Newsy rynkowe

P.R.E.S.C.O. potraja wartość programu obligacji

Opublikowano: 12 października 2011 o 17:12

Spółka wierzytelnościowa P.R.E.S.C.O. Group, notowana na GPW, podjęła decyzję o zamiarze emisji obligacji do 150 mln zł. Kwota jest aż 3-krotnie wyższa od wartości emisji, którą spółka zapowiadała wcześniej, co można wiązać z coraz dynamiczniejszym rozwojem branży, w której działa spółka.

Zarząd firmy podjął decyzję o zamiarze ustanowienia w Spółce Programu Emisji Obligacji. Obsługą Programu zajmie się Copernicus Securities, z którą P.R.E.S.C.O. podpisała umowę na obsługę.

W ramach Programu emitowane będą obligacje zwykłe na okaziciela, niezabezpieczone, opiewające na wierzytelności pieniężne i nie mające formy dokumentu z terminem zapadalności do 36 miesięcy. Obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 r. Łączna wartość obligacji wyniesie do 150 mln zł. Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem szczegółowych parametrów Programu.

„Pozyskanie dodatkowego finasowania z papierów dłużnych pozwoli nam istotnie zwiększyć zakres naszej działalności. Środki te zamierzamy przeznaczyć na zakup pakietów wierzytelności konsumenckich, dodatkowo zamierzamy dywersyfikować portfel o pakiety wierzytelności bankowych tworzonych na bazie m.in. kredytów gotówkowych, kart kredytowych, drobnych pożyczek konsumenckich oraz innych należności bankowych. Biorąc pod uwagę sukces, jakim zakończyła się przeprowadzona w marcu bieżącego roku emisja obligacji, jesteśmy przekonani że kolejne będą cieszyć się nie mniejszym zainteresowaniem” – powiedział Krzysztof Piwoński-Prezes P.R.E.S.C.O. Group.

Wikana na Catalyst, może emitować kolejne obligacje

Opublikowano: 11 października 2011 o 14:26

Firma deweloperska Wikana, nie wyklucza, że może jeszcze w tym roku przeprowadzi kolejną ofertę obligacji na finansowanie projektu komercyjnego lub z branży odnawialnych energii. We wtorek instrumenty dłużne spółki na przeszło 26 mln zł zadebiutowały na Catalyst.

Program obligacji spółki opiewa na łącznie 150 mln zł. Oprocentowanie debiutującej transzy dwuletnich obligacji wyniosło WIBOR 6m. + 625 pkt. Organizatorem emisji był Espirito Santo Investment Poland.

Firma jest w trakcie w wyłaniania wykonawcy projektu biurowego w SEE Mielec pod Lublinem na 14 tys. m.kw. Wartość inwestycji to ok. 40 mln zł. Do 10 mln zł wykorzystane zostanie z emisji obligacji. Ponadto spółka planuje realizację do 8 obiektów handlowych po ok. 2 tys. kw. GLA w miastach powiatowych oraz chce mieć ponad 10 biogazowni w perspektywie kilku lat. Obecnie ma jedną, a przygotowuje się do realizacji kolejnych dwóch. Dlatego prezes spółki, Sylwester Bogacki, nie wyklucza kolejnych emisji obligacji na sfinansowanie tych projektów.

Spółka wykorzysta do 5 mln zł na zakupy ziemi pod inwestycje. Ponadto reszta środków z oferty obligacji poszła na refinansowanie pożyczki od akcjonariusza.

Wikana ma 14 projektów mieszkaniowych w realizacji, 17 budynków w sprzedaży i bank ziemi na 174 tys. m.kw. PUM. Kolejne planowane projekty spółki to: po 35 budynków w Lublinie i Rzeszowie, po 12 budynków w Zamościu i Krośnie. Spółka planuje również inwestycje w Puławach, Janowie Lubelskim, Biłgoraju, Krośnie i Przemyślu.

