Newsy rynkowe

PCC Rokita tym razem liczy na 25 mln zł

Opublikowano: 25 września 2014 o 07:40

Spółka chemiczna PCC Rokita wyemituje kolejną serię papierów dłużnych o wartości nominalnej 25 mln zł w ramach II Programu Emisji Obligacji. Obligacje serii BB będą pięcioletnie, oprocentowane 5,5% w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferta obejmie 250.000 sztuk papierów o wartości nominalnej 100 zł każda. Obligacje serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

– Możemy pochwalić się bardzo dużą sprawnością w zakresie działań formalno-prawnych związanych z wprowadzaniem obligacji do obrotu na Catalyst. Relatywnie duża płynność to jedna z istotnych zalet każdej z serii obligacji PCC Rokita – mówi Wiesław Klimkowski, prezes PCC Rokita.

Do tej pory spółka PCC Rokita wyemitowała obligacje o łącznej wartości 132 mln zł (obligacje serii A o wartości 15 mln zł zostały wykupione w maju 2013 r., obligacje serii AA o wartości 25 mln zł zostaną wykupione 3 października br.). Emisje obligacji są, obok kredytów bankowych i tegorocznej emisji akcji, głównym elementem strategii finansowania rozwoju PCC Rokita.

Dominium wykupuje papiery z pomocą swojego właściciela

Opublikowano: 23 września 2014 o 07:42

Operator restauracji Dominium wykupił terminowo wszystkie 5.260 obligacji serii A, które następnie zostały umorzone. Spółka sfinansowała wykup obligacji serii A ze środków otrzymanych od większościowego udziałowca spółki Malaccan Holdings tytułem wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitałów własnych spółki.

Łączny wpływ środków pieniężnych od Malaccan Holdings wynosił 1,5 mln euro. Spółka zamierza wykorzystać pozostałą część otrzymanych środków na wykup obligacji serii B zapadających w październiku bieżącego roku.

Pierwotnie spółka uplasowała papiery serii A za łącznie 8,26 mln zł z oprocentowaniem WIBOR 6-mies. powiększonym o marżę 7,1%. Z kolei czekająca na wykup w październiku seria ma wartość nominalną 366 tys. i oprocentowanie na tym samym poziomie co wykupiona właśnie seria.

Pierwsze serie ZM Mysław wchodzą do obrotu

Opublikowano: 23 września 2014 o 07:41

Obligatariusze Zakładów Mięsnych Mysław doczekali się debiutu papierów dłużnych spółki na Catalyst. Łącznie 30,6 tys. zabezpieczonych obligacji o wartości 3,06 mln zł weszło w dniu dzisiejszym do obrotu.

Spółka wprowadziła 16.900 serii A oraz 13.700 serii B. Oprocentowanie tych serii jest stałe i wynosi w skali roku 11,5% dla obligacji serii A i 11% dla obligacji serii B. Wykup papierów ustalono na 10 czerwca 2015 r. dla serii A i 25 lipca 2015 r. dla serii B. Środki z przeprowadzonej jeszcze w 2013 roku emisji zostały przeznaczone na poprawę rentowności operacyjnej.

Obecnie spółka realizuje drugi etap strategii, którego celem jest zwiększenie przychodów przy jednoczesnym zachowaniu marży jednostkowej, poprzez zasilenie działań marketingowych oraz środków obrotowych.

W lipcu firma uplasowała kolejną ofertę obligacji za kwotę 3,5 mln zł. Spółka planuje wprowadzenie ich na Catalyst. Są to obligacje dwuletnie, oprocentowane na poziomie 9,5% w skali roku. ZM Mysław pod koniec lipca zadebiutowały na alternatywnym rynku akcji NewConnect, a w planach jest przejście na rynek główny GPW.

Kliniki Serca uplasowały papiery na 20 mln zł

Opublikowano: 22 września 2014 o 08:11

Firma medyczna American Heart of Poland sprzedała 15 inwestorom 20 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 20 mln zł.

