Newsy rynkowe

Mikrokasa: publiczna oferta do 10 września

Opublikowano: 5 września 2014 o 07:43

Zapisy na obligacje serii „J” Mikrokasy, gdyńskiej firmy specjalizującej się w drobnych gotówkowych pożyczkach konsumenckich, potrwają do 10 września. Dwuletnie papiery dłużne oferowane są z oprocentowaniem na poziomie 9,5% w skali roku. Mikrokasa liczy na do 2 mln zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój głównego biznesu spółki – zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Cena nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Wypłata odsetek z waloru będzie się odbywała na podstawie kwartalnych kuponów o stałym oprocentowaniu. Papiery zostaną zabezpieczone na zbiorze wierzytelności Mikrokasy do wysokości 170% wartości wyemitowanych obligacji. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Oferta obligacji serii J spółki jest pierwszą publiczną ofertą obligacji spółki działającej na rozwijającym się rynku gotówkowych pożyczek konsumenckich.

- Jesteśmy na rynku od 2006 r. ale dopiero ostatnie trzy lata to czas dynamicznego rozwoju. Zawdzięczamy go dobrej koniunkturze gospodarczej i konserwatywnemu modelowi biznesowemu. Niska szkodowość oraz ścisła weryfikacja wniosków, pełna współpraca z Biurem Informacji Kredytowej, sprawiają, że bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału jest wysokie. Ponadto inwestujemy zyski. W 2013 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy system informatyczny z platformą transakcyjną oraz rozwinąć sieci sprzedaży – zwrot z inwestycji widać już w raportowanych wynikach za II Q 2014 r. Dzięki emisji obligacji chcemy pozyskać kapitał na pożyczki dla konsumentów, a co za tym idzie zwiększyć skalę biznesu – mówi Janusz Bigus, wiceprezes zarządu Mikrokasy.

Wartość portfela udzielonych pożyczek wzrosła na koniec czerwca 2014 r. do 9,7 mln zł, czyli o 49% w porównaniu do końca czerwca 2013 r. Wzrost wartości udzielonych pożyczek przełożył się na równie dynamiczny wzrost wyników finansowych. W pierwszym półroczu 2014 r. spółka wypracowała ponad 2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 80 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto wzrósł do 452 tys. zł (11,5 tys. zł w I pół. 2013 r.).

Best zasilił swój FIZ gotówką na zakup pakietu wierzytelności

Opublikowano: 4 września 2014 o 07:54

Firma wierzytelnościowa Best nabyła 10 imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii A wyemitowanych przez Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty. Celem emisji jest sfinansowanie nabycia pakietu wierzytelności.

Papiery mają wartość nominalną 1 mln zł każdy, a całkowita cena emisyjna wynosiła 9,528 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów emisji.

Emitent posiada 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Best Capital (CY) Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, która posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

Jednocześnie fundusz Best I NSFIZ poinformował, że odkupi od Eurobanku portfel wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej prawie 322,7 mln zł za kwotę 27,9 mln zł. Zakup zostanie sfinansowany m.in. ze środków pochodzących z kwietniowej publicznej emisji obligacji Best. Umowa zawarta z Eurobankiem jest największą tego typu transakcją dokonaną przez grupę Best w tym roku.

Obligatariusze Ronsona zgodzili się na zmianę hipoteki

Opublikowano: 4 września 2014 o 07:53

Zgromadzenie Obligatariuszy papierów serii C firmy deweloperskiej Ronson wyraziło zgodę na zwolnienie nieruchomości należącej do spółki zależnej Ronson Espresso spod hipoteki i obciążenie w jej miejsce hipoteką nieruchomości alternatywnej – częścią nieruchomości położonej w miejscowości Falenty Nowe o powierzchni 37,35 tys. m2. Wpis do hipoteki będzie sięgał do łącznej kwoty 100,2 mln zł na rzecz wszystkich obligatariuszy.

W połowie czerwca ubiegłego roku Ronson wyemitował czteroletnie obligacje serii C (zabezpieczone hipotecznie), pozyskując 83,5 mln zł oraz trzyletnie obligacje serii D (niezabezpieczone), pozyskując 23,55 mln zł.

