Newsy rynkowe

Przydział obligacji KRUK S.A.

Opublikowano: 8 lipca 2011 o 10:36

Zarząd Kruk S.A. w dniu 05.07.2011 podjął uchwałę dotyczącą przydziału obligacji niezabezpieczonych serii I3. Wielkość emisji to siedemnaście milionów złotych. Obligacje będą zdematerializowane i wprowadzone na rynek Catalyst.

Spółka windykacyjna KRUK S.A. to obecnie największy podmiot na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Grupa KRUK S.A. posiada uprawnienia do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Spółka posiada również dobrze zorganizowany dział prawny zajmujący się inicjowaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Źródło: KRUK S.A. – Raport bieżący 32/2011

Admiral Boats S.A. – Udany debiut na NewConnect

Opublikowano: 1 lipca 2011 o 14:37

Na NewConnect trafiło 12.000.000 akcji serii B oraz 2.075.060 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Cena przydziału ustalona została na poziomie 0,85 zł za sztukę. Akcje objęło ośmiu nowych akcjonariuszy. Ich udział w podwyższonym kapitale stanowi 5,45 proc.

Kurs otwarcia był wyższy o ponad 7% od ceny oferowanej przy zapisach. W czerwcu spółka wyemitowała obligacje serii A na łączną kwotę 5.000.000 zł. Papiery cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Wkrótce obligacje zadebiutują na Catalyst.

Inflacja CPI w Polsce znowu w górę – 5% r/r, 0,6% m/m

Opublikowano: 15 czerwca 2011 o 16:36

Opublikowany dziś przez GUS majowy wzrost inflacji CPI na poziomie 5% r/r zaskoczył ekonomistów. Spodziewali się oni poziomu 4,5% r/r. Dzisiejsza informacja dotycząca majowej inflacji może mieć znaczący wpływ na decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Szybsze wzrosty stóp procentowych prawdopodobnie będą kierować uwagę inwestorów w stronę obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Anti przesuwa termin wykupu obligacji

Opublikowano: 10 czerwca 2011 o 16:25

Emitent, którego notowane na Catalyst obligacje były przedmiotem znaczącej spekulacji przesunął termin wykupu obligacji o 3 miesiące to jest do 31 sierpnia 2011. Już od wielu miesięcy rynek wyceniał taki scenariusz za wysoce prawdopodobny. Obligacje spółki można było nabyć na Catalyst nawet z 35% procentowym dyskontem do nominału. Emitent zobowiązał się do zapłaty obligatariuszom odsetek ustawowych w wysokości 13% w skali roku za okres od dnia 9 czerwca br. do nowo ustanowionego dnia wykupu obligacji.

Informacje o dużych wahaniach ceny obligacji i słabej kondycji tego emitenta niejednokrotnie pojawiały się w na stronie corporatebonds.pl w dziale komentarze rynkowe.

Obligacje Nokii na drodze do utraty ratingu inwestytycjnego.

Opublikowano: 9 czerwca 2011 o 16:23

Rentowność obligacji Nokii zapadających na rok 2019 stale rośnie i wynosi już 5,9%. To daje spread (% ponad obligacje rządowe) na poziomie 307 punktów bazowych. Taka wartość jest już zdecydowanie bliższa obligacjom o stopniu „spekulacyjnym” niż „inwestycyjnym”. Zarówno Moody’s jak i Fitch zapowiadają dalsze obniżenie ratingu. Wraz ze wzrostem rentowności obligacji spada cena akcji Nokii. Od początku tego roku akcje fińskiego koncernu straciły na wartości o ponad 40%.

Nokia nie wytrzymuje konkurencji ze strony Google i Apple – twierdzą analitycy. Jeżeli projekt telefonu wyposażonego w Windows Phone 7 (system operacyjny Microsoftu) nie zachwyci rynku to trudno spodziewać się polepszenia sytuacji spółki. Nokia przy swojej nadal spadającej kapitalizacji – obecnie nieco ponad 16mld USD – staje się coraz atrakcyjniejszym celem przejęcia.

Międzynarodowa konferencja w 70 rocznicę śmierci Ignacego J. Paderewskiego

Opublikowano: 6 czerwca 2011 o 16:20

Miło nam poinformować, że CorporateBonds.pl Sp. z o.o. jest jedną z instytucji wspierających i sponsorem

Międzynarodowej Konferencji w 70 rocznicę śmierci Ignacego J. Paderewskiego:
„Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski. Dziedzictwo wartości dla wyborów dzisiejszych”.

Patronat honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2011 w Warszawie w hotelu Le Meridien Bristol.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony www.konferencjapaderewski.pl.

