oraz koordynuje pod względem prawnym działania prowadzone przez Grupę̨ i fundusze inwestycyjne. Nadzoruje także obsługę̨ procesów windykacyjnych na drodze sądowej i egzekucyjnej. Głównym zadaniem BEST Nieruchomości jest natomiast zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie spłaty wierzytelności nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Grupę̨, ich zabezpieczanie, inwentaryzacja, szacowanie wartości i sprzedaż.

Akcjonariat Próchnik S.A.* BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ nie należą do GK BEST w rozumieniu MSSF
Źródło: Prezentacja Grupy Kapitałowej Best SA. Publiczna oferta obligacji z dn. 24 marca 2014 r.

Sytuacja finansowa

W 2013 roku przychody operacyjne Spółki wzrosły o 46,8 mln zł (61%) do 93,5 mln zł, a szczegółowe przedstawienie tej pozycji zawiera Tabela 2.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Największy udział w przychodach operacyjnych mają przychody z inwestycji w wierzytelności. Główną pozycją w tej kategorii są przychody ze spłat i wyceny wierzytelności, które w 2013 zanotowały wzrost o 61,9 mln zł r/r.. Ma to ścisły związek z przejęciem przez Grupę kontroli nad BEST I NSFIZ, gdyż przychody te dotyczą wyłącznie tego funduszu. Ponieważ przejęcie miało miejsce w listopadzie 2012 roku, jego wpływ na przychody w 2012 roku był niewielki.

W minionym roku 2013 BEST III NSFIZ dokonywał kolejnych częściowych wykupów certyfikatów inwestycyjnych. Przychód Grupy z tego tytułu wyniósł 19,5 mln zł i był o 5,8 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

W 2013 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły o 18% w stosunku do 2012 roku.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku spółka osiągnęła 70,6 mln zł zysku netto. Łącznie 61% wzrostowi przychodów operacyjnych w 2013 r. towarzyszył jedynie 18% wzrost kosztów operacji, co spowodowało, że zysk ze sprzedaży był lepszy o 40 mln zł (102%) w stosunku do roku ubiegłego.

W 2013 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły o 18% w stosunku do 2012 roku.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Wyniki finansowe w segmencie inwestycji w wierzytelności

Wartość certyfikatów jest determinowana przede wszystkim posiadaną przez fundusz gotówką oraz wartością głównego składnika lokat funduszy, jakim są pakiety wierzytelności. Fundusz zobowiązany jest posiadać je w wartości nie mniejszej niż 75% wartości aktywów.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Bilans spółki BEST S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy BEST na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje sumę bilansową w wysokości 272,5 mln zł. W 2013 r. wartość tej pozycji wzrosła o 100,8 mln zł (59 %).

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Dominującym składnikiem w strukturze aktywów były wierzytelności nabyte. Ich wartość wyniosła blisko 117 mln zł i w 2013 roku wzrosła o 204%. Głównym powodem tego wzrostu były zakupy nowych portfeli do BEST I NSFIZ i przeszacowanie wartości dotychczasowych. Drugą co do wielkości pozycją aktywów były certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych, które stanowiły blisko 84% aktywów trwałych i blisko 40% aktywów ogółem. Z kolei po stronie pasywów najbardziej istotną pozycją były zobowiązania finansowe, które stanowiły 29% pasywów, oraz rezerwa na podatek dochodowy odroczony, która stanowiła blisko 8% sumy bilansowej. Zdecydowana część tej rezerwy (20,1 mln zł), może stać się zobowiązaniem w chwili zbycia posiadanych aktywów finansowych. Głównymi czynnikami, które w 2013 roku spowodowały wzrost sumy bilansowej był wzrost wartości wierzytelności nabytych o 78,3 mln zł (204%), wzrost wartości udziału BEST SA w BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ o 6,2 mln zł oraz wzrost wartości środków pieniężnych o 7,5 mln zł.

Rachunek przepływów pieniężnych

Stan środków pieniężnych Grupy w ciągu 2013 roku wzrósł o 7,5 mln zł i na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 20,1 mln zł.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

W 2013 roku głównym źródłem finansowania inwestycji były środki pochodzące ze spłat wierzytelności (34,6 mln zł), emisji obligacji (24,6 mln zł) oraz z umorzenia certyfikatów BEST III NSFIZ (19,5 mln zł). Środki te sfinansowały nabycie kolejnych portfeli wierzytelności, składników rzeczowego majątku trwałego a także pozwoliły na zrefinansowanie części zobowiązań finansowych. W okresie objętym sprawozdaniem spółka wykupiła także obligacje serii C i D o wartości nominalnej 15 mln zł, wyemitowane w maju 2011 roku, oraz obligacje serii F o wartości 8 mln zł, wyemitowane w maju 2012 roku. Łączna kwota wydatków związanych z obsługą obligacji (wykupy i odsetki) w roku 2013 roku wyniosła 30,4 mln zł.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

W 2013 roku kapitał własny Grupy wzrósł o 71,5 mln zł (91%) i na dzień 31 grudnia 2013 roku jego wartość wyniosła 150,6 mln zł.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Poza zyskiem netto w 2013 roku na zmianę wartości kapitału własnego główny wpływ miał wzrost wartości posiadanych przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ. Jest on odnoszony na kapitał z aktualizacji wyceny, gdyż Grupa posiada jedynie 17% udział w tym funduszu.

