Newsy rynkowe

2C Partners emituje i wykupuje

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:55

Firma zajmująca się restrukturyzacją i rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych, 2C Partners, przeprowadził subskrypcję prywatną 3 tys. obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł. Stopa redukcji w zapisach wyniosła 4,4%. Papiery objęło 36 inwestorów. Firma planuje wprowadzić papiery do obrotu na rynku Catalyst.

Pod koniec wrześni 2C Partners wykupiła terminowo obligacje serii A oraz B. Łączna wartość wykupu wyniosła 2,65 mln zł. Obligacje serii B, których łączna wartość nominalna wynosiła 2 mln zł, były notowane na rynku Catalyst od kwietnia 2013 r. Natomiast obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł nie były notowane. Emitent wykupił całą emisję obligacji serii B oraz 13 sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 650 tys. zł. Przedterminowy wykup pozostałych obligacji serii A był prowadzony od grudnia 2013 r.

– Dzięki emisjom obligacji znacząco powiększyliśmy portfolio posiadanych nieruchomości. Pozwoli nam to zrealizować kilka bardzo ciekawych projektów inwestycyjnych w nadchodzących latach – mówi wiceprezes Michał Owsiewski.

W sierpniu emitent przeprowadził emisję obligacji serii F, z której pozyskał 1,5 mln zł. 2C Partners rozważa obecnie również możliwość pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój poprzez emisję akcji. Zarząd liczy, że dzięki temu realne stałoby się osiągnięcie minimalnego progu kapitalizacji wynoszącego 12 mln euro, które umożliwiłby przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW. Obecnie trwają analizy możliwego harmonogramu prac nad zmianą rynku notowań.

Nanotel ma środki na budowę sieci światłowodów

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:54

Spółka zajmująca się usługami budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła, Nanotel, przydzielił łącznie 3 tys. obligacji serii D o łącznej wartości 3 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 3 inwestorom.

Termin wykupu obligacji został określony przez spółkę na 7 stycznia 2015 r. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszą realizację kontraktów, których przedmiotem jest budowa sieci światłowodowej w woj. lubelskim i podkarpackim.

Do końca III kwartału spółka zrealizowała budowy w zakresie przekraczającym 40% wartości kontraktów na rzecz Aeronaval de Construcciones e Instalationes SAU z siedzibą w Madrycie, których przedmiotem jest kompleksowa budowa sieci szerokopasmowych w województwie lubelskim.

Zgodnie z zapisami zawartych umów, po zakończeniu procedur odbiorowych, spółka otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane już etapy budowy. W tym samym okresie zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją kontraktu na rzecz TK Telekom, a prace związane z kontraktami na terenie woj. podkarpackiego realizowane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac.

Inter Cars ma program obligacji do 0,5 mld zł

Opublikowano: 6 października 2014 o 07:53

Dystrybutor części samochodowych Inter Cars ma umowę z mBankiem oraz Bankiem Handlowym na przeprowadzenie programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500 mln zł. Umowa programowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Według umowy programu emisji, będą to obligacje niezabezpieczone, uprawniające obligatariuszy wyłącznie do otrzymania świadczeń o charakterze pieniężnym. Obligacje będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

Szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji, takie jak wartość nominalna, cena emisyjna, liczba obligacji, próg emisji, data wykupu, oprocentowanie, będą każdorazowo ustalane w odpowiednich dokumentach emisyjnych.

ARP nabyła obligacje Polimeksu-Mostostalu

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:49

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przelała środki na zakup obligacji Polimeksu-Mostostalu i w efekcie nabyła papiery dłużne serii A o łącznej wartości nominalnej 73 mln zł i papiery serii B o łącznej wartości nominalnej 58,5 mln zł. Trzeci etap restrukturyzacji finansowej budowlanej grupy dobiegł końca.

Część z obligacji stanowią obligacje zamienne, które ARP będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę. Taka konwersja dałaby możliwość objęcia 33% akcji Polimeksu-Mostostalu.

Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniosła 470 mln zł. Polimex-Mostostal wyemitował łączenie 2,675 mld akcji serii R. Jest jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Pozyskane środki umożliwią Polimeksowi przeprowadzenie zmian organizacyjnych, których wynikiem będzie powstanie holdingu. Jego głównymi kompetencjami będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii prowadzona przez dwie wydzielone spółki segmentowe.