Admiral Boats rozpoczął zapisy na obligacje

Opublikowano: 10 października 2011 o 10:01

Producent i dystrybutor łodzi rekreacyjnych i sportowych z NewConnect, Admiral Boats, rozpoczął publiczną ofertę obligacji. Zapisy potrwają do 18 października. Wartość emisji wyniesie do 10 mln zł. Do końca roku planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst. Zapisy na obligacje prowadzi NWAI Dom Maklerski.

To już druga emisja obligacji przeprowadzana przez spółkę. Z pierwszej Admiral Boats pozyskał 5 mln zł. Spółka wyemituje do 10 tys. obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł. Minimalna kwota zapisu wynosi 225 tys. zł. Obligacje spółki mają dwuletni termin wykupu. Oferta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na działania związane z przygotowaniem projektów i wdrożeniem do produkcji 23 nowych modeli łodzi, stworzeniem pierwszego własnego salonu sprzedaży w Holandii, zwiększeniem zapasów magazynowych oraz na działania promocyjne za granicą mające na celu pozyskanie nowych odbiorców.

„Kapitał od inwestorów pozwoli nam umocnić pozycję na rynkach, na których jesteśmy obecni, oraz umożliwi dalszą ekspansję zagraniczną. W Europie Zachodniej jest duże zapotrzebowanie na łodzie rekreacyjne i sportowe. Obecnie eksportujemy nasze produkty do Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. W 2012 roku planujemy wejście na rynki Europy południowej, np. do Chorwacji i Francji” – mówi Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu Admiral Boats.

Od stycznia do końca sierpnia 2011 roku spółka zrealizowała przychody na poziomie 11,726 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 969 tys. zł, natomiast zysk netto uplasował się na poziomie 583 tys. zł. Do końca września 2011 roku Admiral Boats S.A. sprzedał 795 sztuk łodzi, a według wstępnych szacunków prognoza sprzedaży łodzi do końca 2011 roku to około 1100 sztuk.

Na rynku obligacji Catalyst w trzecim kwartale 2011 pojawiło się 20 nowych emitentów.

Opublikowano: 10 października 2011 o 09:53

Cały czas obserwujemy dynamiczny rozwój giełdowego rynku obligacji dzięki większej liczbie spółek, które decydują się na emisję obligacji. W roku 2011 już 45 emitentów wprowadziło obligacje na Catalyst, z czego 20 tylko w trzecim kwartale br.

„Giełda warszawska daje inwestorom najszersze w Europie możliwości inwestowania i lokowania oszczędności w przedsiębiorstwa. Są to firmy o rożnej wielkości, emitujące instrumenty zarówno podlegające w większym stopniu ryzyku rynkowemu, a zatem akcje, jak i instrumenty dużo bardziej odporne na wahania światowej koniunktury, a wiec obligacje. Rekordowe osiągnięcia GPW oznaczają, że Warszawa stała się wyjątkowym miejscem finansowym na mapie europejskich, a nawet światowych rynków kapitałowych” – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Wartość obrotów sesyjnych na Catalyst wyniosła we wrześniu 99,6 mln zł, a w okresie styczeń – wrzesień 940,0 mln zł. Liczba transakcji na tym rynku wzrosła o 32,2% wobec września 2010 do 2,8 tys., co świadczy o coraz większym zainteresowaniu inwestorów indywidualnych zakupem obligacji na rynku Catalyst. Wartość emisji serii notowanych instrumentów dłużnych (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec września wyniosła 35,0 mld zł i była wyższa o 61,6% niż rok wcześniej.

Po zaledwie 2 latach funkcjonowania – Catalyst zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród rynków obligacji naszego regionu.

