Newsy rynkowe

Emisja obligacji – Koleje Mazowieckie Finance AB

Opublikowano: 7 lutego 2011 o 08:33

Koleje Mazowieckie Finance AB wyemitowały obligacje na kwotę 40 mln euro. Prywatna emisja została zamknięta dnia 07.01.2011. Płatności emitenta dla obligatariuszy są poręczone przez Koleje Mazowieckie. Limit poręczenia wynosi 50 mln euro. Dla wyemitowanych obligacji Fitch Ratings nadał długoterminowy rating w walucie zagranicznej “BBB”. Koleje Mazowieckie Finance AB jest spółką celową należącą do Kolei Mazowieckich. Te z kolei nomen omen od 2008 r. są własnością samorządu województwa mazowieckiego. Obligacje oprocentowane są od 5% w stosunku rocznym do maksymalnie 8%. Oprocentowanie wzrasta o 1pp w okresach kwartalnych do dnia wymagalności.

Pozyskane środki będą przeznaczone na inwestycje. Spółka ma plany nabycia nowego taboru oraz nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W przeciągu najbliższych 3 lat spółka wyda na ten cel ponad 0,5 mld złotych. Pod względem liczby obsłużonych podróżnych Koleje Mazowieckie są drugim największym polskim przewoźnikiem kolejowym.

Echo Investment S.A. – aneksy do umów dotyczących emisji obligacji

Opublikowano: 4 lutego 2011 o 00:33

Echo Investment S.A.w raporcie bieżącym (nr 7 / 2011 z dnia 2011-02-01), informuje, iż w dniu 31 stycznia 2011 roku spółka zawarła z BRE Bankiem S.A. aneksy do umów w sprawie programu emisji obligacji zawartych w dniu 15 kwietnia 2004 roku. Aneksy do powyższych umów przewidują wielokrotne emisje obligacji dokonywane przez Echo Investment w trybie zlecenia emisji transzy. Na podstawie aneksów zwiększono maksymalną łączną wartość nominalną wszystkich możliwych do wyemitowania obligacji o kwotę 300 mln PLN do kwoty 1 mld PLN.

BRE Bank w ramach zawartych aneksów będzie organizował i przeprowadzał kompleksową obsługę emisji obligacji spółki na rynku niepublicznym. Obligacje będą niezabezpieczone i będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne. Pozyskanie z emisji obligacji środków stanowi uzupełnienie posiadanych limitów kredytowych i umożliwia spółce finansowanie realizacji planowanych inwestycji oraz rozwój dotychczasowych obszarów działalności na rynku nieruchomości w Polsce.

CENTROZAP S.A. – planowana emisja obligacji

Opublikowano: 4 lutego 2011 o 00:29

CENTROZAP S.A. w raporcie bieżącym (nr 124 / 2010 z dnia 2010-12-23) przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2010. Jedna z uchwał dotyczy emisji obligacji. Spółka postanawia wyemitować obligacje jednej lub więcej serii o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40 000 000 zł. Okres zapadalności obligacji wynosi nie więcej niż 36 miesięcy. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej określi szczegóły emisji. Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A., wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł. Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap S.A. poprzez objęcie obligacji Centrozap S.A., w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A., wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę zależną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Centrozap SA – Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł. Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej spółki.

Umowa inwestycyjna pomiędzy IDM S.A. a Supernova Fund

Opublikowano: 4 lutego 2011 o 00:26

Dom maklerski IDM S.A. podpisał z Supernova Fund umowę inwestycyjną. W ramach umowy IDM S.A. obejmie akcje nowej emisji Supernowa za kwotę 58 mln zł. Po transakcji IDM S.A. będzie w posiadaniu 49,97 proc. udziału w kapitale zakładowym Supernowa Fund. Ponadto Supernova zmieni nazwę na Supernova IDM Fund. Równolegle dom maklerski sprzeda funduszowi akcje spółek ze swojego portfela o wartości ponad 125 mln zł. Supernova zapłaci za przejmowane aktywa emisją obligacji na sumę min. 92 mln zł. Tym samym powstanie fundusz private equity z aktywami na poziomie 210 mln zł. Porozumienie przewiduje również ofertę publiczną akcji funduszu rzędu 50-100 mln zł i debiut na GPW. Planowane jest uplasowanie emisji funduszu wśród instytucji finansowych. Jeżeli popyt nie będzie wystarczający emisję obejmie IDM S.A.

Magna Polonia S.A. – wykup obligacji

Opublikowano: 2 lutego 2011 o 19:40

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w raporcie bieżącym (nr 6 / 2011 data sporządzenia: 2011-01-28) informuje, że w dniu 27 stycznia 2011r. fundusz dokonał wykupu wszystkich obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej w kwocie 20.000.000 złotych wyemitowanych na podstawie warunków emisji obligacji z dnia 4 czerwca 2009 roku. Wykupione zostały wszystkie obligacje (20 sztuk). Wykup został dokonany w terminie zgodnym z terminem określonym w Warunkach Emisji Obligacji. Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa z chwilą wykupu. W związku z wykupem wygasł również zastaw rejestrowy ustanowiony na 5.000.000 akcji w kapitale zakładowym Mediatel S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji.

