Debiut na Catalyst - BANK SPÓŁDZIELCZY W PIĄTNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIĄTNICY

Debiut: 30 listopada 2010

W dniu 11 listopada 1962 r. odbyło się Zebranie Założycieli Spółdzielni pod nazwą „Kasa Spółdzielcza w Piątnicy”. Członkowie Założyciele podjęli uchwałę o założeniu Kasy, która rozpoczęła działalność 1 października 1968 r.

BankiSpoldzielcze
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BPT0620 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3,2% półrocznie 11 czerwca 2020 4 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 30 listopada 2010 

Informacje o wyemitowanych dłużnych instrumentach finansowych:
Liczba obligacji: 4.000
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Cena emisyjna: równa wartości nominalnej
Łączna wartość emisji obligacji wynosi: 4.000.000 zł
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w okresach półrocznych oparte o półroczną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,2 punktu procentowego

Wykup obligacji
Termin wykupu obligacji przypada na dzień 11 czerwca 2020 roku (obligacje dziesięcioletnie).