Łącznie dało to spółce 107,05 mln zł środków przeznaczonych na zrefinansowanie emisji z 2011 r. na kwotę 87,5 mln zł oraz zabezpieczenie finansowania zakupu jeszcze jednej nieruchomości gruntowej w Warszawie.

Wasko ma 20 mln zł na refinansowanie kredytów

Opublikowano: 4 września 2014 o 07:52

Firma informatyczna Wasko dokonała przydziału 20 imiennych obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Celem emisji obligacji jest umożliwienie spłaty obecnych zobowiązań kredytowych w ramach limitów kredytowych w rachunkach bieżących oraz umożliwienie spłaty części wielocelowej linii kredytowej na finansowanie kilku długoterminowych kontraktów.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4% w skali roku i zostaną wykupione przez spółkę do dnia 1 września 2016 roku. Wyemitowane obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym.

Emitent ocenia, że w wyniku emisji obligacji nie są spodziewane znaczące zmiany w strukturze zobowiązań i nie oczekuje zmiany zdolności do wywiązywania się z zobowiązań. Wartość zobowiązań Wasko na koniec czerwca wynosiła 161,9 mln zł przy czym 158,9 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.

Mysław dostał zgodę giełdy na debiut na Catalyst

Opublikowano: 4 września 2014 o 07:50

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 16,9 tys. obligacji serii A i 13,7 tys. obligacji serii B Zakładów Mięsnych Mysław o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł.

Obligacje serii A o wartości 1,69 mln zł mają oprocentowanie 11,5%. Z kolei seria B na 1,37 mln zł oprocentowana jest na poziomie 11%.

Na początku sierpnia mięsna firma uplasowała kolejną ofertę obligacji za kwotę 3,5 mln zł. Spółka również planuje wprowadzenie tych papierów do obrotu na rynku Catalyst. Papiery są obligacjami 2-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej, wynoszącej 9,5% w skali roku.

Pozyskany kapitał ma być przeznaczony na rozwój oferty handlowej i działania wspierające sprzedaż nowych produktów oraz wzmocnienie marki Mysław, co ma pomóc w osiągnięciu wysokiej rentowności operacyjnej.

Administrator zastawu wezwał Orła do spłaty obligacji serii B

Opublikowano: 3 września 2014 o 07:58

Orzeł w upadłości układowej otrzymał od Administratora Zastawu obligacji serii B, wezwanie do wykupu wszystkich obligacji wraz z należnymi odsetkami. Podstawą do wezwania jest niedokonanie przez spółkę wykupu papierów, których termin płatności przypadał na dzień 22 sierpnia. Administrator Zastawu wyznaczył termin 90 dni na dokonanie powyższego wykupu.

Spółka podała, że jest w stałym kontakcie z Nadzorcą sądowym oraz Kuratorem obligacji serii B, a najbliższe spotkanie planowane jest na 15 września.

Pod koniec sierpnia spółka złożyła do sądu zmodyfikowane propozycje układowe. Obligatariuszom spółka proponuje objęcie nowej emisji z 5% kuponem rocznym. W odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych na majątku upadłego zastawem rejestrowym, w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz w odniesieniu do wierzycieli zabezpieczonych zastawem rejestrowym, którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem, czyli obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B proponuje się wykup tych obligacji przez spółkę w zamian za wyemitowanie w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu obligacje serii C o odpowiadającej im wartości nominalnej.

Obligacje serii C byłyby obejmowane według wartości nominalnej (stosunek wymiany 1:1) i oprocentowane w wysokości 5% w skali roku. Zabezpieczeniem wyemitowanych przez Orła obligacji serii C byłby zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa emitenta – linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi aktualnie zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji serii B i jest obciążona z tego tytułu zastawem rejestrowym.

Echo Investment emituje trzecią transzę na 75 mln zł

Opublikowano: 3 września 2014 o 07:47

Spółka deweloperska Echo Investment podjęła decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji dla inwestorów indywidualnych. Seria C obejmuje do 750 tys. obligacji o wartości 100 zł każda i łącznej wartości do 75 mln zł.

Cena Emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 100 zł za obligację w dniu 4 września i rośnie codziennie o 1 gr do 100,33 zł za papier w dniu 25 września. Przewidywany dzień pierwszego notowania obligacji to 10 października.

