Debiut na Catalyst - Pragma Faktoring S.A.

Pragma Faktoring S.A.

Debiut: 8 czerwca 2011

Pragma Faktoring SA (dawniej Grupa Finansowa Premium SA) jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. Niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych.

PragmaFaktoring
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR 6M + 4,5% półrocznie 19 kwietnia 2013 25 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 8 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 25.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 4,5%
Data wykupu: 19 kwietnia 2013
Cel emisji: sfinansowanie programu odkupu akcji własnych, pozyskanie środków na prowadzenie działalności na rynku długu.
Dodatkowe informacje: emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału. Premia dla obligatariusza za wcześniejszy wykup to 0,1% wartości nominalnej (liczone za każde 30 dni od daty przedterminowego wykupu do dnia zapadalności).
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 40.000.000 PLN