Newsy rynkowe

Robyg zadecydował o wcześniejszym wykupie obligacji o wartości 20 mln zł

Opublikowano: 20 listopada 2014 o 10:04

Po październikowym sukcesie emisji na 60 mln zł, Robyg  po raz kolejny postanowił wykupić część swoich papierów przed terminem. Tym razem będzie to 10 mln z 20-milionowej emisji serii E, oraz całość 10-milionowej emisji serii F. Łączna wartość która ma zostać wykupiona 22 grudnia br. to 20 mln zł. Dzień ustalenia prawa do odsetek został wyznaczony na 12 grudnia.

Obligacje są oprocentowane w oparciu o stawkę bazową Wibor 6M powiększoną o marże w wysokości – 3,8% dla serii E i 4,8% dla serii F.

Obie serie notowane są na Catalyst – powyżej nominału.

Wyniki grupy na koniec 3 kwartału to 24,5 mln zysku netto (wobec 20,2 mln w 2013 roku) i 284 mln przychodów ze sprzedaży (wobec 369,3 mln przed rokiem). Przy 452 mln kapitałów własnych, zobowiązania wynoszą 659 mln. Aktywa w bilansie grupy to 1,1 mld zł.

Marka widzi efekty restrukturyzacji jednak wyniki z prognoz poza zasięgiem

Opublikowano: 18 listopada 2014 o 12:05

Firma udzielająca szybkich pożyczek gotówkowych działa nieprzerwanie już od 8 lat. W ostatnim czasie sporo pisano na temat obaw co do przyszłości spółki.  Od 2013 roku Marce nie udaje zrealizować się prognozowanych wyników. W styczniu 2013 roku opublikowano założenia na 2013 i 2014 rok. W ubiegłym roku z zakładanych przychodów netto w wysokości 22 mln zł, osiągnięto jedynie 12 mln. Zysk netto prognozowany był na 510 tyś zł, a w rzeczywistości rok zakończył się stratą na poziomie 9,5 mln zł.

Nieco lepiej wyglądają już wyniki za 2014 rok, choć po opublikowaniu sprawozdania za 3 Q – prognozy również zostały zmienione.  Przychody netto wg zarządu powinny wynieść w 2014 roku  19 mln, a zysk netto 2,5 mln. Na dzień 30 września osiągnięto odpowiednio 13,7 mln zł oraz 1,9 mln, co w dalszym ciągu nie satysfakcjonuje władz Marki.

W spółce trwa jednak restrukturyzacja, której efekty są już zauważalne. Dotychczas wprowadzono wiele zmian dot. zatrudnienia, zmiany modelu sprzedaży oraz kryteriów udzielania pożyczek. Obecnie spółka prowadzi bardzo restrykcyjną politykę udzielania pożyczek, co korzystnie wpływa na osiągane przychody, gdyż wyklucza klientów którzy nie spłacają swoich zobowiązań, wpadając w „spiralę zadłużenia”. Mimo wszystko, liczba korzystających z usług spółki stale rośnie. Na dzień 30 września z oferty Marki korzystało ponad 26 tys. klientów a w 3 kwartale firma zawarła ok. 3,2 tys. umów o pożyczkę.

- Zarząd planuje zakończyć działania restrukturyzacyjne do końca tego roku i obecnie spółka już jest bliska finalnemu modelowi działalności –  podano w raporcie.

Miraculum emituje, odwołuje prognozy i zakłada nową strategie na najbliższe lata

Opublikowano: 17 listopada 2014 o 09:02

Dziś Miraculum opublikowało kilka znaczących komunikatów, które czytane wraz ze sprawozdaniem finansowym za 3 Q, mogą pokazać nam jakie perspektywy zakłada na najbliższe miesiące a także lata.

Pierwszym z nich, jest informacja o emisji obligacji w drodze oferty publicznej. Emitent planuje zebrać do 4 mln zł, a próg minimalny to 1 mln zł. Będą to obligacje na okaziciela, z terminem wykupu przypadającym na 2 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie to 9% w skali roku, odsetki będą wypłacane kwartalnie. Pozyskane środki będą przeznaczone m.in. na wprowadzenie do oferty nowych produktów (kosmetyka biała i kolorowa) a także sfinansowanie kredytu kupieckiego dla odbiorców.