Ocena działalności

Analiza finansowa wyników Grupy kapitałowej wskazuje na dynamiczny wzrost skali działalności. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju wskaźniki odnoszące się do danych bilansowych i użyte w niniejszej analizie przeliczone zostały na podstawie średniego stanu danej pozycji, o ile w treści nie wskazano inaczej.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Wysoka wartość wskaźników rentowności w 2011 roku związana była z utworzeniem funduszu BEST III NSFIZ, na którego rozwój Grupa zaciągnęła dług w formie obligacji. W 2012 roku nie wystąpił już tak gwałtowny wzrost pozycji bilansowych, w związku z czym wskaźniki rentowności kapitałów własnych jak i rentowności sprzedaży ustabilizowały się na poziomie ok. 40%. Zrealizowane w 2012 i 2013 roku transakcje zakupu certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ oraz portfeli wierzytelności połączone z dyscypliną kosztową pozwoliły na poprawę w 2013 roku wszystkich powyższych wskaźników. Szczególnie istotny jest wzrost rentowności sprzedaży Grupy.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Wskaźniki płynności utrzymywane są przez Grupę na bezpiecznym poziomie i wykazują w ostatnich latach tendencję zwyżkową. Jest to szczególnie istotne w kontekście planów związanych z dalszymi planowanymi inwestycjami w portfele wierzytelności, które mogą być finansowane za pomocą długu.

Akcjonariat Próchnik S.A.Źródło: Skonsolidowany raport okresowy BEST SA za rok 2013 z dn. 31 marca 2014 roku.

Rok 2013 wykazuje znaczną poprawę struktury bilansu w porównaniu do lat ubiegłych. Udział zobowiązań finansowych w aktywach spadł poniżej poziomu 30% wobec 44% w roku poprzednim. Jest to szczególnie interesujące w kontekście oceny wcześniej przytoczonego wskaźnika rentowności kapitału własnego, na który w istotnym stopniu korzystnie wpływa posługiwanie się dźwignią finansową. Spadek drugiego z powyższych wskaźników – stosunku długu netto do kapitałów własnych podkreśla stosunkowo konserwatywną politykę pozyskiwania źródeł finansowania. Należy zaznaczyć, że akceptowany przez obecnych obligatariuszy poziom tego wskaźnika waha się, w zależności od serii obligacji, od 2,0 do 2,5. Wskazuje to jednoznacznie na szerokie możliwości korzystania przez Grupę z finansowania dłużnego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu podstawowych kategorii bilansowych.

Wskaźniki finansowe BEST SA na tle konkurencji

Zarówno wskaźniki rentowności, jak i płynności oraz zadłużenia dla grupy BEST SA są jednymi z najlepszych w branży. Wyniki finansowe pokazują, że zarządzający umiejętnie korzystają z mechanizmu dźwigni finansowej (wysoki wskaźnik ROE) utrzymując przy tym bardzo wysokie wskaźniki płynności. Niski wskaźnik zadłużenia ogólnego sugeruje, że spółka wciąż posiada bardzo wysoki potencjał na finansowanie się długiem.

Źródło: http://www.biznesradar.pl/spolki-wskazniki-rentownosci/sektor:fin z dn. 26.05.2014r.

Źródło: http://www.biznesradar.pl/spolki-wskazniki-rentownosci/sektor:fin z dn. 26.05.2014r.

Perspektywy rozwoju działalności

Głównymi celami biznesowymi Grupy na najbliższe lata są:
1) optymalizacja źródeł pochodzenia kapitału (emisje certyfikatów inwestycyjnych i obligacji funduszy sekurytyzacyjnych, emisje obligacji BEST, być może w przyszłości nowe emisje akcji Emitenta), minimalizacja kosztów związanych z emisją obligacji, w tym odsetek, wydłużanie terminów zapadalności oraz zapewnienie elastyczności w zakresie wykorzystania kapitału na inwestycje;
2) rozwinięcie warsztatu w zakresie zawierania transakcji zakupu portfeli wierzytelności z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynkowych, dostosowywanie do większej liczby transakcji oraz mniejszych ilościowo i wartościowo portfeli oferowanych do sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych w tym udzielanych w obcych walutach;
3) zaangażowanie inwestycyjne Grupy w projekty związane z komercjalizacją nieruchomości, gdy egzekucja z nieruchomości kończy się jej przejęciem, we współpracy z renomowanymi partnerami posiadającymi ugruntowane doświadczenie w danej dziedzinie;
4) koncentracja na udoskonalaniu sposobu funkcjonowania operacji w szczególności poprzez:
- rozwój systemów informatycznych oraz dalsze inwestycje podnoszące efektywność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań technologicznych;
- ciągłe zwiększanie efektywności prowadzonych operacji;
- upraszczanie i automatyzację istniejących procesów;
- rozwój nowych kanałów komunikacji z klientem;
- poszerzanie i udoskonalanie bazy oferowanych produktów.