Newsy rynkowe

Work Service chce rosnąć w regionie dzięki przejęciom

Opublikowano: 30 września 2014 o 09:48

Firma z sektora human resources Work Service, który wprowadził na Catalyst obligacje serii R o wartości 25 mln zł, zapowiedział akwizycje w wysokomarżowych segmentach branżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji.

Strategia akwizycyjna ma polegać na kontynuacji procesu ekspansji geograficznej oraz zakupu know-how w wybranych wysokomarżowych niszach na szybko rozwijającym się rynku usług personalnych w celu umocnienia pozycji lidera oraz wykorzystania efektów synergii sprzedażowych.

Spółka szczególności planuje sfinansować procesy przejęć firm z branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji, przy czym zarząd emitenta zainteresowany jest również zakupem spółek wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań takich, jak leasing wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, e-commerce oraz payroll, które stanowić będą uzupełnienie oferty produktowej.

Jednocześnie 25 tys. obligacji serii R spółki o wartości nominalnej 25 mln zł trafiły do obrotu na rynku Catalyst. Papiery zostały wyemitowane w kwietniu. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6-mies. powiększoną o marżę 5,4%. Odsetki będą wypłacane w okresach 6-miesięcznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy po dacie emisji.

ED Invest wszedł na rynek Catalyst

Opublikowano: 30 września 2014 o 09:47

Obligacje serii A spółki deweloperskiej ED Invest o wartości nominalnej 6,6 mln zł wejdą do obrotu na Catalyst we wtorek.

Papiery zostały uplasowane w połowie maja bieżącego roku. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3-mies. powiększony o 5%. Wykup ustalony jest na październik 2016 roku.

W połowie roku spółka odstąpiła od emisji kolejnej serii obligacji o planowanej wartości 7,5 mln zł. Spółka tłumaczyła decyzję „zmianą sytuacji gospodarczej spółki wynikającą z pozytywnej zmiany otoczenia gospodarczego”. Według informacji ED Invest zmiana ta wpłynęła na zdywersyfikowanie źródeł finansowania inwestycji, która pierwotnie w większej części miała być zrealizowana ze środków pochodzących z emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B.

Alior Bank wykorzysta obligacje w strategii akwizycyjnej

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:53

Alior Bank wyemitował 321.700 obligacji podporządkowanych serii F o łącznej wartości nominalnej 321,7 mln zł. Cena nominalna i emisyjna jednego papieru to 1 tys. zł. Pozyskane środki instytucja może wykorzystać na sfinansowanie potencjalnej akwizycji. Ostatnio Alior informował, że przystąpił do rozmów na temat przejęcia Meritum Banku ICB od Innova Capital, WCP Cooperatief i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6-mies. powiększony o stałą marżę w wysokości 3,14%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 26 września 2024 roku.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji własnych Alior Banku o wartości do 2 mld zł o terminie zapadalności do 10 lat z marca 2013 roku. Rada nadzorcza banku wyraziła wówczas zgodę na wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w ramach tego programu.

Intencją banku jest wprowadzenie obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst. Wartość zaciągniętych zobowiązań banku na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 24,3 mld zł. Według komunikatu, perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji wskazują, że suma zobowiązań emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 55 mld zł.

BOŚ wrócił na rynek z długoterminowymi papierami

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:52

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 83 tys. dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R1 o łącznej wartości 83 mln zł. Celem emisji jest poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju BOŚ.

Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. Nie podano wynegocjowanego poziomu.

Obligacje są niezabezpieczone. Obligacje serii R1 mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst. Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji wynosi 1 tys. zł. Dniem wykupu obligacji jest 26 września 2024 roku.

W ostatnim czasie BOŚ uplasował dwie serie papierów zerokuponowych. Pod koniec sierpnia instytucja sprzedała 100 tys. krótkoterminowych obligacji serii KT.1.33 o wartości nominalnej 100 mln zł i cenie emisyjnej 985,21 zł każda. Dniem wykupu tych papierów jest 20 luty 2015 roku. Z kolei na początku września nabywców znalazło 135 tys. obligacji serii KT.1.34 o łącznej wartości nominalnej 135 mln zł z jednostkową ceną emisyjną 986,02 zł.