Coraz aktywniejszy handel na platformach typu bond-trade

Opublikowano: 23 kwietnia 2011 o 11:08

MarketAxess Holdings Inc. opublikowało dane za marzec dotyczące wartości obrotu obligacjami na platformach elektronicznych, których spółka jest operatorem. Przedmiotem handlu na tych platformach są głównie obligacje korporacyjne. Łączny obrót za marzec to 52,2 mld $. Jest to najwyższy miesięczny obrót w historii MarketAxess.
Spółka jeszcze niedawno przebiła oczekiwania rynkowe co do zysku netto za IV kwartał. Zysk na akcje wzrósł o 35% w porównaniu do IV kwartału 2009, natomiast zysk brutto zwiększył się o 30,9%. Od lipca 2010 akcje spółki wzrosły o ponad 60%.
MarketAxess Holdings Inc. jest operatorem platform elektronicznych, na których handluje się przede wszystkim obligacjami korporacyjnymi. Ze względu na skalę działalności (kapitalizacja ok.820 mln $) spółka traktowana jest jako punkt odniesienia dla branży.

Źródło: http://investor.marketaxess.com/phoenix.zhtml?c=176475&p=irol-volume

Nowe emisje obligacji Kredyt Inkaso S.A.

Opublikowano: 4 kwietnia 2011 o 12:27

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu („Emitent”) informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął dwie uchwały o prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03.

I. Prywatna emisja obligacji serii S02:

 • Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S02 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S02 została ustalona na kwotę nie większą niż 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.

 • Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

 • Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

 • Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 5%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 4 kwietnia 2011 r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 3 lata od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.

 • Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).

 • Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

II. Prywatna emisja obligacji serii S03:

 • Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje do 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S03 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S03 została ustalona na kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.

 • Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

 • Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

 • Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 6%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 4 kwietnia 2011r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 5 lat od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.

 • Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).

 • Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Źródło: http://www.kredytinkaso.pl/artykuly/2229,1346,prywatne-emisje-obligacji-serii-s02-i-s03.htm

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. – Emisja obligacji serii E

Opublikowano: 21 marca 2011 o 12:03

Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2011 roku Emitent pomyślnie zakończył emisję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/08/03/2011 Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z dnia 8 marca 2011 roku, której treść zmieniono następnie Uchwałą Zarządu nr 1/09/03/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu nr 1/10/03/2011 z dnia 10 marca 2011 r.

W ramach emisji obligacji serii E obligatariuszom przydzielonych zostało 115.341 obligacji o numerach od 000001 do 115341 i łącznej wartości nominalnej 115.341.000 złotych. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna każdej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych.

Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi w terminie trzech lat od dnia emisji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i będzie obliczane wg stopy WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,5 p. p. (słownie: siedem i pięć dziesiątych punktu procentowego) w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Okres odsetkowy będzie wynosił trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy okres odsetkowy zacznie biec w dniu przydziału Obligacji i zakończy się w dniu poprzedzającym dzień płatności odsetek.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej. Obligacje serii E będą posiadały formę dokumentu chyba, że nastąpi ich zdematerializowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.

Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom w dniach:

 • 10 czerwca 2011 r.,
 • 12 września 2011 r.,
 • 12 grudnia 2011 r.,
 • 12 marca 2012 r.,
 • 11 czerwca 2012 r.,
 • 10 września 2012 r.,
 • 10 grudnia 2012 r.,
 • 11 marca 2013 r.,
 • 10 czerwca 2013 r.,
 • 10 września 2013 r.,
 • 10 grudnia 2013 r.

oraz w dniu wykupu obligacji.

Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie obligacji stanowić mają: zabezpieczenia rzeczowe w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oraz prawach majątkowych, a także poddanie się przez Spółkę egzekucji w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Emitent zobowiązany jest do złożenia wszystkich oświadczeń niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń w terminie 45 dni od dnia dokonania przydziału obligacji. Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, łączna wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła:

 • zobowiązania długoterminowe – 119.497.000,-PLN,
 • zobowiązania krótkoterminowe – 138.848.000,-PLN.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2010 r. Emitent dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 49.941.000,-PLN. Zgodnie z perspektywami kształtowania zobowiązań Emitenta do marca 2014 r. zobowiązania długoterminowe Emitenta winny zmniejszyć się do kwoty 17.151.000,-PLN a zobowiązania krótkoterminowe do kwoty 106.223.000,-PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

Źródło: http://www.dss.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-biezace/emisja-obligacji-serii-e

Wykup obligacji serii B City Interactive S.A.

Opublikowano: 21 marca 2011 o 11:58

Raport bieżący nr: 12 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-17

Treść raportu: Zarząd City Interactive informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od IDM S.A. – podmiotu prowadzącego depozyt obligacji serii B – potwierdzenie, iż w dniu 16 marca 2011 roku nastąpił całkowity, terminowy wykup obligacji serii B City Interactive S.A. i tym samym Emitent dopełnił wszelkich formalności wobec Obligatoriuszy, którzy objęli obligacje serii B w ilości: 100 sztuk (sto), o wartosci nominalnej jednej obligacji: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i łacznej wartosci nominalnej: 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), o których emisji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2010 z dnia 16 września 2010 roku. Łączna cena wykupu obligacji serii B City Interactive S.A.wraz z odsetkami wyniosła: 5.256.989 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

źródło: http://www.city-interactive.com/index.php?title=INVEST