Newsy rynkowe

Elemental Holding wyemitował obligacje na 50 mln zł

Opublikowano: 20 października 2014 o 08:33

Firma recyclingowa Elemental Holding wyemitowała trzyletnie obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 24 mln zł i pięcioletnie obligacje serii E o wartości 26 mln zł.

W ramach emisji obligacji serii D zostało wyemitowanych 2.600 papierów, a w ramach emisji obligacji serii E 2.400 papierów. Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji serii D i E wynosi 10 tys. zł. Cel emisji obligacji nie został oficjalnie określony, jednak spółka w ostatnim czasie prowadzi aktywną strategię przejęć w swojej branży w skali regionalnej.

Dzień wykupu obligacji serii D został wyznaczony na dzień 17 października 2017 roku. Dzień wykupu obligacji serii E został wyznaczony na dzień 17 października 2019 roku.
Oprocentowanie obligacji serii D i E jest zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6-mies. powiększoną o odpowiednią marżę. Obligacje serii D i E są emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami.

Wartość zaciągniętych przez emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 288,5 tys. zł. Firma podała, że perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wynoszą natomiast 51 mln zł.

Echo rozpoczyna zapisy w 4. transzy obligacji detalicznych

Opublikowano: 20 października 2014 o 08:29

Firma deweloperska Echo Investment rozpocznie w poniedziałek ofertę publiczną 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii D o wartości do 50 mln zł. Zapisy mają potrwać do 12 listopada.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Z kolei cena emisyjna jednej obligacji wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 zł w dniu 20 października do 100,33 zł w ostatnim dniu złożenia zapisu.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę wynoszącą 3,15%. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3,5 lat.

Obligacje serii D emitowane są w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł. Spółka wyemitowała dotychczas trzy transze o łącznej wartości 150 mln zł.

Zapisy na obligacje Best przekroczyły oferowaną pulę

Opublikowano: 20 października 2014 o 08:28

Zapisy w ofercie obligacji serii K2 firmy wierzytelnościowej Best przekroczyły oferowaną pulę 500 tys. sztuk na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji 17 października. Wartość emisji wyniosła 50 mln zł. W poniedziałek spółka opublikuje ostateczne wyniki oferty.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji, 16 października to tzw. dzień przekroczenia zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed tym dniem, a więc od 1 do 15 października włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

- Cieszymy się, że podobnie jak w przypadku kwietniowej emisji, także tym razem publiczna oferta obligacji Best spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, a popyt przekroczył podaż papierów. Ze wstępnych informacji wynika, że liczba złożonych zapisów na obligacje serii K2 może przekroczyć liczbę zapisów na obligacje serii K1, na które zapisało się 988 inwestorów – powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.

Obligacje serii K2 są papierami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.

Była to druga oferta obligacji przeprowadzona w ramach publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł. W pierwszej ofercie spółka sprzedała obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł.

CCC wchodzi dziś na Catalyst

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:23

Operator sieci obuwniczej CCC wprowadzi w dniu dzisiejszym na rynek Catalyst 210 tys. obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł.

Jednocześnie dzień ostatniego notowania ustalono na 29 maja 2019 roku. W połowie czerwca CCC wyemitowało pięcioletnie obligacje w celu pozyskania środków na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną. Jednorazowy wykup według wartości nominalnej obligacji planowany jest na 10 czerwca 2019 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6-mies. powiększone o stałą marżę. Odsetki wypłacone są w okresach półrocznych. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne od emitenta CCC.eu i Kirra Investment, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags.

W połowie maja CCC podpisało z mBankiem umowę programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 mln zł. Program przewiduje wielokrotne emisje obligacji zwykłych i obligacji KDPW oraz obligacji wewnątrzgrupowych przez CCC i spółki „wewnątrzgrupowe”. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Obligacje emitowane w ramach programu mają być niezabezpieczone.

W latach 2014 i 2015 grupa CCC ma koncentrować się na powiększeniu powierzchni handlowej w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii oraz w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech i Turcji. Kontynuacja ekspansji przełoży się na powiększenie łącznej powierzchni handlowej dwukrotnie, co oznacza przyrost netto o ok. 200 tys. m.kw.

Kolejna emisja PCC Rokita zakończona redukcją zapisów

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:22

PCC Rokita pozyskał łącznie 25 mln zł z oferty obligacji serii BB emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji. Oferta obejmowała 250 tys. sztuk pięcioletnich obligacji ze stałym oprocentowaniem 5,5% w skali roku.

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich emisji, także tym razem popyt na obligacje PCC Rokita był większy od oferowanej ich liczby. Inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 35 mln zł.

Przy przydziale spółka zaoferowała preferencyjne warunki dla inwestorów, którzy dwa lata temu wzięli udział w ofercie publicznej obligacji serii AA. W pierwszym etapie obligacje przydzielono bowiem tym inwestorom, którym 3 października 2012 r. zostały przydzielone obligacje serii AA. Otrzymali oni papiery serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba przydzielonych im obligacji serii AA, ale jednocześnie nie większej niż łączna ilość obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydzielono 118.838 obligacji.

W drugim etapie, obligacje przydzielono inwestorom nieposiadającym pierwszeństwa przy przydziale oraz pozostałym z grupy z pierwszeństwem, którzy złożyli zapisy na obligacje serii BB w ilości większej niż traktowana preferencyjnie. W tym przypadku przydział został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji – stopa redukcji wyniosła niemal 44%. Łącznie obligacje zostały przydzielone 375 inwestorom.