Liczba obligacji notowanych na giełdach regionu CEE

Giełda Krajowe obligacje skarbowe i samorządowe Krajowe obligacje korporacyjne i bankowe Obligacje międzynarodowe Razem
CEESEG – Vienna 169 3 045 473 3 687
Warsaw Stock Exchange 39 165 6 210
Bratislava Stock Exchange 21 117 138
CEESEG – Budapest 24 108 132
CEESEG – Prague 22 64 11 97
CEESEG – Ljubljana 25 48 3 76
Bucharest Stock Exchange 58 2 60
Bulgarian Stock Exchange 1 57 58

IMC z Ukrainy chce 150 mln zł z obligacji, które może wprowadzić na Catalyst

Opublikowano: 7 października 2011 o 09:10

Szykuje się zagraniczny debiut na alternatywnym rynku obligacji Catalyst, zarządzanym przez warszawską giełdę. Notowany na GPW producent spożywczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Company (IMC) planuje przeprowadzenie na rynku polskim oferty obligacji denominowanych w złotych na kwotę ok. 50 mln USD (ok. 150 mln zł), powiedział agencji ISB prezes spółki Ievgen Osypov. W jego ocenie mogą one zostać wprowadzone na Catalyst.

Środki mają być wykorzystane na finansowanie działalności, w tym zakup maszyn oraz ziemi. Będą to instrumenty denominowane w złotych. Spółka chce je uplasować do kwietnia 2012, czyli jeszcze przed następnym sezonem.

Celami strategicznymi spółki z Ukrainy jest zwiększanie banku ziemi, wzrost produkcji charakteryzującego się wysoką rentownością ziemniaka oraz wzrost produkcji mleka. Szef IMC zaznaczył, że chce, aby w 2015 r. bank ziemi firmy wynosił 283 tys. ha.

EZO daje 12,5% kupon w emisji

Opublikowano: 5 października 2011 o 10:20

Notowana na NewConnect spółka recyklingowa EZO zdecydowała o wyemitowaniu obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości do 7,5 mln zł z kuponem 12,5%.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności oraz zakupów związanych z realizowanymi przedsięwzięciami, polegającymi na budowie zakładów odzysku energii z odpadów w oparciu o innowacyjną technologię recyklingu odpadów.

Przedmiotem emisji jest nie mniej niż dwa i nie więcej niż siedem tysięcy pięćset obligacji. Wartość nominalna równa jest cenie emisyjnej i wynosi 1.000 zł za obligację.

Wykup obligacji przez spółkę nastąpi 30 września 2013 r. Wykup nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych obligacji, wraz z jednoczesną zapłatą odsetek należnych w dniu wykupu albo wcześniejszego wykupu.

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12,5% w skali roku naliczonej od wartości nominalnej obligacji, począwszy od daty przydziału. Odsetki wypłacone będą w dniach 30 grudnia 2011 r., 30 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r., 30 września 2012 r., 30 grudnia 2012 r., 30 marca 2013 r., 30 czerwca 2013 r., 30 września 2013 r. oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu, ustaliła spółka.

Obligacje są niezabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 902,77 tys. zł.

Obligacje BOŚ na 380 mln zł

Opublikowano: 4 października 2011 o 17:18

Najnowsza emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska obejmuje dwie serie E i F, których łączna wartość wynosi 380 mln zł. Papiery BOŚ Banku mają trzyletnią zapadalność. Objęli je przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni.

Program emisji obligacji w ramach którego wyemitowane zostały papiery serii E i F został uruchomiony w listopadzie 2010 r. Wstępnie opiewał na wartość 1 mld złotych. W lipcu 2011 r. pula ta została podniesiona do 2 mld zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł, podobnie jak i w przypadku poprzednich transz.

„Bank jest aktywnym uczestnikiem rynku Catalyst. I choć większość naszych papierów nabywają instytucje, to zależy nam również na dotarciu do inwestora indywidualnego. Z tego właśnie powodu ustaliliśmy wartość jednego papieru w wysokości 1000 zł” – mówi Małgorzata Dusza, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Banku Ochrony Środowiska. Środki pozyskane z najnowszej emisji „trzylatek” będą przeznaczone na rozwój Banku.

„Istotne jest m.in. wsparcie działalności kredytowej, szczególnie w segmencie energetyki odnawialnej i gospodarki odpadami, co jest spójne z misją BOŚ Banku” – dodaje Małgorzata Dusza. Obligacje, podobnie jak i poprzednie serie, bank zamierza wprowadzić na rynek Catalyst.

