Newsy rynkowe

Pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce

Opublikowano: 1 marca 2011 o 16:32

TBSP.Index ruszył 16 lutego 2011 r. na BondSpot S.A. TBSP.Index – indeks obligacji rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP) jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. Celem uruchomienia indeksu jest udostępnienie inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym uniwersalnego narzędzia rynkowego będącego punktem odniesienia dla oceny efektywności ich decyzji inwestycyjnych.

TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

W pierwszym portfelu indeksu znalazło się 16 obligacji: 4 serie obligacji zerokuponowych oraz 12 serii obligacji o oprocentowaniu stałym (5-cio, 10-cio i 20-letnie).

Skład portfela indeksu rewidowany będzie w cyklu miesięcznym.

Indeks jest wyliczany na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku TBSP i publikowany dwukrotnie w ciągu dnia, o godz. 10:30 (wartość otwarcia) oraz 16:45 (wartość zamknięcia). Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartością bazową 1.000,00 pkt.

Indeks jest publikowany na stronach www.bondspot.pl oraz dystrybuowany za pośrednictwem GPW przez dystrybutorów informacji. Na stronach internetowych BondSpot zamieszczone zostały wartości historyczne TBSP.Index od 29 grudnia 2006 r. do 15 lutego 2011 r.

Źródło: http://www.bondspot.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=1306

Ostatnia sesja notowań dla obligacji Gminy Ustronie Morskie (USM0211)

Opublikowano: 1 marca 2011 o 16:31

Zarząd Giełdy poinformował w komunikacie z dnia 10 lutego 20011 r., że w dniu 16 lutego 2011 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Gminę Ustronie Morskie (USM0211). Termin wykupu obligacji to 25 lutego 2011 r. Ustronie Morskie nie zniknie jednak z listy emitentów Catalyst. Pozostałe serie (USM0212, USM0213, USM0314, USM0315) pozostają w obrocie.

Źrodło: http://www.bondspot.pl/

Wprowadzenie obligacji ROBYG S.A. do alternatywnego systemu obrotu BondSpot

Opublikowano: 1 marca 2011 o 16:28

Do alternatywnego systemu obrotu BondSpot w ramach Catalyst wprowadzone zostały serie A i B obligacji na okaziciela spółki ROBYG S.A.

Źródło: http://www.bondspot.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=1315

Magna Polonia S.A. – zakończenie emisji obligacji

Opublikowano: 1 marca 2011 o 16:23

Raport bieżący: nr 9 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-22

Treść raportu: Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2011 roku r. Fundusz zakończył prywatną emisję obligacji serii D (Obligacje) na następujących warunkach:

 1. Cele emisji. Szczegółowe cele emisji nie zostały określone, przy czym środki z emisji Obligacji zostaną w szczególności przeznaczone na finansowanie statutowej działalności Funduszu, w tym na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek.

 2. Rodzaj Obligacji. Obligacje są obligacjami na okaziciela, zabezpieczonymi, zdematerializowanymi, o oprocentowaniu stałym.

 3. Wielkość emisji. W ramach emisji objętych zostało 6.590 Obligacji Serii D o łącznej wartości nominalnej 6.590.000 złotych.

 4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 złotych.

 5. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 złotych.

 6. Warunki wypłaty oprocentowania. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej 10% w skali roku. Odsetki wypłacane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych licząc od dnia emisji.

 7. Wykup Obligacji następuje po upływie 24 miesięcy od dnia emisji o ile Fundusz nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup może nastąpić na żądanie Funduszu, w dniach płatności odsetek, nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za drugi okres odsetkowy, to jest po upływie dwunastu lub osiemnastu miesięcy od dnia emisji. Obligacje wykupywane są po cenie równej wartości nominalnej. Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w sytuacjach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w szczególności w przypadku gdy Fundusz nie wprowadzi Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST prowadzonym przez GPW w okresie trzech miesięcy od dnia emisji Obligacji.