Kancelaria Medius pozyskała ok. 2,3 mln zł

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:51

Notowana na NewConnect spółka działająca w branży zarządzania wierzytelnościami oraz obsługi prawnej na rynku windykacji – Kancelaria Medius – przydzieliła 22,8 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2,28 mln zł.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednego papieru wynosi 100 zł. Dzień wykupu tych obligacji przypada 26 września 2016 r. Zarząd emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Według wcześniejszych zapowiedzi władz firmy prowadziła ona negocjacje dotyczące nabycia kolejnych portfeli wierzytelności. Można zakładać, że środki z emisji zostaną wykorzystane właśnie na ten cel.

W połowie ubiegłego roku spółka zadebiutowała na Catalyst. Do obrotu wprowadzonych wtedy zostało 4 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 400 tys. zł.

EGB Investments emituje m.in. na refinansowanie

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:50

Firma windykacyjna EGB Investments uplasowała 16 dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji serii AC o łącznej wartości 1,6 mln zł. Celem emisji jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez spółkę obligacji.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 26 września 2016 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest BRE Bank. Oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR 6-mies. z marżą 5 pkt. proc. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Oferta została przeprowadzona w ramach realizowanego programu emisji obligacji o wartości do 60 mln zł.

Magellan pozyskał ponad 58 mln zł na bieżącą działalność

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:49

Lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia Magellan przeprowadził emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej 58,3 mln zł na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka wyemitowała 148 obligacji z dwuletnim terminem zapadalności, 325 obligacji z czteroletnim terminem zapadalności oraz 110 obligacji z pięcioletnim terminem zapadalności. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6-mies. powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje są niezabezpieczone.

Oferta została przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z mBankiem. Wartość zaciągniętych zobowiązań spółki na koniec czerwca wynosi 787 mln zł.

Synthos szykuje się do refinansowania zobowiązań

Opublikowano: 29 września 2014 o 07:49

Firma chemiczna Synthos ustaliła warunki emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro, które zostaną wyemitowane przez wehikuł finansowy. Środki wykorzystane zostaną m.in. na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro.

Obligacje będą posiadać stałe oprocentowanie w wysokości 4.000% w skali roku, z odsetkami płatnymi w okresach półrocznych (w dniach 30 marca oraz 30 września), pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 350 mln euro.

Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Papiery te będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych oraz będą gwarantowane solidarnie przez emitenta oraz jego spółki zależne: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., Synthos Kralupy a.s., Tamero Invest s.r.o. oraz Synthos PBR s.r.o..

Spodziewana data emisji obligacji (closing date) to 30 września 2014 r. Grupa Synthos przeznaczy środki na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne emitenta oraz pozostałych gwarantów.

Synthos zawarł umowę objęcia obligacji (ang. purchase agreement) z BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., London Branch, PKO BP i UniCredit Bank AG jako pierwotnymi nabywcami obligacji. Oni z kolei zaoferują obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.

Emmerson pozyskuje 1 mln zł na nabycie obligacji spółki z grupy

Opublikowano: 25 września 2014 o 07:43

Grupa Emmerson przydzieliła 1081 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1,08 mln zł z całej puli 1,5 tys. oferowanych papierów dłużnych. Celem emisji było pozyskanie środków z przeznaczeniem głównie na nabycie obligacji serii A spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.

Papiery objęło 15 osób. Nie podano więcej szczegółów dotyczących parametrów emisji. W ostatnich dniach pojawiła się za to informacja, że Emmerson Wierzytelności Hipoteczne ma być przejęta przez firmę medyczną Milestone Ophthalmic. Firma ta planuje przeprowadzić transakcję odwrotnego przejęcia („reverse merger”) i w ten sposób stać się spółką notowaną na rynku NewConnect. Plany obejmują także zmiany nazwy spółki na Advanced Ocular Sciences. Niewykluczone więc, że nabycie obligacji Emmerson Wierzytelności Hipoteczne może być elementem czyszczenia bilansu tej spółki przed zapowiedzianą operacją.

Na Catalyst notowane są papiery dłużne serii A Grupy Emmerson o wartości 0,9 mln zł z terminem wykupu w lipcu 2015 roku.

CDRL: Komisja pozwoliła spółce na ofertę publiczną akcji

Opublikowano: 25 września 2014 o 07:41

Notowany na Catalyst właściciel marki odzieży dziecięcej Coccodrillo – spółka CDRL – szykuje się do oferty publicznej o debiutu na warszawskiej giełdzie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny CDRL. Pozyskane z emisji środki mają być przeznaczone m.in. na rozwój sieci sprzedaży.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 roku. Od 2010 r. CDRL oferuje swoje produkty również w sklepie internetowym, który systematycznie jest rozwijany.

W I połowie 2014 r. grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 roku.