Debiut na Catalyst - SCAN DEVELOPMENT Sp. z.o.o.

SCAN DEVELOPMENT Sp. z.o.o.

Debiut: 27 września 2011

Przedmiotem działalności jest wynajem powierzchni szpitalnych

ScanDevelopment
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO stałe, 9,45% półrocznie 14 marca 2014 47 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 27 września 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 47.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 9,45%
Data wykupu: 14 marca 2014 roku
Cele emisji:
A. W pierwszej kolejności:
Nabycie od Scanmed udziałów Emitenta celem umorzenia na warunkach określonych w Warunkowej Umowie Nabycia Udziałów w Celu Umorzenia z dnia 24 lutego 2011 R. („Umowa Warunkowa”); W ramach zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały (ustalonej w Umowie Warunkowej na kwotę 40 084 550,45 zł) Emitent dokonał w imieniu Scanmed spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP na podstawie umowy nr 09 1020 2892 0000 5796 0035 7541 z dnia 2 października 2008 r., zgodnie z kwotą wskazaną w zaświadczeniu PKO BP o niespłaconej części kredytu, o którym mowa w pkt. 24 Warunków emisji, to jest w kwocie 39.668.317,32 zł. Pozostałą kwotę 416.233,13 zł otrzymał Scanmed tytułem zapłaty reszty wynagrodzenia ustalonego w Umowie Warunkowej.

B. W drugiej kolejności:
następujące cele, w łącznej kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością środków pozyskanych z emisji Obligacji a sumą wypłaconą w pierwszej kolejności:

  • całkowitą spłatę pożyczek udzielonych Emitentowi przez Scanmed – ok. 1.378.000,00 zł
  • nakłady inwestycyjne dotyczące Szpitala św. Rafała w Krakowie- ok. 5.537.449,55.zł

Zabezpieczenie: Hipoteka do kwoty 60.338.600,00 zł