Integer.pl refinansuje papiery o wartości 60 mln zł

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:46

Operator niezależnej poczty i sieci paczkomatów – Integer.pl – wyemitował 60 tys. obligacji serii INT0918 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Choć cel emisji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony to środki przeznaczone zostaną na wykup obligacji zadających we wrześniu o łącznej wartości nominalnej 60,44 mln zł oraz finansowanie bieżącej działalności grupy.

Data wykupu obligacji została określona na 28 września 2018 roku. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6-mies. powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie co 6 miesięcy.
Wartość zobowiązań Integer.pl na koniec czerwca wyniosła 261,9 mln zł. Spółka ocenia, że perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wyniosą ok. 316,2 mln zł.

Wcześniej Integer zapowiadał, że chce rolować swoje dotychczasowe obligacje krótkoterminowe na długoterminowe. Docelowa struktura zobowiązań zakłada papiery 3-letnie na 60 mln zł, 4-letnie na 60 mln zł i 5-letnie na 60 mln zł. Firma planuje emisje 2-3 serii w danym roku, o wartości ok. 20-30 mln zł każda, co pozwoli na zoptymalizowanie struktury finansowania dostosowanej do długoterminowej strategii grupy.

Synthos uplasował obligacje o wartości 350 mln euro

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:45

Wehikuł finansowy Synthos Finance AB (publ), z grupy chemicznej Synthos, wyemitował obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro.

Według wcześniejszych informacji, obligacje posiadają stałe oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (w dniach 30 marca oraz 30 września), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r.

Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

W celu przekazania środków z emisji obligacji, zarząd emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji wewnątrzgrupowych, które zostały objęte przez Synthos Finance AB (publ) i które stanowią niezabezpieczone obligacje imienne. Wartość nominalna obligacji wewnątrzgrupowych również wynosi 350 mln euro i odpowiada wartości nominalnej obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji wewnątrzgrupowych to 344 mln euro.

Środki pozyskane z emisji obligacji wewnątrzgrupowych zostaną przeznaczone na spłatę obecnego zadłużenia grupy, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz ogólne cele korporacyjne grupy.

Boryszew wykupił przedterminowo dwie serie

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:42

Grupa przemysłowa Boryszew, kontrolowana przez miliardera Romana Karkosika, wykupiła przedterminowo w celu umorzenia obligacje imienne serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 31 mln zł i obligacje imienne serii BC o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln euro, objęte przez Impexmetal.

Obligacje denominowane z złotych zostały wyemitowane w dniu 28 lutego z pierwotnym terminem wykupu 30 września 2015 roku. Obligacje zostały wykupione ze środków własnych Boryszew, według ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki.

Pod koniec lipca Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 70 obligacji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70 mln zł, objętych przez Impexmetal. Wraz ze wspomnianą wyżej transakcją spółka wykupiła wszystkie 101 obligacji imiennych serii A.

Ponadto Boryszew dokonała przedterminowego wykupu 4 obligacji imiennych serii BC o wartości nominalnej 500 tys. euro każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln euro, objętych przez Impexmetal. Papiery te zostały wyemitowane w dniu 1 lipca z pierwotnym terminem wykupu w dniu 30 września 2015 r. Papiery te również zostały wykupione ze środków własnych, według ich wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki.

W ostatnim czasie Boryszew zapowiedział rozpoczęcie procesu dezinwestycji, obejmującego sprzedaż części spółek oraz nieruchomości. Grupa liczy na nawet 300 mln zł z tego tytułu, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, w tym inwestycje w nowe segmenty rynkowe.

PCC Rokita rozpoczął kolejną publiczną emisję obligacji

Opublikowano: 2 października 2014 o 07:39

Do 10 października potrwają zapisy na pięcioletnie obligacje serii BB PCC Rokita o wartości 25 mln zł oferowane przez Dom Maklerski BDM. To już druga emisja w ramach II Programu Emisji Obligacji prowadzonego przez spółkę na bazie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w styczniu przez KNF.