Są to 2,5-letnie papiery dłużne. Spółka nie podała szczegółowych parametrów oferty. Na BondSpot Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o wartości po 40 mln zł i terminem wykupu we wrześniu 2016 roku oraz w połowie lipca 2018.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, American Heart of Poland S.A. to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej. W 2000 roku Kliniki zostały utworzone z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. Pod koniec 2011 roku Advent International, międzynarodowy fundusz private equity, podpisał umowę inwestycyjną z American Heart of Poland.

Według wcześniejszych informacji od początku działalności do końca 2011 roku medyczna firma zainwestowała ponad 400 mln zł w rozwój infrastruktury i zakup technologii medycznej. W jej posiadaniu jest 19 placówek. Do grupy należy również m.in. jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie -Uzdrowisko Ustroń.

Murapol sprzedał papiery za 18,57 mln zł

Opublikowano: 22 września 2014 o 08:08

Firma deweloperska Murapol przydzieliła 185,7 tys. obligacji serii O w ramach oferty prywatnej, która opiewała na łącznie 194 tys. papierów dłużnych. Firma pozyskała 18,57 mln zł brutto.

Subskrypcja odbyła się w dniach 25 sierpnia – 17 września. Obligacje serii O zostały przydzielone 77 osobom. Cena, po jakiej obejmowali instrumenty finansowe wynosiła 100 zł. Więcej szczegółów emisji nie podano.

W sierpniu Murapol przydzielił dwie serie obligacji na łącznie ok. 15,6 mln zł. Jednocześnie spółka spłaciła 25 mln zł z tytułu papierów dłużnych serii C zapadających pod koniec sierpnia.

Alior nabył swoje obligacje za niemal 96 mln zł

Opublikowano: 22 września 2014 o 08:06

Alior Bank wykupił łącznie 95.900 swoich obligacji serii C celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabywanych obligacji wynosi 95,9 mln zł. Średnia cena nabycia ważona wolumenem wyniosła 101,65 zł za 100 zł nominału.

W połowie lutego 2012 roku Alior Bank wyemitował 8-letnie obligacje podporządkowane serii C o łącznej wartości 280 mln zł. Nabywcami obligacji zostały krajowe instytucje finansowe (Otwarte Fundusze Emerytalne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe). Pierwotny dzień wykupu ustalono na 14 lutego 2020 r.

W połowie września akcjonariusz Alior Banku – Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A. z grupy Carlo Tassara – otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodę na przedłużenie do końca czerwca 2016 r. czasu na realizację zobowiązania do zbycia posiadanych akcji banku.

Papiery Pagedu na 70 mln zł od poniedziałku na Catalyst

Opublikowano: 19 września 2014 o 10:27

Obligacje Pagedu serii IV i serii V o łącznej wartości 70 mln zł, uchwałą BondSpot, zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek 22 września, podała spółka.

W połowie lata notowany na GPW holding przemysłowo-inwestycyjny, przeprowadził emisję obligacji, pozyskując 70 mln zł, z czego 49 mln zł stanowi dług o trzyletnim tenorze, wykup pozostałej części długu nastąpi za 4 lata. Dzień ostatniego notowania ustalono na 2 sierpnia 2017 r. dla serii krótszej oraz 1 sierpnia 2018 r. dla papierów czteroletnich.

Środki pozyskane z emisji obligacji miały zostać przeznaczone na finansowanie planów inwestycyjnych Grupy w podstawowym obszarze biznesu – segmencie przemysłowym. Jedną z głównych inwestycji Grupy jest rozbudowa fabryki sklejki w Morągu i uruchomienie w niej linii do produkcji sklejki Mirror. Niewykluczone, że Grupa Paged powiększy się o kolejne przedsiębiorstwa z branży przemysłowej.

Leasing-Experts ma 5 mln zł na finansowanie rozwoju biznesu

Opublikowano: 19 września 2014 o 08:30

Fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych Leasing-Experts zakończył emisję 5 tys. niezabezpieczonych obligacji serii C prowadzoną w trybie oferty prywatnej. Obligatariusze objęli obligacje o łącznej wartości 5 mln zł. Spółka przeznaczy środki na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości.

