Newsy rynkowe

Eurocent pozyskał 2 mln zł z emisji papierów serii D

Opublikowano: 11 września 2014 o 07:41

Firma działająca na rynku pożyczek gotówkowych Eurocent przydzieliła 20 tys. obligacji serii D o łącznej wartości 2 mln zł. Papiery objęło 39 inwestorów, którzy złożyli zapisy na łącznie 21 320 papierów.

Firma uplasowała dwuletnie niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda. Wykup obligacji serii D nastąpi w dniu 8 września 2016 roku. Nie podano szczegółowych parametrów i celu oferty.

Na początku kwietnia Eurocent sprzedał jednemu inwestorowi 3 tys. zabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł. Papiery te są oprocentowane na poziomie 10 proc. w skali roku z terminem wykupu do dnia 31 marca 2017 roku.

Notowany na NewConnect Eurocent oferuje klientom detalicznym tzw. pożyczki chwilówki. Spółka podaje, że udzieliła finansowania już ponad 35 tys. klientom.

Platinum Properties Group spłaciło obligacje serii D

Opublikowano: 11 września 2014 o 07:40

Firma deweloperska Platinum Properties Group wykupiła 6,5 tys. obligacji serii D. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji poprzez zapłatę ceny nominalnej w łącznej kwocie 6,5 mln zł wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy.

Papiery zostały wyemitowane we wrześniu ubiegłego roku. Oprocentowanie wynosiło 11% w skali roku. Cel emisji obligacji serii D nie został oficjalnie określony, ale niedługo po emisji deweloper wykupił 6 tys. obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł plus odsetki za ostatni okres.

W ostatnim czasie Platinum Properties Group odwołało prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2014 i 2015 z powodu pogorszenia warunków realizacyjnych rosyjskiego projektu. Spółka planowała budowę osiedla mieszkaniowego pod Moskwą.

ZM Mysław zadebiutuje na Catalyst w końcu września

Opublikowano: 11 września 2014 o 07:39

Debiut 30.600 zabezpieczonych obligacji Zakładów Mięsnych Mysław o wartości 3,06 mln zł na rynku Catalyst planowany jest na 23 września.

Do obrotu na Catalyst trafią dwie serie zabezpieczonych obligacji: 16.900 serii A oraz 13.700 serii B. Oprocentowanie jest stałe, i wynosi w skali roku 11,5% dla obligacji serii A i 11% dla obligacji serii B. Wykup papierów ustalono na 10 czerwca 2015 r. dla serii A i 25 lipca 2015 r. dla serii B. Środki z przeprowadzonej jeszcze w 2013 roku emisji zostały przeznaczone na poprawę rentowności operacyjnej.

- Środki z ubiegłorocznej emisji obligacji przełożyły się na wzrost zysku wypracowanego na działalności operacyjnej. Pierwszy etap przyjętej strategii mamy za sobą. W zrealizowaniu drugiego – zwiększenia przychodów przy jednoczesnym zachowaniu marży jednostkowej, pomogą dalsze środki, m.in. na pokrycie kosztów marketingu oraz środki obrotowe – mówi Teresa Jochemczyk, prezes zarządu ZM Mysław.

Planowane nakłady nie obejmą środków trwałych. W 2012 roku Mysław przejął przygotowaną do produkcji spożywczej halę produkcyjną o powierzchni 12 000 m2, co daje możliwość dwukrotnego wzrostu produkcji wędlin bez prowadzenia kapitało- i czasochłonnych inwestycji w budynki.

- Jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji niż konkurencja, że w każdej chwili możemy zwiększyć produkcję bez konieczności wydatkowania dziesiątków milionów złotych na budowę nowych hal produkcyjnych – dodaje Jochemczyk.

W lipcu mięsna firma uplasowała kolejną ofertę obligacji za kwotę 3,5 mln zł. Mimo wakacji popyt okazał się tak duży, że zapisy na serię C zostały zredukowane o 12,3%. Spółka planuje wprowadzenie także tych walorów do obrotu na rynku Catalyst. Są to obligacje dwuletnie, oprocentowane na poziomie 9,5% w skali roku.