Zgodnie z dotychczasową strategią, obligacje PCC Rokita serii BB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Capital Park szykuje program publicznych emisji do 100 mln zł

Opublikowano: 16 października 2014 o 08:21

Deweloper powierzchni biurowych Capital Park złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt sporządzony w związku z publiczną ofertą obligacji. Program zakłada możliwość wyemitowania w jednej lub kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego podstawowego.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i zostanie ustalone w wysokości równej odpowiedniej stopie WIBOR powiększonej o marżę. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie w okresach co 3 lub 6 miesięcy. W pozostałym zakresie sposób naliczania oprocentowania, data, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii obligacji. Termin wykupu obligacji nie będzie dłuższy niż trzy lata od dnia emisji danej serii obligacji.

Termin oraz zasady wykupu będą określone w ostatecznych warunkach emisji danej serii, które mogą również przewidywać wcześniejszy wykup obligacji na żądanie spółki lub obligatariusza. Obligacje nie będą zabezpieczone. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu w ramach platformy ASO Catalyst.

Obecnie deweloper realizuje biurowiec Royal Wilanów i szykuje się rozpoczęcia swojego sztandarowego projektu Art Norblin w Warszawie.

Alior wykupił przedterminowo kolejną pulę papierów serii C

Opublikowano: 15 października 2014 o 07:44

Alior Bank wykupił 15,7 tys. obligacji serii C o łącznej wartości 15,7 mln zł. Średnia, czysta cena nabycia bez narosłych odsetek ważona wolumenem wyniosła 102,00 zł za 100 jednostek nominału. Nabyte obligacje zostaną umorzone.

Pod koniec września Alior Bank wykupił łącznie 95.900 swoich obligacji serii C celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabywanych obligacji wynosi 95,9 mln zł. Średnia cena nabycia ważona wolumenem wyniosła 101,65 zł za 100 zł nominału.

W połowie lutego 2012 roku Alior Bank wyemitował 8-letnie obligacje podporządkowane serii C o łącznej wartości 280 mln zł. Nabywcami obligacji zostały krajowe instytucje finansowe. Pierwotny dzień wykupu ustalono na 14 lutego 2020 r.

Jednocześnie w ostatnim czasie Alior wyemitował 321.700 obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 321,7 mln zł. Pozyskane środki instytucja może wykorzystać na sfinansowanie potencjalnej akwizycji. Ostatnio Alior przystąpił do rozmów na temat przejęcia Meritum Banku ICB.

Zapisy na papiery Best przedłużone do 17 października

Opublikowano: 15 października 2014 o 07:43

Firma wierzytelnościowa Best przedłużyła okres subskrypcji 500 tys. czteroletnich obligacji serii K2 do 17 października. Łączna wartość emisji może wynieść 50 mln zł.
Planowany termin przydziału obligacji został przesunięty na 20 października.

Przewidywany dzień emisji to 30 października. Przedłużenie subskrypcji nie powoduje zatem przesunięcia okresów odsetkowych określonych w ostatecznych warunkach emisji. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dowolnym domu maklerskim, zamiast tylko w DM mBanku, jak to miało miejsce dotychczas. Przewidywany termin debiutu na Catalyst to 13 listopada.

- Obserwujemy duże zainteresowanie oferowanymi przez nas obligacjami serii K2 o stałym oprocentowaniu, które wynosi 6% w skali roku. Dlatego też, w uzgodnieniu z Oferującym, wprowadzamy nowe możliwości składania zapisów – tłumaczy prezes spółki Krzysztof Borusowski.

Mexpol od czwartku na rynku Catalyst

Opublikowano: 15 października 2014 o 07:42

Firma z branży spawalnictwa, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mexpol, wprowadzi w czwartek 16 października na rynek Catalyst 1,6 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1,6 mln zł zadebiutują.

Pod koniec sierpnia giełda Papierów Wartościowych (GPW) przydzieliła spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (Catalyst – Rynek obligacji GPW). Nazwa skrócona, która będzie identyfikowała emitenta w systemie EBI to „MEXPOL”. Emisja papierów dłużnych serii A została uplasowana pod koniec marca.

Mexpol podaje, że świadczy usługi, głównie handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych oraz maszyn do obróbki blach. Spółka prowadzi również od 2 lat działalność produkcyjną w zakresie maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego ATBlu CNC oraz innych wyrobów między innymi stołów spawalniczych, do ręcznego cięcia plazmowego oraz do szlifowania.

Mikrokasa uzyskała kolejne 2,43 mln zł

Opublikowano: 13 października 2014 o 07:54

Firma specjalizująca się w oferowaniu pożyczek o małej wartości – Mikrokasa – zakończyła kolejną ofertę uplasowaniem 2.428 obligacji serii K o wartości 1 tys. każda z łącznie 2,5 tys. oferowanych. Papiery przydzielono 42 inwestorom w tym 41 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.

W wrześniowej ofercie publicznej Mikrokasa uplasowała wszystkie oferowane obligacje serii J. Stopa redukcji wyniosła 16,32%. Wpływy z emisji, w wysokości 2 mln zł, przeznaczone miały być na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Przy okazji ostatnich ofert spółka podała prognozę jednostkowego zysku netto na rok 2014 w wysokości 800 tys. zł. Jak podano, zgodnie z założeniami zarządu emitenta, osiągnięcie wskazanego wyniku będzie możliwe w związku ze wzrostem skali prowadzonej działalności, wzrostem marży zysku na każdym poziomie rachunku wyników oraz obniżeniem kosztów finansowania portfela pożyczek.