Obligacje serii BB są oprocentowane na poziomie 5,5% w skali roku z kwartalnym kuponem. Wartość nominalna obligacji to 100 zł, a minimalny zapis – jedna obligacja. Przydział obligacji będzie miał miejsce 15 października, a następnie obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

- Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić naszym inwestorom stały dostęp do sprawdzonych inwestycji. Przy okazji tej emisji chcemy docenić także tych, którzy są z nami już od dawna. Dla inwestorów, którzy w 2012 r. w ramach oferty publicznej zapisali się na obligacje serii AA, przygotowaliśmy specjalne, preferencyjne warunki na emitowane obecnie obligacje serii BB – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Preferencja obejmie pierwszeństwo w przydziale papierów w ilości, w jakiej inwestorowi zostały przydzielone obligacje serii AA. Wykup obligacji serii AA, zgodnie z warunkami emisji, nastąpi w piątek, 3 października 2014 r.

MakDom wrócił na rynek Catalyst

Opublikowano: 1 października 2014 o 07:49

Spółka deweloperska Mak Dom wprowadziła na Catalyst 5,5 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 5,5 mln zł. Papiery będą notowane pod nazwą skróconą „MKD0317”. To powrót firmy na alternatywny rynek giełdowy.

Oprocentowanie tych papierów w bieżącym okresie odsetkowym wynosi 7,1%. Data ich wykupu ustalona została na koniec marca 2017 roku.

W lipcu ubiegłego roku Mak Dom wykupił notowane wtedy na Catalyst obligacje za ok. 24 mln zł. Oprocentowanie tamtych papierów kształtowało się na poziomie 9,48%.

Best rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych

Opublikowano: 1 października 2014 o 07:48

Od dziś do 14 października można zapisywać się na 500 tys. czteroletnich obligacji serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł jednej z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami – Best. Kolejna oferta publiczna przeprowadzana jest w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł. Spółka planuje zwiększenie do 100% udziału w funduszu BEST II NSFIZ.

Obligacje serii K2 będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 6,0% w skali roku. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K2 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wprowadzenie papierów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Nowe obligacje mają zadebiutować na Catalyst 13 listopada.

Warto zaznaczyć, że zapisy można składać w placówkach DM mBanku, telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu (w tym poprzez usługę maklerską eMakler). Podobnie jak przy pierwszej emisji obligacji Best, obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy istotne zwiększenie skali naszej działalności, głównie poprzez inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźny wzrost średnich cen sprzedawanych wierzytelności, dlatego – choć uczestniczymy niemal we wszystkich znaczących przetargach – bardzo selektywnie podchodzimy do zakupów nowych portfeli. Jest to natomiast dobry moment na konsolidację Grupy Best. Planujemy zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100% – zapowiada Krzysztof Borusowski, prezes emitenta.

BEST II NSFIZ to jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych. Został utworzony w 2008 r. a w 2010 r. – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny na polskim rynku – przeprowadził emisję obligacji, które następnie zadebiutowały na Catalyst. Od czterech lat fundusz publikuje regularnie sprawozdania finansowe. Na koniec I półrocza 2014 r. wartość aktywów netto BEST II NSFIZ wynosiła blisko 99 mln zł, z czego ponad 64 mln zł stanowił zakumulowany wynik z operacji z lat 2008-2014 (fundusz dotychczas reinwestował wszystkie zyski, nie dokonywał wykupu certyfikatów inwestycyjnych).

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a Best zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy.Udziały Grupy w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%. Pozostałe udziały w BEST II NSFIZ są natomiast kontrolowane przez głównych akcjonariuszy spółki.

– W wyniku planowanej konsolidacji, struktura Grupy zostanie ona uproszczona i będzie bardziej transparentna, a jej wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę działalności. Po zwiększeniu udziału w BEST II NSFIZ do 100% fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją – wskazuje Borusowski.

Dodał, że podobną transakcję przeprowadzono pod koniec 2012 r., kiedy to przejęto od inwestorów zagranicznych 100% udziałów w BEST I NSFIZ. W ocenie prezesa krok ten istotnie przyczynił się do zwiększenia dynamiki rozwoju i wzrostu wyników Grupy w 2013.

Pierwsza oferta (seria K1) o wartości 45 mln zł została przeprowadzona w kwietniu, a liczba dostępnych wówczas obligacji została sprzedana już czwartego dnia subskrypcji.