Według zapowiedzi zarządu, jeszcze w tym roku do Komisji Nadzoru Finansowego ma trafić prospekt spółki w związku z planami przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Akcje Grupy Mysław notowane są na rynku NewConnect od 30 lipca 2014 r. Przy okazji debiutu spółka pozyskała z rynku blisko 2 mln zł. W pierwszym półroczu obroty Mysława osiągnęły poziom 49,8 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.

Giełda dała Ivopolowi dostęp do systemu EBI

Opublikowano: 10 września 2014 o 07:29

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przydzieliła spółce Ivopol dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (Catalyst – Rynek obligacji GPW). Firma przeprowadziła ofertę papierów dłużnych w połowie bieżącego roku, ale póki co nie są znane publicznie jej szczegółowe parametry. Zapowiadany był za to debiut na rynku Catalyst.

Ivopol, wchodzący w skład giełdowego holdingu Paged, zajmuje się wynajmem samochodów zastępczych pod marką Rent a Car Direct dla poszkodowanych po wypadkach i kolizjach komunikacyjnych, na podstawie przepisów które narzucają na ubezpieczyciela obowiązek zapewnienia samochodu z tytułu OC. Ivopol posiada osiem placówek regionalnych.

Działalność Grupy Paged skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym (sklejkowy, meblowy, handlowy), segmencie zarządzania wierzytelnościami (reprezentowanym przez Grupę DTP), segmencie związanym z zagospodarowaniem nieruchomości oraz na pozostałej działalności, w tym inwestycyjnej. W ostatnim czasie Paged uplasował obligacje na 70 mln zł.

Wikana: udana emisja akcji pozwala myśleć o finansowaniu dłużnym

Opublikowano: 9 września 2014 o 07:33

Udana emisja akcji na ponad 12 mln zł spółki deweloperskiej Wikana otwiera jej drogę do pozyskania finansowania o charakterze dłużnym, zapowiedział prezes firmy Sławomir Horbaczewski.

Jak wskazał prezes dewelopera, odbudowa kapitałów własnych oraz zmiana struktury bilansu to w jego ocenie ważny etap w procesie restrukturyzacji grupy, pozwalający myśleć o dalszym zwiększaniu skali działalności w mieszkaniowych projektach deweloperskich, przy utrzymaniu kontroli nad inwestycjami z segmentu OZE.

Pod koniec lipca spółka zależna Wikany – Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A. – w ramach drugiej serii programu emisji obligacji przeprowadziła emisję 6 tys. 23-miesięcznych obligacji serii B o łącznej wartości 6 mln zł. Celem emisji było współfinansowanie realizowanych mieszkaniowych projektów deweloperskich.

Nettle pozyskało 2 mln zł, wykupiło wcześniejszą serię

Opublikowano: 9 września 2014 o 07:32

Firma świadcząca usługi finansowe dla podmiotów na rynku ochrony zdrowia Nettle sprzedała jednemu inwestorowi 4 obligacje serii N o wartości nominalnej 2 mln zł. Firma podawała, że pozyskane środki mają zostać przeznaczone na realizację strategicznych projektów emitenta oraz sfinansowanie jego bieżącej działalności. Jednocześnie jednak podała, że wykupiła papiery dłużne serii G o tej samej wartości co seria N.

Seria N to imienne papiery, których zabezpieczenie zostanie ustanowione w formie zastawu rejestrowego na zbiorze „istniejących i przyszłych” wierzytelności emitenta do wysokości nie mniejszej niż 110 % wartości nominalnej obligacji. Nettle nie planuje wprowadzenia tych papierów do obrotu na rynku Catalyst.

Nettle swoją działalność skupia w obrębie dwóch głównych linii biznesowych – outsourcingu zarządzania należnościami i finansowaniu inwestycji podmiotów medycznych. Nettle podawało wcześniej, że roczna wartość obsługiwanych należności wynosi ok. 600 mln zł. W połowie 2012 roku spółka zadebiutowała na Catalyst.

Farm51 zrefinansował obligacje serii A

Opublikowano: 9 września 2014 o 07:31

Producent gier The Farm51 Group przydzielił 12 tys. obligacji G o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom spółka wykupiła 10,8 tys. obligacji serii A o łącznej wartości 1,08 mln zł.

