Newsy rynkowe

Polfa chce spłacić obligacje w terminie, ale szuka finansowania

Opublikowano: 28 sierpnia 2014 o 08:25

Firma farmaceutyczna Polfa prowadzi „intensywne działania” zmierzające do pozyskania środków finansowych niezbędnych na spłaty tych obligacji w związku ze zbliżającym się terminem wykupu serii A, który przypada na 29 sierpnia. Zarząd zakłada terminowe wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań wynikających w emisji obligacji serii A.

Firma podkreśla jednak, że niestety w związku ze stale pogarszającą się sytuacją polityczną na wschodzie Europy, która przekłada się na relacje gospodarcze emitenta, dotychczasowe wyniki finansowe nie spełniły oczekiwań zarządu. Polfa miała 3,5 mln zł straty netto przy ponad 16 mln zł przychodów w I półroczu 2014 roku.

Mając to na uwadze Polfa nie wyklucza więc użycia dostępnych metod finansowania takich jak podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, nową emisję obligacji czy zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych wobec instytucji finansowych (kredyt, pożyczka), w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Obligacje serii A mają wartość 3,23 mln zł. Ich oprocentowanie po ustanowieniu zabezpieczenia ustalone było na WIBOR 3-mies. powiększony o 7%.

Rank Progress ogłosił możliwość przedterminowego wykupu serii D

Opublikowano: 28 sierpnia 2014 o 08:24

Obligatariusze posiadający obligacje serii D firmy deweloperskiej Rank Progress mają możliwość przedstawić w terminie 14 dni część lub wszystkie posiadane przez siebie papiery do dobrowolnego ich nabycia przez emitenta w celu ich umorzenia. Taka możliwość zaistniała dzięki sprzedaży znajdującej się w budowie Galerii Piła za 57,7 mln zł netto. Nabycie obligacji w celu ich umorzenia nastąpi w dniu 26 listopada 2014.

Obligacje serii D, z terminem wykupu w czerwcu 2016 roku, mają łączną wartość przekraczającą 131 mln zł. Ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6-mies. powiększony o 5,5%.

Deweloper powierzchni komercyjnych podał, że przeznaczy na dobrowolne nabycie obligacji zgłoszonych „co najmniej 20% kwoty zaokrąglonej do najbliższego 1 tys. zł stanowiącej różnicę środków uzyskanych ze sprzedaży” (proporcjonalnie do udziału we własności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub posiadanych udziałów lub akcji) i środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego finansowania obciążających przedmiot sprzedaży.

Rank Progress podpisał ze spółką należącą do Grupy Immofinanz – Klio Real – umowę sprzedaży Galerii Piła. Już wcześniej spółka zapowiadała, że planuje środki z tego tytułu przeznaczyć na obniżenie swojego zadłużenia.

Ronson zwołuje zgromadzenie obligatariuszy

Opublikowano: 27 sierpnia 2014 o 07:47

Firma deweloperska Ronson zwołuje na 2 września walne zgromadzenie obligatariuszy papierów dłużnych serii C w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie należącej do spółki zależnej Ronson Espresso spod hipoteki i obciążenie w jej miejsce hipoteką nieruchomości alternatywnej – częścią nieruchomości położonej w miejscowości Falenty Nowe o powierzchni 37,35 tys. m2. Według komunikatu wpis do hipoteki będzie sięgał do łącznej kwoty 100,2 mln zł na rzecz wszystkich obligatariuszy.

W połowie czerwca ubiegłego roku Ronson wyemitował czteroletnie obligacje serii C (zabezpieczone hipotecznie), pozyskując 83,5 mln zł oraz trzyletnie obligacje serii D (niezabezpieczone), pozyskując 23,55 mln zł.

Łącznie dało to spółce 107,05 mln zł środków przeznaczonych na zrefinansowanie emisji z 2011 r. na kwotę 87,5 mln zł oraz zabezpieczenie finansowania zakupu jeszcze jednej nieruchomości gruntowej w Warszawie.

