Debiut na Catalyst - Fast Finance S.A.

Fast Finance S.A.

Debiut: 12 maja 2011

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzyetlności na zlecenie.

FastFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C ASO GPW zmienne, WIBOR6M + 6,5% półrocznie 11 stycznia 2013 11 270 000 zł 1 000 zł

Debiut: 12 maja 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Liczba obligacji: 11 270 sztuk
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi 11.270.000 zł.
Oprocentowanie: zmienne, oparte na stawce WIBOR 6m + marża 6,5 %
Kupon: wypłacany półrocznie
Data wykupu: 11 stycznia 2013 r.
Cel emisji:
Pozyskanie środków finansowych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zabezpieczenie:
Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na wierzytelnościach. Szacowana wartość przedmiotu zastawu rejestrowego, podlegająca wycenie biegłego rewidenta, to 28.191.335,22 zł. – dla zbioru wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych, wynikających z umów kredytów i pożyczek.