The Farm51 Group wyemitował papiery imienne o dziewięciomiesięcznym terminie wykupu, który nastąpi 5 czerwca 2015 r. poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej obligacji. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana miesięcznie. Obligacje są oprocentowane według „stopy rynkowej”.

Do 31 października emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii G na rzecz administratora zastawu, reprezentującego obligatariuszy, w postaci zastawu rejestrowego na: 1,2 mln akcjach serii A emitenta, stanowiących 33,1% wszystkich akcji i uprawniających do 56,65% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1), których właścicielami są Kamil Bilczyński (400 tys. akcji), Wojciech Pazdur (400 tys. akcji), Robert Siejka (400 tys. akcji).

Jednocześnie do końca października emitent zobowiązuje się do zawarcia z administratorem zastawu umowy cesji wierzytelności wynikających z rozliczenia umów globalnego wydania i finansowania prac nad jednym z autorskich projektów gier firmy.

Uboat – Line ogłosił częściowy skup papierów serii B i C

Opublikowano: 8 września 2014 o 08:24

Notowana na NewConnect i Catalyst spółka działająca w sektorze logistyki oraz spedycji Uboat – Line zapowiedziała nabycie części własnych obligacji serii B i C w celu ich umorzenia. Terminy nabywania obligacji określone zostaną przez zarząd spółki, przy czym skup obligacji odbędzie się w okresie 12 miesięcy. Spółka przeznaczy do 2 mln zł na nabywanie własnych papierów.

Seria B została wyemitowana pod koniec kwietnia ubiegłego roku i ma łączną wartość 3,4 mln zł. oprocentowanie to WIBOR 3-mies. powiększony o marżę 6%. Z kolei wyemitowane we wrześniu 2013 roku papiery serii C mają łączną wartość 5 mln zł. Ich oprocentowanie to WIBOR 3-mies. powiększony o marżę 6%. Pierwotna data wykupu ustalona została na koniec września 2015 r. Celem emisji miała być optymalizacja kosztów finansowych oraz inwestycje w rozwój biznesu.

Papiery dłużne Action blisko wprowadzenia na Catalyst

Opublikowano: 8 września 2014 o 08:23

BondSpot postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10 tys. obligacji dystrybutora sprzętu informatycznego Action serii ACT01 040717 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.

Na początku lipca Action wyemitował 10 tys. trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji serii ACT01 040717. Wartość zapisów na obligacje wyniosła 194,18 mln zł, w związku z tym zastosowano stopę redukcji wynoszącą 48,50%. Cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej 10 tys. zł każda.

Wykup obligacji nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku po wartości nominalnej obligacji. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6 – mies. powiększony o stałą marżę. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wcześniej firma wskazywała, że środki uzyskane z emisji mogą posłużyć realizacji strategii wzrostu biznesu m.in. poprzez akwizycje czy rozwoju na rynkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech.

Polfa wzywa obligatariuszy do składania świadectw depozytowych

Opublikowano: 8 września 2014 o 08:22

Firma farmaceutyczna Polfa podała, że wypłaciła odsetki od ósmego okresu odsetkowego obligacji serii A obligatariuszom, którzy przedłożyli spółce oryginały świadectw depozytowych.

W związku z powyższym, emitent prosi wszystkich obligatariuszy z obligacji serii A, którzy jeszcze nie złożyli oryginałów świadectw depozytowych oraz formularzy wykupu o „możliwie jak najszybsze” przekazywanie ich spółce.

Wcześniej Polfa podała, że prowadzi „intensywne działania” zmierzające do pozyskania środków finansowych niezbędnych na spłaty tych obligacji w związku ze zbliżającym się terminem wykupu serii A, który przypadał 29 sierpnia. Zarząd zakładał terminowe wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań wynikających w emisji obligacji serii A, ale dotychczas nie poinformował o efektach planowanego refinansowania.

Obligacje serii A mają łączną wartość 3,23 mln zł. Ich oprocentowanie po ustanowieniu zabezpieczenia ustalone było na WIBOR 3-mies. powiększony o 7%.