Rank Progress S.A. – wykup obligacji

Opublikowano: 14 grudnia 2010 o 15:39

Zarząd Rank Progress S.A. informuje, iż w dniu 09.12.2010 r. wykupiono obligacje własne serii A wyemitowane dnia 09.12.2009 r. o łącznej wartości nominalnej 24.760.000,00 zł tj. 24.760 sztuk wg jednostkowej ceny nominalnej 1.000,00 zł. Informacja o emisji obligacji serii A znajdowała się w Prospekcie Emisyjnym. Relacja wartości nominalnej wyemitowanych obligacji do kapitałów własnych emitenta (wg stanu na 30.09.2010 r.) wyniosła 12,1%.

Czekoladowe obligacje

Opublikowano: 12 sierpnia 2010 o 10:22

Brytyjski producent czekolady Hotel Chocolat http://www.hotelchocolat.co.uk pozyskał 3.7mln funtów na rozwój biznesu sprzedając 3 letnie obligacje spłacane… czekoladą. Oferta nie była na tyle słodka aby skusić inwestorów na pełny zapis (oferta na 5 mln funtów) ale pogratulować należy chociażby inwencji twórczej.

Hotel Chocolat w przeciągu 3 najbliższych lat chce otworzyć 30 nowych sklepów i zwiększyć moce fabryki w Cambridgeshire.

Współzałożyciel Angus Thirlwell powiedział, że pomysł był odpowiedzią na pytania klientów o możliwości związania się z firmą. Czekolado – holicy mogli zapisać się na obligacje za 2000 GBP i otrzymywać słodycze co dwa miesiące warte 18 GBP lub nabyć za 4000 GBP zapewniające dostawę co miesiąc. Gotowy scenariusz na drugą część „Czarlie w fabryce czekolady”.

Pragma Inkaso emituje obligacje

Opublikowano: 5 sierpnia 2010 o 15:09

Tak przwidują projekty uchwał na najbliższe walne zgromadzenie akcjonariuszy. „Zarząd zamierza przeznaczyć środki uzyskane z tytułu obligacji na realizację usługi faktoringu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. W ramach proponowanego programu emisji obligacji spółka będzie mogła wyemitować papiery dłużne do końca 2014 roku.

„Pozyskanie przez spółkę środków pieniężnych pozwoli na zwiększenie skali działalności spółki w zakresie usług faktoringu, co przełoży się pozytywnie na uzyskiwane przez spółkę wyniki finansowe i stworzy podstawę do dalszego wzrostu wartości spółki” – dodano. Szczegóły poznamy prawdopodobnie 23.08.2010 ponieważ w tym terminie właśnie ma odbyć się NWZA.

Plaza Centers emituje obligacje

Opublikowano: 5 sierpnia 2010 o 15:08

Zarząd Plaza Centers zatwierdził program emisji obligacji niezabezpieczonych o wartości do 300 mln zł, ma on obowiązywać do końca 2016 roku – podała spółka w komunikacie z 29.07.2010. Prawdopodobnie niebawem obligacje będą plasowane na rynnku.

Termin i wielkość emisji poszczególnych transz obligacji będzie uzależniony od panującej sytuacji, zainteresowania inwestorów oraz potrzeb kapitałowych spółki.

W komunikacie czytamy – „Spółka postrzega rozwijający się polski rynek obligacji korporacyjnych jako potencjalne istotne źródło długoterminowego finansowania”. Plaza Centers jest spółka z branży nieruchomości komercyjnych o zasięgu miedzynarodowym i aktywach przekraczających 1mld EUR. Jej działania koncentrują się w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Obligacje będą prawdopodobnie kierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

Okęcie emituje obligacje

Opublikowano: 5 sierpnia 2010 o 15:07

Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze wyemituje obligacje o wartości 200-300 mln zł. Warszawskie lotnisko sfinansuje w ten sposób część inwestycji infrastrukturalnych wartych 1,2 mld zł. Reszta będzie finansowana kredytami i dotacjami z Unii Europejskiej.

Wartość unijnego wsparcia ma sięgnąć 140-150 mln zł. Za pierwszą dotację w ramach Dzięki inwestycjom przepustowość portu ma się podnieść z 36 do 52 operacji na godzinę.

Partnerem przy emisji będzie Nordea Bank. Obligacje, kredyty i unijne dotacje posłużą do budowy na Okęciu hotelu lotniskowego, wykończenia podziemnej stacji, rozbudowy pola manewrowego i przygotowania lotniska do dywersyfikacji dostaw paliw.