Inwestorzy dali Ghelamco kolejne niemal 38 mln zł

Opublikowano: 27 sierpnia 2014 o 07:46

Ghelamco Invest, wehikuł finansowy grupy deweloperskiej Ghelamco, wyemitował 3778 obligacji serii PD o łącznej wartości nominalnej 37,78 mln zł. Apetyty były większe, gdyż maksymalna pula obligacji oferowanych w emisji publicznej sięgała 10 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Papiery kierowane były do inwestorów składających minimalny zapis na poziomie 0,5 mln zł. Nie podano szczegółowych parametrów oferty.

Z trzech wcześniejszych ofert obligacji grupa pozyskała łącznie ponad 90 mln zł. Z kolei w kwietniu wehikuł uplasował przy niewielkiej redukcji papiery serii H za ponad 27 mln zł. Jednocześnie w ostatnich dniach Ghelamco sfinalizowało sprzedaż biurowców T-Mobile Office Park, Łopuszańska Business Park oraz Katowice Business Point oddziałowi wiodącej międzynarodowej firmy private equity – Starwood Capital Group.

Deweloper ma duże potrzeby kapitałowe. Realizuje gigantyczną budowę stołecznego wieżowca Warsaw Spire. Ponadto wchodzi również w segment komercyjny i szykuje trzy projekty – Plac Vogla zaplanowany na warszawskim Wilanowie, Prochownia Łomianki oraz Pasaż Tukanów w Piasecznie. W ostatnim czasie Polskie Koleje Państwowe (PKP) wybrały Ghelamco jako inwestora do zagospodarowania terenu warszawskiego Dworca Gdańskiego o szacowanej wartości inwestycji sięgającej nawet 1,5 mld zł.

Papiery dłużne Mirbudu zadebiutowały na Catalyst

Opublikowano: 27 sierpnia 2014 o 07:45

Obligacje grupy budowlano – deweloperskiej Mirbud, o łącznej wartości 25,4 mln zł, zadebiutowały na Catalyst. Jest to 189. emitent papierów dłużnych na tym rynku i jednocześnie 37. debiut w bieżącym roku.

Środki z emisji miały posłużyć dokończeniu transakcji związanej z przejęciem spółki Expo Arena, która jest właścicielem centrum targowo-wystawienniczego Expo Arena w Ostródzie, organizującym cykl targów w formule B2B. Oprocentowanie tych papierów jest zmienne i wynosi WIBOR 6-mies. powiększony o marżę 5%. Oprocentowanie w I okresie odsetkowym wynosi 7,69%. Wykup obligacji ustalono na 3 lipca 2017 r.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014 Grupa uzyskała przychody w wysokości 501,3 mln zł. Zysk netto wyniósł ponad 13,3 mln zł. Grupa Kapitałowa nadal systematycznie zmniejsza zadłużenie kredytowe – w raportowanym okresie nastąpił spadek długu o 9 mln zł już po uwzględnieniu wyemitowanych obligacji.

Obecny portfel zamówień Grupy Kapitałowej wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego blisko 1 mld na 2014 rok. Biorąc pod uwagę jego wysokość, zwiększającą się liczbę postępowań przetargowych, w których biorą udział spółki Mirbud oraz PRDiM Kobylarnia, a także planowaną większą sprzedaż mieszkań przez JHM Development, w opinii zarządu spółki cała Grupa Kapitałowa poprawi w 2014 r. swoje wyniki w porównaniu do roku 2013 r. zarówno pod kątem przychodów jak i wysokości zysku netto.

- Myślę, że w tym roku uda nam się przekroczyć 1 mld złotych przychodów. Na ten rok i kolejne lata patrzę z umiarkowanym optymizmem. Obserwuję coraz więcej zapytań ze strony prywatnych inwestorów na realizację projektów głównie z zakresu budownictwa kubaturowego. Liczę także, że uda nam się zdobyć 1-2 znaczące kontrakty drogowe. Rozwijamy więc nasze możliwości realizacyjne, co przy prognozach wzrostu rynku budowlanego o 10% w kolejnych latach, to dla nas dobry prognostyk – powiedział Jerzy Mirgos, prezes zarządu Mirbudu.

Grupa bierze także udział w ponad 30 postępowaniach na budowę dróg i autostrad, co powinno się przełożyć na nowe zamówienia w tym segmencie na lata 2015-2016. Spółka dostrzega także większą aktywność ze strony podmiotów prywatnych w zakresie rozpisywania przetargów na projekty z zakresu budownictwa kubaturowego (m.in. hale magazynowo-logistyczne, galerie handlowe, budynki użyteczności publicznej).