Oprocentowanie obligacji serii C jest oparte o stawkę WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 3,15 proc. Spółka emituje papiery z terminem wykupu po trzech i pół roku. Dzień Ostatecznego Wykupu ustalono na 4 marca 2018 roku. Transakcję obsługuje Dom Maklerski PKO Bank Polskiego.

W czerwcu i lipcu Echo Investment wyemitowało dwie serie obligacji, które rozeszły się wyjątkowo szybko. W ciągu kilku dni sprzedane zostały papiery o łącznej wartości 75 mln zł (seria A – 50 mln zł, seria B – 25 mln zł).

Obligacje serii C emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 200 mln zł na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Polimex ma zgodę na opóźnienie emisji obligacji na 140 mln zł

Opublikowano: 2 września 2014 o 07:46

Firma budowlana Polimex-Mostostal uzyskała zgodę wierzycieli finansowych, uczestniczących w umowie Zasad Obsługi Zadłużenia Finansowego (ZOZF), na przesunięcie terminu przeprowadzenia emisji obligacji na łączną kwotę 140 mln na nie później niż 12 września. Wcześniej firma miała przeprowadzić emisję do końca sierpnia.

Według informacji Polimeksu, w przypadku braku realizacji przez spółkę emisji obligacji do dnia 12 września, odsetki narosłe od kredytów, wierzytelności obligatariuszy, roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji objętych umową ZOZF naliczone do dnia 12 września staną się wymagalne z dniem 15 września. Z kolei narosłe od 13 września do dnia emisji obligacji będą wymagalne 30 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Pod koniec lipca Polimex-Mostostal zawarł z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BZ WBK i Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 120 mln zł aneks wdrażający warunki wstępnego porozumienia w sprawie warunków trzeciego etapu restrukturyzacji finansowej. Na jego mocy Polimex ma wyemitować m. in. obligacje o wartości 140 mln dla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Celem emisji ma być opłacenie kapitału spółek segmentowych Polimeksu w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Według ówczesnych informacji, część emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki pozwalające na uzyskanie przez ARP do 33% głosów na walnym zgromadzeniu z uwzględnieniem rozwodnienia wynikającego z przeprowadzenia konwersji. Przyszłe obligacje zamienne miałyby podlegać zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 4 gr. Obligacje będą posiadały 5 letni termin zapadalności, a płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji.

SMT wykorzystuje finansowanie z zasobów grupy

Opublikowano: 2 września 2014 o 07:45

Spółka technologiczna SMT przydzieliła 1 tys. obligacji serii C o łącznej wartości 14,76 mln zł na rzecz spółki Invest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności z użyciem wolnych środków pieniężnych dostępnych spółkom zależnym.

Papiery serii C są niezabezpieczone i mają formę dokumentu. Cena emisyjna jednej obligacji serii C wynosi 14.760,00 zł. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony 29 sierpnia 2019 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji oraz narosłych odsetek, które są naliczane co 6 miesięcy według stałej stopy procentowej wynoszącej 7,5 % w skali roku.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 61,8 mln zł. Do czasu całkowitego wykupu obligacji serii C emitent zamierza utrzymywać wartość zobowiązań na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności operacyjnej.

SMT (dawniej Grupa ADV) jest notowana na rynku podstawowym GPW. Jest holdingiem firm działających w trzech obszarach: outsourcingu technologicznego (produkcja oprogramowania / outsourcing kompetencji IT), outsourcingu procesowego (własne produkty technologiczne) oraz outsourcingu sprzedaży (realizowanej w kanale on-line).

2C Partners pozyskało kolejne 1,5 mln zł

Opublikowano: 2 września 2014 o 07:44

Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości – 2C Partners – podjęła uchwałę o przydziale 15 tys. trzyletnich obligacji serii F o łącznej wartości 1,5 mln zł.

Termin wykupu obligacji przypada na dzień 28 sierpnia 2016 r. Spółka nie podała szczegółowych parametrów emisji. Obligacje serii F nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na żadnym rynku zorganizowanym.

Z dwóch poprzednich emisji papierów dłużnych serii D i E firma pozyskała ponad 6,3 mln zł. Wszystkie wcześniejsze serie trafiały do obrotu na alternatywnym rynku. Środki z nich pozyskane przeznaczano na powiększanie portfela nieruchomości.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.