Obligacje mają stałe oprocentowanie, kupon kwartalny i będą wykupione po dwóch latach. W ofercie inwestorzy zgłosili popyt na obligacje o łącznej wartości 6,65 mln zł. Zarząd spółki podjął decyzję o redukcji zapisów o 24,86%. Intencją zarządu jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst.

– Cieszę się, że inwestorzy docenili model biznesowy funduszu leasingu mniejszych nieruchomości. Popyt na obligacje był większy niż przewidywaliśmy i musieliśmy o jedną czwartą zredukować zapisy. Dzięki sukcesowi emisji będziemy mogli zrealizować kolejne transakcje leasingu nieruchomości. To pozwoli nam utrzymać fazę dynamicznego wzrostu, w którą wkroczyliśmy wraz z uruchomieniem funduszu – powiedział Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts. – Przypomnę, że pod koniec sierpnia nasz portfel składał się z nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł. W najbliższych tygodniach będziemy go mogli znacznie powiększyć. – dodaje Marcin Pawłowski.

Leasing-Experts jest jedynym funduszem, który koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych do 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych.

– Po pierwszych kilku miesiącach działania funduszu widzę, że zgodnie z założeniami strategii wypełniliśmy niszę rynkową, której bardzo brakowało polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem, działamy sprawnie, a jedyną barierą dla tempa rozwoju jest pozyskiwanie środków na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości. Sukces zakończonej właśnie emisji pomoże nam dalej zwiększać skalę działalności. Rozważamy też inne drogi pozyskiwania funduszy, a w śród nich nie wykluczamy rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym – tłumaczy Marcin Pawłowski.

Od października 2013 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

Nowa seria e-Kancelarii wykorzystana na rolowanie

Opublikowano: 17 września 2014 o 07:38

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa jest jednym z najaktywniejszych emitentów obligacji korporacyjnych wśród spółek na notowanych na rynkach prowadzonych przez warszawską giełdę. W ostatnim czasie wierzytelnościowa spółka dokonała przydziału 1 tys. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 1 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów emisji.

Spółka podała, że 705 obligacji zostało przydzielonych w ramach rolowania, tj. poprzez odkup (na podstawie umowy cywilno-prawnej zgodnie z warunkami emisji) takiej samej ilości obligacji serii R (EKA1215) i zapis obligatariuszy na obligacje serii S z zaliczeniem wierzytelności z tytułu rolowanych obligacji serii R na poczet obligacji serii S.

Odkup obligacji serii R nastąpił po jednostkowej cenie nominalnej 1 tys. zł powiększonej o odsetki naliczone zgodnie z warunkami emisji. Transakcja ma na celu poprawę struktury zadłużenia emitenta.

Łączna wartość nominalna obligacji serii R wynosiła 4,5 mln zł. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 3-mies. powiększony o marżę 6,3%.

Synthos szuka finansowania na rynkach międzynarodowych

Opublikowano: 17 września 2014 o 07:37

Firma chemiczna Synthos, z portfela miliardera Michała Sołowowa, podała że zamierza pozyskać finansowanie na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes.

W związku z planami emitent zaangażował BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited oraz Deutsche Bank AG, London Branch jako globalnych koordynatorów oraz prowadzących księgę popytu do przeprowadzenia ewentualnej emisji obligacji.

Jak podkreślono w informacji, ewentualna emisja obligacji poprzedzona będzie uzyskaniem dalszych zgód korporacyjnych, uzależniona będzie od panujących warunków rynkowych oraz może nastąpić w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o Regulację S oraz Regulację 144A (Rule 144A) na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r.

Agencja Moody’s wyznaczyła rating korporacyjny Synthosu na poziomie Ba2 oraz rating prawdopodobieństwa niewypłacalności na poziomie Ba2-PD. Perspektywa ratingów jest stabilna. Standard & Poor’s przyznała emitentowi wstępny rating długoterminowy na poziomie BB, perspektywa stabilna.