Obligacje elementem finansowania zagospodarowania złóż ropy na Bałtyku

Opublikowano: 27 sierpnia 2014 o 07:44

Należąca do Grupy Lotos B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Baltic Spółka komandytowo-akcyjna zawarła umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych oraz Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Bankiem Pekao S.A. dotyczące finansowania zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim.

Na podstawie umowy Programu Emisji Obligacji Senioralnych Spółka Celowa B8 wyemituje obligacje przeznaczone na finansowanie nakładów na zagospodarowanie złoża B8 oraz na finansowanie płatności podatku VAT i bieżącej działalności. Banki BGK i Pekao zobowiązały się objąć obligacje wyemitowane przez Spółkę Celową B8 na warunkach określonych w umowie.

Całkowite nakłady na projekt związany z zagospodarowaniem złoża B8 są szacowane na ok. 1,8 mld zł. Wartość rynkowa wkładu Lotos Petrobaltic wyniesie ok. 800 mln zł. W celu częściowego sfinansowania nakładów na projekt Spółka Celowa B8 ma pozyskać od BGK i Banku Pekao 210 mln USD w ramach Programu Emisji Obligacji Senioralnych, jak również 333 mln zł od PIR w ramach Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Umowa przewiduje również możliwość emitowania przez spółkę celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek oraz na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. PIR zobowiązał się objąć obligacje wyemitowane przez B8 na warunkach określonych w umowie.

Podpisane umowy przewidują, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez B8 jako powołaną w tym celu spółkę celową SPV (Special Purpose Vehicle). Lotos Petrobaltic, przeniesie do Spółki Celowej B8 koncesję oraz wniesie aportem platformę wiertniczą. Spółka Celowa B8 przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmą między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie przed rozpoczęciem eksploatacji ostatnich dwóch odwiertów zatłaczających.

Dodatkowo na podstawie Programu Emisji Obligacji Senioralnych Spółka Celowa B8 będzie uprawniona do emitowania obligacji przeznaczonych na finansowanie płatności podatku VAT do kwoty 50 mln zł oraz na finansowanie bieżącej działalności po rozpoczęciu produkcji do kwoty 30 mln zł. Natomiast w Umowie Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przewidziano możliwość emitowania przez Spółkę Celową B8 obligacji przeznaczonych na płatność odsetek od obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł oraz na wykup obligacji objętych przez PIR do kwoty 50 mln zł.

Umowy przewidują wykup obligacji obejmowanych przez banki do 31 grudnia 2021 r. oraz obligacji obejmowanych przez PIR do 31 grudnia 2022 r.

Mikrokasa: Pierwsza publiczna emisja na rynku pożyczek gotówkowych

Opublikowano: 26 sierpnia 2014 o 08:43

Zarząd spółki Mikrokasa podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej emisji obligacji serii J. Specjalizująca się w udzielaniu pożyczek konsumenckich firma chce pozyskać do 2 mln zł na rozwój podstawowej działalności – intensyfikację akcji pożyczkowej.

Działająca na rynku od 2006 r. Mikrokasa, to spółka działająca w segmencie pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 roku Mikrokasa zwiększyła o 49% r/r wartość udzielonych pożyczek. Przełożyło się to na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto w tym okresie.

W celu zaspokojenia rosnącego popytu na usługi spółki oraz zwiększenia skali prowadzonego biznesu, Mikrokasa zdecydowała się na publiczną emisję papierów dłużnych.

– Rynek pożyczek konsumenckich wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w ostatnich latach przyśpieszył. Liczba chętnych na nasze usługi cały czas rośnie. Chcemy wykorzystać pozycję rynkową Mikrokasy. Naszym „towarem” jest gotówka, na którą popyt rośnie więc szukamy dodatkowego, poza bieżącą działalnością, źródła finansowania, a jego pozyskanie pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost przychodów – podkreśla Janusz Bigus, wiceprezes zarządu Mikrokasy.