Obligacje nie będą zabezpieczone, jednak emitent zamierza podpisać akt o poddaniu się egzekucji do kwoty równej 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Zobowiązania spółki na dzień 30 września wynosiły 35 mln zł.

Równocześnie, Miraculum zmienia stanowisko odnośnie prognoz na 2014 i 2015 rok, które zostały opublikowane  w lutym br. Przewidywano wówczas przychody netto odpowiednio – 48 i 58 mln zł. W związku z modyfikacja strategii sprzedażowej oraz osiągnięcia sprzedaży za 3 Q br. poniżej oczekiwań, prognozy na 2015 rok zostały całkowicie odwołane, natomiast za rok bieżący zredukowane o 12 mln.

W związku ze zmianami w zarządzie, radzie nadzorczej a także planowanymi zmianami właścicielskimi (sprzedaż 30% akcji Miraculum należących do Rubicon Partners), spółka nie zamierza w dalszym ciągu prowadzić dotychczasowej strategii, która opierała się na ograniczaniu kosztów sprzedaży i marketingu i zmniejszaniu oferty asortymentowej. Osiągnięte wyniki  pokazały, iż przyjęta strategia, doprowadziła do spadku sprzedaży i pogorszenia wskaźników udziałów rynkowych, i mimo chwilowego wzrostu rentowności pogorszyła sytuację spółki.

Priorytetem na najbliższe miesiące i lata jest wprowadzanie do oferty nowych produktów, przede wszystkim w kosmetykach do makijażu, które sprzedawane są z najwyższą marża. Zwiększone mają zostać także działania marketingowe.

- Celem Zarządu jest odbudowa pozycji rynkowej Spółki na rynku kosmetycznym poprzez wypracowanie miesięcznych wartości sprzedaży pozwalających na rozpoczęcie spłat rat kapitałowych zadłużenia Spółki, począwszy od 2015 roku. Celem jest całkowita spłata zobowiązań finansowych wynikających z wyemitowanych obligacji korporacyjnych w ciągu 5 lat i całkowite przejście na finansowanie bieżących obrotów i wzrostów sprzedaży poprzez kredyty bankowe, factoring oraz kredyty kupieckie – podano w komunikacie.

Produkty  Miraculum skierowane są do klientów średniozamożnych. Marki cieszące się największa popularnością to kosmetyki przed i po goleniu takie jak Brutal, Lider i Wars. Kolejne miejsce zajmują produkty perfumeryjne np. Pani Walewska, oraz produkty do makijażu pod marką Joko.

Kruk zwiększa zadłużenie, pozyskane środki przeznaczy na inwestycje w nowe pakiety wierzytelności

Opublikowano: 12 listopada 2014 o 15:56

Jeszcze do końca roku spółka windykacyjna zamierza wyemitować 6-letnie obligacje o wartości do 35 mln zł. Dodatkowo, uchwaliła II Program Emisji Obligacji, który kierowany będzie do inwestorów w drodze oferty publicznej. Prospekt emisyjny jest już w KNFie. Do pozyskania – 150 mln zł.

Obligacje pierwszej wspomnianej emisji, serii U3 będą niezabezpieczone i oferowane max. 149 inwestorom. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie ich do obrotu na ASO Catalyst. Celem obu emisji ma być m.in. pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności, refinansowanie zadłużenia lub finansowanie rozwoju spółki poprzez akwizycję.

- Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności – podano w dzisiejszym komunikacie.

Wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji wynosi na dzień 30 września 532,3 mln zł. Spółka deklaruje, iż poziom zadłużenia może wzrastać, jednak zobowiązuje się przy okazji planowanej emisji, iż wskaźnik zadłużenia nie będzie wyższy niż 2,5 (obecnie wynsi 1,2).

