Debiut na Catalyst - Black Lion NFI S.A.

Black Lion NFI S.A.

Debiut: 27 czerwca 2011

Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz wydawniczym. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, utworzył osobny podmiot dla inwestycji w innowacyjne spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.

BlackLionNFI
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, Bondspot ASO stałe, 9,05% kwartalnie 23 grudnia 2013 50 000 000 zł 100 zł

Debiut: 27 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW, BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 50.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 9,05%
Data wykupu: 23 grudnia 2013

Cel emisji:

  • Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
  • Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
  • Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
  • Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed.
  • Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.

Zabezpieczenie:

  • W postaci hipoteki kaucyjnej łącznej, na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej, przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe.
    Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
  • W postaci hipoteki kaucyjnej na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.