Newsy rynkowe

KB Kopahaus planuje spłatę przeterminowanych zobowiązań z obligacji do 31 grudnia 2014 roku

Opublikowano: 29 października 2014 o 12:36

Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. po raz drugi już przekłada termin wykupu obligacji i spłaty należnych od nich odsetek. Zgodnie z warunkami emisji, termin wykupu ustalony był na 13 sierpnia br. Wartość niespłaconej emisji to  5,5 mln zł, obligacje zabezpieczone są na hipotece do kwoty 8,5 mln. Oprocentowanie obligacji do dnia wypłaty zostało określone na poziomie 8,19 %.

Jak tłumaczy spółka, problemy ze spłatą spowodowane są przedłużającymi się formalnościami dotyczącymi pozyskania środków od funduszy, z którymi prowadzi rozmowy. Planują one dofinansować spółkę w formie m.in. kapitału dłużnego.

W ocenie zarządu, działania te powinny zakończyć się najpóźniej do końca roku.

Dodatkowo, mając na celu jak najszybsze wywiązanie się z zobowiązań, spółka rozpoczęła proces zbycia części swojego majątku, tj. hotelu City Park Barlinek, wybudowanego za kwotę 3,64 mln zł oraz lokali mieszkalnych w Strzelcach Krajeńskich.

KB Kopahaus  specjalizuje się w  budowie gotowych domów prefabrykowanych, a także w produkcji komponentów do budowy domów jednorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej wykonywanych technologią szkieletową.

Jak podano w komunikatach, spółka pracuje aktualnie nad pozyskaniem kontrahentów na rynku niemieckim i holenderskim, a jej sytuacja pod względem operacyjnymi i finansowym jest stabilna.

Scanmed przeprowadzi przedterminowy wykup obligacji o wartość 19 mln zł

Opublikowano: 28 października 2014 o 10:36

Scanmed Multimedis S.A. poinformowała dziś, iż zamierza wykupić całość notowanych w ASO na Catalyst obligacji o wartości 19 050 000 zł. Pierwotny termin ustalony był na 16 listopada 2015 roku, jednak zgodnie z warunkami emisji, Emitent zgłosił żądanie wcześniejszego wykupu, który odbędzie się 17 listopada br.

Środki z emisji zostały przeznaczone na refinansowanie kredytu udzielonego przez Bank BGŻ S.A, inwestycje w podmioty medyczne oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury medycznej.

Obligacje zostaną wykupione poprzez zapłatę kwoty nominalnej w wysokości 1 000 zł powiększonej o należne odsetki i premię w  wysokości 5 zł za jedną obligację.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń jest dzień 6 listopada 2014 roku.

e-Kancelaria przydziela kolejną serię obligacji w ramach rolowania kapitału

Opublikowano: 27 października 2014 o 14:38

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. dokonała przydziału obligacji serii S1 o wartości 2 102 000 zł. Środki pozyskane z emisji posłużyły do wcześniejszego, częściowego wykupu serii M, N i L, z terminem zapadalności odpowiednio 29 października br., 17 grudnia br. i 26 lutego 2015 roku.  W związku z tym umorzono 512 sztuk obligacji serii M, 1220 sztuk obligacji serii N i 370 sztuk obligacji serii L, każda o wartości nominalnej 1 tyś zł. Obligacje nowej serii są niezabezpieczone, z rocznym terminem wykupu.

Warto wspomnieć, iż wartość zapadających 29 października papierów (uwzględniając wcześniejszy wykup) to 4 452 000 zł plus należyte odsetki. Obligacje serii M są zabezpieczone certyfikatami inwestycyjnymi UNIFUND Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym FIZ, wchodzącego w skład grupy kapitałowej emitenta.

Zarząd spółki informuje, że nieustannie podejmuje działania mające na celu pozyskanie kapitału na wykup dotychczas wyemitowanych obligacji.

Dziś w osobnym komunikacie podano również, iż do spółki wpłynęła umowa znacząca, zawarta pomiędzy emitentem i jednostką zależną UNIFUND a nabywcą – jednym z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, której przedmiotem była sprzedaż portfeli wierzytelności o wartości 10 mln zł. Wartość sprzedanych aktywów w księgach rachunkowych na dzień 30 września wynosiła  34,2 mln zł.

Jak podaje zarząd – „sprzedane portfele wierzytelności są atrakcyjne pod względem przyszłych, szacowanych zwrotów z inwestycji. Decyzja o ich sprzedaży została podjęta w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji Emitenta oraz koniecznością pozyskania kapitału na wykup tych papierów wartościowych.”

Model finansowania działalności spółki wciąż opierać się ma na rolowaniu długu tak aby okres posiłkowania się kapitałem zewnętrznym był zbieżny z czasem trwania windykacji portfeli.

Kleba Invest wprowadza kolejne serie obligacji na Catalyst i sukcesem kończy emisję serii K

Opublikowano: 27 października 2014 o 12:38

Spółka Kleba Invest, specjalizująca się w budowie i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych, otrzymała w piątek zgodę Zarządu GPW na wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii D, F i G. Łączna wartość trzech wprowadzonych serii to 8 230 000 zł. Wartość nominalna każdej z obligacji to 100 zł.

Dodatkowo, jak podano w dzisiejszym komunikacie, 10 października spółka dokonała przydziału 1 713 sztuk obligacji serii K, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej.

Aktualnie, Kleba Invest koncentruje się na realizacji parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Są to obiekty o powierzchni 2-5tys. m2 powstające głównie w małych i średnich miastach pod nazwą PrimaPark. Drugim obszarem działalności jest budowa i komercjalizacja nieruchomości dla uznanych operatorów sieci spożywczych takich jak Biedronka, POLOmarket i dyskonty CzerwonaTorebka.