Za 3 ostatnie kwartały spółka zanotowała wyjątkowo mocny wzrost zysku netto – w kwocie 126 mln zł, gdzie dla porównania, zysk za cały 2013 rok był o prawie 30 % niższy. W tym samym okresie, spółce udało się pozyskać spłaty z nabytych portfeli w wysokości 528 mln zł, a nowe inwestycje w pakiety od stycznia do września br. to 355 mln zł. Zarząd zakłada, iż 4 kwartał przyniesie również kolejne wzrosty poziomu inwestycji.

- Ostrzymy apetyt na nowe inwestycje, widzimy potencjał do ich istotnego wzrostu w czwartym kwartale. W Polsce przyglądamy się m.in. trzem, czterem wystawionym na sprzedaż dużym pakietom. Aktualnie jesteśmy też w procesie oceny dwóch, trzech portfeli hipotecznych i cały czas mamy zapowiedzi banków, że będą one kontynuowały proces sprzedaży tych portfeli w przyszłym roku – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.

Kruk prowadzi aktualnie jesienną kampanię reklamową, której celem jest zmotywowanie osób zadłużonych do spłaty ich zobowiązań, wskazanie negatywnego wpływu nadmiernego zadłużenia na rodzinę i zachęcenie do działania. Poprzez spoty telewizyjne i internetowe spółka buduje również swój wizerunek – jako firmy otwartej na problemy osób zadłużonych.

Navi Group wykupi swoje papiery przed terminem – w planach likwidacja spółki

Opublikowano: 11 listopada 2014 o 17:36

Navi Group S.A. podpisała przedwstępną umowę sprzedaży całości udziałów w spółce zależnej Navi Lex K. Brońska i Wspólnicy sp.k. Transakcja ma odbyć się jeszcze w tym roku, a nabywającym jest szwedzka spółka Hoist Finance. Cena zakupu nie została ujawniona. W związku z przejęciem, po transakcji, spółki z grupy emitenta mają zostać zlikwidowane, a obligacje wyemitowane przez spółkę dominującą Navi Group – wykupione przed terminem, gdyż zgodnie z ustawą o obligacjach, z dniem otwarcia likwidacji, obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi. Wartość 3 notowanych na Catalyst serii to 7,66 mln zł.

Główną działalność operacyjną w grupie prowadzi Kancelaria Prawna Navi Lex.

- NAVI GROUP S.A. realizuje strategię długoterminową uczynienia z NAVI LEX jednego z głównych graczy na polskim rynku wierzytelności. Jesteśmy przekonani, że połączenie możliwości inwestycyjnych Hoist Finance z doświadczeniem NAVI LEX tworzy solidną podstawę do dalszego rozwoju Hoist Finance na polskim rynku – komentuje Tomasz Łebka, Partner w Kancelarii Navi Lex, a w przyszłości, zarządzający polskim oddziałem Hoist Finance.

Kancelaria Navi Lex zajmuje się obsługa prawną wierzytelności, Hoist Finance – specjalizuje się natomiast w pozyskiwaniu i zarządzaniu wierzytelnościami. Ma swoją siedzibę w Sztokholmie i działa w 9 krajach w Europie. Przejęcie polskiej spółki to dla Hoist Finance to zapewne strategiczny krok na naszym rynku. Wartość bilansowa nabytych przez szwedzką grupę wierzytelności to blisko 730 mln euro.

Marvipol ruszy z emisją do funduszy, do objęcia obligacje o wartości 40 mln

Opublikowano: 7 listopada 2014 o 09:24

Spółka podpisała wczoraj znaczącą umowę z Pioneer Pekao TFI S.A., której przedmiotem jest emisja i objęcie obligacji serii R o wartości 40 mln zł. Obligacje mają być wyemitowane do 22 stycznia 2015 roku. Inwestorami będą dwa fundusze Pioneera – Pioneer FIO i Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1 tys. zł. Pierwsza część emisji stanowiąca 10 % będzie wykupiona po 3 latach, kolejne 30 % po 4, pozostała część – po 5 latach.

Z pozostałych parametrów podano jedynie, iż kupon będzie wypłacany kwartalnie. Nie znany jest cel emisji, ani oprocentowanie.