Zaznaczył, że zarząd spółki zdecydował się na publiczną emisję obligacji, ponieważ ceni sobie transparentność i zależy mu, żeby inwestorzy mieli możliwość obiektywnej weryfikacji działalności.

- Nasze obligacje serii G i I są notowane na Catalyst – indywidualni inwestorzy zaufali nam i już znają spółkę. Publiczna emisja jest konsekwencją przyjętej strategii finansowania biznesu. W dalszej perspektywie będziemy rozważać emisję akcji na New Connect – podsumowuje Bigus.

Kleba Invest wykupiła obligacje serii A

Opublikowano: 26 sierpnia 2014 o 08:42

Notowana na NewConnect spółka Kleba Invest dokonała terminowego wykupu obligacji serii A.
Kleba Invest specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych, w tym parków handlowych. Ze środków z pierwszej emisji – jaką była seria A – spółka finansowała na przełomie roku 2012 i 2013 wolnostojące obiekty handlowe. Obecny wykup nastąpił ze środków operacyjnych wygenerowanych przez spółkę.

Łączna wartość przeprowadzonej dwa lata temu emisji to 2,35 mln zł. Emisja ta została realizowana w trybie oferty prywatnej. Do tej pory spółka przeprowadziła 10 emisji obligacji, pozyskując łącznie ponad 26 mln zł. Obecnie trwa proces wprowadzania trzech serii (D, F i G) obligacji do obrotu na rynku Catalyst – wniosek o ich wprowadzenie został złożony przez spółkę 30 czerwca. Intencją spółki jest wprowadzenie do obrotu również wyemitowanej w czerwcu serii J.

Firma realizuje obecnie plan inwestycyjny, zakładający realizację kilkunastu obiektów handlowych w ciągu kolejnych trzech lat. Zgodnie z przyjętą strategią spółka koncentruje się na realizacji parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Są to obiekty o powierzchni kilku tys. m2 pod własną marką Park Handlowy „Prima”.
Drugim obszarem działalności jest realizacja i komercjalizacja nieruchomości dla operatorów sieci handlowych takich jak Biedronka, POLOmarket i dyskonty Czerwona Torebka.

Mexpol uzyskał dostęp do systemu informacyjnego przy Catalyst

Opublikowano: 25 sierpnia 2014 o 07:51

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) przydzieliła spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Mexpol dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (Catalyst – Rynek obligacji GPW).

Nazwa skrócona, która będzie identyfikowała emitenta w systemie EBI to „MEXPOL”.
Pod koniec marca bieżącego roku spółka uplasowała obligacje serii A o wartości 1,6 mln zł.

Mexpol podaje, że świadczy usługi, głównie handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych oraz maszyn do obróbki blach. Spółka prowadzi również od 2 lat działalność produkcyjną w zakresie maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego ATBlu CNC oraz innych wyrobów między innymi stołów spawalniczych, do ręcznego cięcia plazmowego oraz do szlifowania.

Oferta publiczna Ketys Investments do 28 sierpnia

Opublikowano: 25 sierpnia 2014 o 07:50

Do 28 sierpnia trwa emisja publiczna obligacji serii E spółki Ketys Investments o wartości od 1,5 mln do 4 mln zł. Emitent oferuje stały 11% kupon roczny. Środki pozyskane z emisji emitent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie dalszego rozwoju spółek zależnych, w tym na rozwój działalności Aforti Finance.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1 tys. zł. Okresy odsetkowe ustalono co 6 miesięcy, a zapadalność w ciągu 24 miesięcy. Zabezpieczeniem papierów jest zastaw rejestrowy, ustanowiony na 1,5 mln akcji serii E spółki Polfa S.A. Obligacje mają zostać wprowadzone na ASO Catalyst.

Ketys Investments Sp. z o.o. jest podmiotem działającym w formule private equity. Głównym przedmiotem działalności jest nabywanie udziałów w start-up’ach oraz spółkach zaliczanych do sektora MSP, na etapie, kiedy nie są jeszcze notowane na rynkach zorganizowanych i które, w ocenie emitenta, charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu wartości. Ketys Investments podaje, że obecna wartość portfela inwestycyjnego przekracza 20 mln zł, na co składają się pakiety w firmach Aforti Holding i Polfa.