Na rynku Catalyst notowane są już trzyletnie obligacje złotowe BOŚ Banku serii B i C o wartości nominalnej 700 mln zł (zostały wyemitowane pod koniec listopada 2010 r.) oraz dziesięcioletnie obligacje podporządkowane o wartości nominalnej 100 mln zł (wyemitowane w maju 2011 r.).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bank Ochrony Środowiska wyemitował łącznie pięć serii obligacji złotowych oraz pięcioletnie euroobligacje o wartości 250 mln euro (w maju 2011 r.). „Sukces emisji obligacji świadczy o zaufaniu inwestorów i dobrej ocenie perspektyw rozwoju banku” – podkreśla Małgorzata Dusza.

Trust na Catalyst, obligacje zabezpieczone bankiem ziemi

Opublikowano: 4 października 2011 o 06:58

Deweloperski Trust wykorzysta z emisji obligacji 10 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego. Pozostała kwota, czyli 22 mln zł, posłuży do sfinansowania projektów deweloperskich.
Okres wykupu obligacji serii A wynosi 3 lata. Oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M + marża 4,75%. Organizatorem emisji oraz autoryzowanym doradcą spółki był Dom Maklerski BPS. Zabezpieczeniem obligacji jest bank ziemi posiadany przez spółkę.

Firma chce ponadto wejść na parkiet główny warszawskiej giełdy. Prezes Trust, Paweł Bugajny, powiedział, że będzie to możliwe gdy „wyceny rynkowe spółek się poprawią”.

Środki z planowanej emisji akcji Trust chce przeznaczyć na realizację projektów mieszkaniowych. Firma ma potencjał do budowy 2.000 mieszkań na ok. 225 tys. PUM.

Spółka aktualnie realizuje inwestycje Lubczykowa Góra II (pow. użytkowa 10.075 m kw, ukończenie: 2012-2018 r.), Żurawiniec IV (pow. użytkowa 6.324 m kw, ukończenie w 2011 r.) oraz Amber Residence (pow. użytkowa: 65.215 m kw, ukończenie: 2012-2016 r.). W planach jest inwestycja Budzisława-Rubież (pow. użytkowa: 2.372 m kw, ukończenie: 2013 r.).

SKM połączy Centrum z Okęciem dzięki obligacjom

Opublikowano: 30 września 2011 o 18:11

Warszawska Szybka Kolej Miejska wyemituje obligacje, żeby sfinansować część kosztów zakupu 13 elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą wozić pasażerów na warszawskie Lotnisko Chopina. Koszt zakupu pociągów od bydgoskiej Pesy to ok. 300 mln zł netto. Z tej kwoty ponad 150 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Emisja została przygotowana przez BRE Bank, który jest także jej gwarantem. SKM chce pozyskać z emisji 216,4 mln zł. Z tej kwoty 126,4 mln zł planuje przeznaczyć na sfinansowanie wkładu własnego, a 90 mln zł na finansowanie pomostowe dofinansowania unijnego i VAT. Obligacje mają być wyemitowane w dwóch transzach – długoterminowej i średnioterminowej.

Nowe pociągi mogą na raz zabrać ponad tysiąc pasażerów. Według planów, pociągi mają kursować z warszawskiego lotniska co kwadrans; przejazd do centrum miasta zajmie ok. 20 minut. Uruchomienie połączenia jest planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku. Spółka odebrała już 7 z zamówionych 13 pociągów.

Getin Noble chce publicznej emisji obligacji do 1 mld zł

Opublikowano: 30 września 2011 o 17:39

Rada Nadzorcza Getin Noble Bank zatwierdziła uchwalony przez zarząd instytucji Pierwszy Publiczny Program Emisji Obligacji. Bank ocenia, iż potrzeby w zakresie zaciągnięcia długu poprzez emisję obligacji podporządkowanych do końca 2012 r. wyniosą do 500 mln zł .

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 1 mld zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Bank, w ciągu kilku najbliższych dni, złoży w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z publiczną ofertą swoich obligacji.