 8. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym ustanowionym przez Fundusz akcjach w kapitale zakładowym spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed rozpoczęciem emisji Obligacji Fundusz ustanowił zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 30.000.000 złotych na łącznie 5.990.000 akcjach Mediatel S.A. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w przypadku gdy w ramach emisji Obligacji zostanie objętych ponad 6.100, ale nie więcej niż 8.000 sztuk Obligacji, przedmiotem zastawu zabezpieczającego Obligacje będzie 1.500.000 akcji Mediatel S.A., a zastaw zabezpieczać będzie Obligacje do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 10.000.000 złotych. Stosownie do Warunków Emisji odpowiednia część akcji Mediatel S.A. zostanie zwolniona z obciążenia zastawem rejestrowym. Akcje Mediatel S.A. zostały poddane wycenie przez biegłego rewidenta, który w wycenie z dnia 28 stycznia 2011 r. ustalił ich wartość według metody rynkowej na kwotę 8,52 zł za jedną akcję.

 9. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji.

  Wartość zaciągniętych zobowiązań odsetkowych przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła 24.258 tys. złotych, w tym 23.902 tys. złotych z tytułu emisji obligacji serii A, z tytułu leasingu 356 tys. złotych. W dniu 27 stycznia 2011 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich obligacji serii A. Wykup został dokonany w terminie wynikającym z postanowień warunków emisji obligacji serii A. Z chwilą wykupu obligacje serii A uległy umorzeniu z mocy prawa. W dniu 7 stycznia 2011 r. Emitent dokonał emisji 37.500 obligacji dwuletnich zamiennych na akcje serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych za jedną obligację i łącznej wartości nominalnej 37.500.000 złotych. Cena konwersji akcji wydawanych w zamian za obligacje jest równa 0,90 złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus 400 bp w skali roku. Obligacje serii C są niezabezpieczone. Emitent nie planuje w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zaciągania innego długu odsetkowego.

Emisja obligacji Amica Wronki S.A.

Opublikowano: 17 lutego 2011 o 20:23

Raport bieżący: 07/2011

Tytuł: Emisja obligacji

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 66/2007 uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka pomyślnie przeprowadziła kolejną emisję obligacji Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio i Krótkoterminowych. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki, a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Seria 004/2011 – emisja o wartości 7.000.000 (siedmiu milionów) złotych, na którą składa się 70 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja:

 1. Data emisji: 15 lutego 2011 roku;
 2. Data wykupu: 17 maja 2011 roku;
 3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

(Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie banku BRE Bank S.A.).

Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym wynosi 358.691 tys. złotych (raport okresowy za III kwartał 2010 roku); w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wyemitowanej w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

Źródło: http://www.amica.pl/relacje-inwestorskie/#tab,55,826

TVN S.A. – wykup i umorzenie obligacji

Opublikowano: 17 lutego 2011 o 20:17

Raport bieżący: 7/2011

Temat: Wykup i umorzenie obligacji PLN o terminie zapadalności w 2013 r.

Data przekazania: 14 luty 2011 r.

Zarząd TVN S.A. (“Spółka”) informuje, że Spółka dokonała wykupu obligacji TVN S.A. o wartości nominalnej 100 milionów złotych stanowiących część serii obligacji PLN o wartości nominalnej 500 milionów złotych, wyemitowanych przez Spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. W wyniku wykupu Obligacje o wartości nominalnej 100 milionów złotych uległy umorzeniu.

Obligacje zostały wykupione po średniej cenie na poziomie 102,85% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od dnia 15 grudnia 2010 r. do 14 lutego 2011 r. Kwota do zapłaty za wykup Obligacji łącznie z naliczonymi odsetkami wyniosła 104 miliony złotych.