Oba fundusze posiadają już w swoim portfelu po 3 wyemitowane przez dewelopera serie – K, L, N. Na dzień 30 czerwca, aktywa te wynosiły w Pioneer FIO – łącznie 6 mln zl, a w Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO – ok. 15,5 mln zł. Ich oprocentowanie jest zmienne i kształtowało się na chwilę wyceny na poziomie ok. 6,3-7,7 %.

Zobowiązania Marvipolu z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych, na koniec pierwszego półrocza wynosiły 150 mln zł. Na przyszłoroczny, przypadający na kwiecień wykup, spółka musi przeznaczyć 39 mln.

Z pewnością posłużą temu wpływy z nowych umów sprzedaży mieszkań – obecnie w ofercie są m.in.: Osiedle Zielona Italia, Apartamenty Mokotów Park etap II i III, Rezydencja ArtEco, Bielany Residence, Hill Park Apartments, Central Park Ursynów1, a także wpływy z mieszkań już zakupionych i spłacanych zgodnie z harmonogramami. Zarząd szacuje iż do czerwca 2015 roku, podpisze w tych lokalizacjach umowy na 400-450 mieszkań.

Do głównych źródeł spłaty spółka zalicza także wpływy z z wynajmu powierzchni biurowej w budynku Prosta Tower (planuje też jego sprzedaż, co mogłoby uwolnić ok. 70 mln zł), a także nadwyżkę gotówki generowanej przez segment motoryzacyjny oraz myjnię. Nie wyklucza się także dodatkowych źródeł finansowania.

Oferta grupy Marvipol obejmuje 3 główne segmenty – deweloperski, motoryzacyjny oraz myjni samochodowych. Największe przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu zostały odnotowane ze sprzedaży samochodów (główne marki to Jaguar i Land Rover) – 173 mln zł, a wartość sprzedanych mieszkań w tym okresie to 134 mln. Spółka planuje w najbliższym czasie pozyskać co najmniej 2 działki pod nowe inwestycje w Warszawie.

Mikrokasa startuje z programem emisji obligacji

Opublikowano: 3 listopada 2014 o 13:32

Gdyńska spółka oferująca pożyczki gotówkowe do 7 tyś zł, podjęła dziś uchwałę o przeprowadzeniu pierwszego programu emisji obligacji. Z jego założeń wynika, iż spółka może w ramach oferty publicznej  - przeprowadzić emisje, niewymagające przygotowania prospektu emisyjnego. Planowana wartość do pozyskania  w ciągu najbliższego roku to 8 mln zł. Środki mają być przeznaczone na rozwój podstawowej działalności. Obligacje wyemitowane w ramach programu mają być zabezpieczone na zbiorach wierzytelności należących do spółki.

Jednocześnie zadecydowano o starcie pierwszej emisji obligacji do kwoty 2 mln zł w ramach uchwalonego programu. Zapisy na obligacje serii L1, mają być przeprowadzone jeszcze w tym miesiącu.  Oferującym, podobnie jak w poprzedniej publicznej emisji, będzie DM Ventus Asset Management SA – podano w komunikacie prasowym.

- Wraz z szybkim wzrostem rynku pożyczek konsumenckich, dynamicznie rośniemy również my.  Dobra sytuacja finansowa MIKROKASA SA pozwoliła nam na restrukturyzację zadłużenia i wcześniejszą spłatę pożyczki finansującej naszą działalność. Wyliczyliśmy, że  finansowaniem dłużnym w modelu publicznych emisji obligacji nie tylko zwiększymy skalę biznesu udzielając więcej pożyczek dzięki internetowej platformie sprzedaży, którą planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Uda nam się także obniżyć zobowiązania krótkoterminowe o 40 proc. na koniec roku 2014 w stosunku do I półrocza 2014 – podkreśla Janusz Bigus, wiceprezes zarządu Mikrokasa SA.

W ubiegłym miesiącu spółka dokonała przedterminowego wykupu dwóch serii o wartości 240 tyś zł, oraz przedterminowej spłaty pożyczki na kwotę 0,5 mln zł – tłumacząc, iż w związku z dynamicznym rozwojem, jest w stanie pozyskać finansowanie o znaczniej mniejszym oprocentowaniu.

