Debiut na Catalyst - MAK DOM Sp. z o.o.

MAK DOM Sp. z o.o.

Debiut: 14 października 2011

Mak Dom jest Spółką, której działalność opiera się w całości na prywatnym kapitale krajowym. Na rynku branży budowlanej funkcjonuje od 1992r. i ma w swoim dorobku szereg pomyślnie zrealizowanych inwestycji.

MakDom
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + 5,5% półrocznie 21 lipca 2013 23 275 000 zł 1 000 zł

Debiut: 14 października 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 23.275.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M+5,5%
Data wykupu: 21 lipca 2013
Cel emisji: w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o obligacjach, nie został określony.
Zabezpieczenie: hipoteka łączna do kwoty stanowiącej równowartość nie mniej niż 130% łącznej wartości nominalnej Obligacji nabytych przez Obligatariuszy w ramach niniejszej emisji, tj. do kwoty 30.257.500 zł. Hipoteka została ustanowiona na nieruchomościach będących własnością, lub współwłasnością Emitenta.