Kluczowymi projektami w realizacji są obecnie Parki Handlowe „Prima” w Markach, Chwaszczynie, Miastku i Pruszczu Gdańskim.

Echo Investment uplasowało obligacje o wartości 50 mln zł

Opublikowano: 23 października 2014 o 12:19

Spółka zajmująca się działalnością deweloperską, dokonała wczoraj przydziału 500 tyś obligacji serii D. Papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, skierowanego do inwestorów indywidualnych.
Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności spółki oraz jej rozwój.

Podczas 2-dniowej subskrypcji zapis na 715 596 obligacji złożyło 420 Inwestorów, wobec czego termin przyjmowania zapisów został skrócony a średnia stopa redukcji wyniosła 30 %.

Cena emisyjna obligacji to w zależności od dnia złożenia zapisu – od 100 do 100,01 zł, a wartość emisji (będąca iloczynem liczby przydzielonych obligacji i ceny emisyjnej j po jakiej zostały objęte) to 50 000 677,42 zł.
Obligacje oprocentowane są w oparciu o stopę WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 3,15 %. Dzień wykupu został ustanowiony na 20 kwietnia 2018 roku.

Emitent po rejestracji obligacji w KDPW złoży wniosek o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Catalyst.

Robinson uplasował jedynie czwartą część oferowanej puli

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:44

Emisja obligacji serii A spółki Robinson Europe doszła do skutku. Emitent dokonał przydziału 1.027 obligacji na łączną kwotę w wysokości ok. 1,03 mln zł.

Obligacje serii A będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Notowana na NewConnect spółka zajmująca się dystrybucją sprzętu wędkarskiego i sportowego oferowała w publicznej emisji do 4 tys. trzyletnich obligacji serii A o maksymalnej wartości do 4 mln zł.

Według wcześniejszych informacji, oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 3-mies. powiększony o 700 pkt. baz. w skali roku, a odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje będą zabezpieczone na znaku towarowym „Robinson” oraz akcjach spółki zależnej Outdoorzy.pl S.A. Według pierwotnych planów, pozyskany kapitał ma zostać przeznaczony na rozwój linii biznesowych.

Instalexport ponownie nie ma środków na odsetki

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:43

Firma deweloperska Instalexport przeprasza, ale nie jest w stanie przekazać obligatariuszom obligacji serii A1 należnych im środków z tytułu piątego zakończonego okresu odsetkowego. Jednocześnie zarząd spółki zależnej, będący właścicielem gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim, wypełnia kolejne warunki zawarte w notarialnej umowie przedwstępnej sprzedaży ww. gruntów, które stanowią zabezpieczenie m.in. obligacji serii A1. Środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zostać w pierwszej kolejności bezpośrednio przelane na rachunek KDPW w wysokości niezbędnej do spłaty zobowiązań odsetkowych i kapitału m.in. wobec obligatariuszy tej serii.

Zarząd emitenta podał, że zgodnie z propozycją nabycia 36-miesięcznych obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A1, obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6-mies. powiększonej o marżę w wysokości 6,75% w skali roku. Do dnia wypłaty zobowiązania, obligatariuszom przysługują dodatkowo odsetki ustawowe naliczane od kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień 19 października 2014 roku.
W połowie września deweloper również prosił posiadaczy swoich papierów dłużnych o cierpliwość. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku deweloper poprosił posiadaczy serii P o przesunięcie terminu wykupu. Ostatecznie na początku kwietnia Instalexport wykupił obligacje o wartości nominalnej 11,31 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Środki niezbędne do realizacji tej operacji pochodziły od spółki IMW (dawniej Instalexport Marysin Wawerski), która po zrealizowaniu umów przedwstępnych i części umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań na realizowanym wieloetapowym projekcie deweloperskim „Przy Lesie” w Warszawie, mogła uruchomić środki niezbędne do spłaty zobowiązań.

Meritum Bank wyemitował papiery dłużne na 80 mln zł i zmienia właściciela

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:42

Meritum Bank ICB uplasował emisję 8 tys. obligacji podporządkowanych serii C o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł.

Są to papiery ośmioletnie o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy, o terminie wykupu przypadającym w dniu 21 października 2022 r. i oprocentowaniu zmiennym ustalanym jako WIBOR 6-mies. powiększonym o marżę w wysokości 410 pb, wynoszącym w pierwszym okresie odsetkowym 6,11%.

Zamiarem banku jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (Catalyst).

Co ciekawe, wczoraj Alior Bank poinformował, że zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief.

Zapisy w ostatnich dniach oferty Best zredukowane o 23,4%

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:41

Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji obligacji Best zostały zredukowane średnio o 23,4%. Wierzytelnościowa spółka dokonała przydziału obligacji detalicznych serii K2 o łącznej wartości 50 mln zł.

Podczas oferty prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na rynku Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obligacje serii K2 to papiery czteroletnie, oprocentowane według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu Best II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy Best oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.

Best II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Best TFI, a Best S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały grupy Best w funduszach Best I NSFIZ, Best II NSFIZ i Best III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

MCI uplasował papiery na kwotę 31 mln zł

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:40

Fundusz technologiczny MCI Management wyemitował 31 tys. zabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii I 1 o wartości nominalnej 31 mln zł.

Pierwotne warunki emisji przewidywały emisję nie więcej 50 tys. obligacji o łącznej wartości do 50 mln zł.

Cel emisji nie został oficjalnie określony. Jednak MCI zakłada emisje obligacji w celu zapewnienia środków na inwestycje. Strategia MCI przewiduje wydatki rzędu kilkuset milionów złotych, które fundusz przeznaczy na finansowanie kolejnych inwestycji funduszy MCI.TechVentures i MCI. EuroVentures w spółki technologiczne (e-commerce, mobile, social internet, cloud computing).