Spółka w ramach wszystkich emisji obligacji pozyskała 7,5 mln zł, zarząd prognozuje, iż rok 2014 zakończy zyskiem w wysokości 0,8 mln zł.

 

Polfa znajduje jednego chętnego na obligacje serii F

Opublikowano: 3 listopada 2014 o 10:08

Spółka poinformowała w piątek, iż 22 października przydzieliła 28 sztuk obligacji o łącznej wartości 28 tyś zł. Mimo aż 3 tygodniowej subskrypcji, na zapis zdecydował się tylko jeden inwestor. Polfa planowała pozyskać w niej do 2,3 mln zł, wiec wynik ten można uznać za spore niepowodzenie.

Nie zostały podane dokładne parametry emisji, co ciekawe, spółka nie poniosła żadnych kosztów przy jej przeprowadzeniu.

Przypomnijmy, iż emitent nie wykupił zapadających pod koniec sierpnia papierów o wartości 3,2 mln zł (seria A). Od tej pory, już po raz drugi próbuje pozyskać kapitał w formie kapitału dłużnego. Wrześniowa emisja, która miała być przeznaczona na wykup serii A, także nie przyniosła oczekiwanych wyników, pozyskano tylko 210 tyś z planowanych 3,2 mln zł i jedynie częściowo wypłacono odsetki od serii A, obligatariuszom który złożyli świadectwa depozytowe.

Na początku września spółka opublikowała protokół z WZ, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 4,5 mln sztuk akcji serii G i ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na NewConnect. Zapisy miałyby być przeprowadzone w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Do chwili obecnej nie podano jednak żadnych dodatkowych informacji w związku z emisją.

14 listopada powinien ukazać się raport okresowy za 3 kwartał, który wskaże bieżącą sytuację finansową spółki. W pierwszym półroczu, kapitały własne były niższe niż zobowiązania, a strata netto wyniosła 2,5 mln zł.

Indos pozyskuje z emisji obligacji 6 mln zł

Opublikowano: 3 listopada 2014 o 09:32

Firma zajmująca się działalnością faktoringową i windykacyjną zakończyła emisję, przydzielając 6 tyś. sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 tyś zł. Obligacje serii I są obligacjami 36-miesięcznymi, zabezpieczonymi, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 % w skali roku. Odsetki będą wypłacane półrocznie. Spółka zamierza także złożyć wniosek o wprowadzenie papierów do obrotu na rynku Catalyst, gdzie obecnie notowana jest już jedna seria o wartości 8 mln zł – z terminem wykupu 8 grudnia br.

Łączna wartość zadłużenia z tytułu wszystkich wyemitowanych serii wynosi 24,2 mln zł.

Indos SA powstała w 1991 roku, przychody emitenta pochodzą głównie z działalności wierzytelnościowej (zakup wierzytelności i ich windykacja) faktoringu i pożyczek dla podmiotów gospodarczych. Od samego początku spółka nabywa wierzytelności z rynku B2B.

Robyg zakończył prywatną emisję obligacji serii L na 60 mln zł

Opublikowano: 30 października 2014 o 11:20

W dniu wczorajszym, spółka dokonała przydziału 600 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 tyś zł. Termin wykupu obligacji upływa 29 października 2018. Cel emisji nie został określony, nie przewidziano też możliwości wcześniejszego wykupu.

Odsetki będą wypłacane półrocznie, w oparciu o 6-miesięczną stawkę WIBOR, powiększoną o marże, która jednak nie została podana do publicznej wiadomości.

Obligacje mają trafić do ASO na Catalyst, gdzie dotychczas notowanych jest już 8 serii emitenta (każda powyżej wartości nominalnej).

Do 30 września grupa deweloperska Robyg zakontraktowała 1569 lokali w Warszawie i Gdańsku. Rok zamierza ukończyć z wynikiem ponad 2 tyś lokali. Dla porównania, w całym 2013 roku udało się spółce zrealizować 1731 umów.

Zarząd szacuje, iż wartość zaciągniętych, oprocentowanych zobowiązań spółki na dzień 30 września wynosi 254,14 mln zł.