Środki na wykup Obligacji Spółka pozyskała z emisji obligacji senior notes o wartości 175 milionów EUR wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r. (raport bieżący nr 125/2010).
Pozostałe Obligacje, których wartość w dniu przekazania tego raportu wynosi 41 milionów złotych, zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Źródło: http://www.tvn.pl/grupatvn/investor

Echo Investment S.A. – emisja obligacji

Opublikowano: 16 lutego 2011 o 08:22

Raport bieżący nr 9/2011

Temat: Emisja obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w ramach podpisanego z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji (RB nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011roku) , Spółka wyemitowała w dniu 11 lutego 2011 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 145 mln PLN.

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres 5 lat, tj. dzień wykupu obligacji przypada na dzień 11 luty 2016 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj 30 września 2010 r., wynosi 902 mln PLN.

W ocenie Zarządu Spółki Echo Investment SA w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment S.A. będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.

Wyemitowane w dniu 11 lutego 2011 roku obligacje stanowią 25,1% kapitałów własnych Echo Investment S.A., wg stanu na dzień 30 września 2010 roku.

Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.

Środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji w wysokości 150 mln PLN, których termin wykupu przypada na maj 2011.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.11 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: http://www.echo.com.pl/raporty_spolki.php

Vindexus S.A. – zakończenie emisji obligacji

Opublikowano: 14 lutego 2011 o 08:24

Raport bieżący nr 18/2011 11.02.2011

Temat: Zakończenie emisji obligacji serii W.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii W. Złożone zostały zapisy na 22.560 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) z oferowanych od 2 do 35.000 obligacji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Spółki uchwałą w dniu 10 lutego 2011 roku dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii W wynosi 22.560.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy).

Źródło: http://www.gpm-vindexus.pl/uploads/files/rb-18-2011_1.pdf

M.W. TRADE S.A. – przedterminowy wykup obligacji

Opublikowano: 8 lutego 2011 o 11:05

M.W. TRADE w raporcie bieżącym (nr 17 / 2011 z dnia 2011-01-26) informuje, że w dniu 26.01.2011 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji serii N wyemitowanych w dniu 29.04.2010 roku (emisja miała charakter niepubliczny). Obligacje zostały wykupione po cenie odpowiadającej wartości nominalnej obligacji, powiększonej o odsetki narosłe od dnia rozpoczynającego ostatni okres odsetkowy do dnia wykupu.

Przedterminowemu wykupowi podlegały wszystkie obligacje serii N w łącznej liczbie 2000 sztuk. Wartość nominalna jednej obligacji wynosiła 10 tys. PLN. Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji serii N wynosiła 20 mln PLN. Obligacje były zabezpieczone poprzez ustanowienie przez emitenta zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności pieniężnych stanowiących całość gospodarczą, choć jego skład mógł być zmienny, przysługujących emitentowi od szpitali z tytułu umów porozumień restrukturyzacyjnych oraz umów pożyczek. Przedterminowy wykup obligacji został dokonany w związku ze ziszczeniem się warunków opisanych w Memorandum Informacyjnym oraz porozumieniach zawartych przez spółkę z obligatariuszami, modyfikujących postanowienia Memorandum Informacyjnego ustalającego warunki emisji.

Źródło: http://www.parkiet.com/artykul/1012159.html

M.W. TRADE S.A. – niepubliczna emisja obligacji

Opublikowano: 8 lutego 2011 o 11:04

M.W. TRADE S.A. w raporcie bieżącym (nr 16 / 2011 z dnia 2011-01-26) informuje, że w dniu 25.01.2011 roku spółka przeprowadziła niepubliczną emisję obligacji imiennych. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, w szczególności na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii N. Łączna wartość emisji to 20 mln PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 5 mln PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji, tj. po 5 mln PLN za jedną obligację. Obligacje zostaną wykupione w terminie 365 dni od daty przydziału, nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po terminie wykupu obligacji po cenie nominalnej. Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej.

Obligacje nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje są obligacjami imiennymi, które będą miały formę dokumentu. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wg sprawozdania niezbadanego przez audytora na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. czwartego kwartału 2010 roku, wynosi 261 mln PLN. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu pozyskiwania dalszych kapitałów dłużnych.

Źródło: http://www.parkiet.com/artykul/1012154.html