Emisje obligacji – oferty bieżące i historyczne

Sortuj oferty

Rodzaj emisji

Oprocentowanie

Minimalny Zapis

Emitent

Marvipol

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 kwietnia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
I zmienne, WIBOR3M + 5,9% kwartalnie 48 miesięcy 8 kwietnia 2015 45 000 000 zł 100 zł 210 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marvipol s.a.
 • Seria: I
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M+ 5,90%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 48 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 08.04.2015
 • Wartość emisji: 45.000.000 zł
 • Zabezpieczenie: obligacje nie będą zabezpieczone
 • Cel emisji: Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 210.000 zł
 • Termin zapisów: 7 kwietnia 2011 roku
 • Catalyst: emitent ubiega się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku wtórnym Catalyst.
ScanDevelopment

Oferta publiczna

Scan Development Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności jest wynajem powierzchni szpitalnych

Emisja zakończona Zapisy do:
11 marca 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 14 marca 2014 47 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Scan Development Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 14.03.2014
 • Wartość emisji: 47.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie hipoteczne. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wartość budynku wraz z gruntem wynosi 106 816 318 zł.
 • Cel emisji: Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta od Scanmed S.A. udziałów w kapitale zakładowym Emitenta celem umorzenia (w ramach wynagrodzenia za umarzane udziały Emitent dokona spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Scanmed przez PKO BP), spłatę pożyczek na cele inwestycyjne udzielonych Emitentowi przez Scanmed S.A. oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szpitala.
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 11.03.2011 r.
 • Informacje dodatkowe: Możliwość wykupu obligacji przez Emitenta: – po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem roku od daty emisji obligacji za dodatkową opłatą na rzecz obligatariuszy w wysokości 0,5% wartości nominalnej obligacji – po upływie roku od daty emisji obligacji bez dodatkowych opłat na rzecz obligatariuszy.
NFIMagnaPolonia

Oferta publiczna

NFI Magna Polonia S.A.

Fundusz Magna Polonia S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku inwestycyjnym. Model biznesowy spółki oparty jest na alokacji środków w wybrane dziedziny polskiej gospodarki. Fundusz skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Emisja zakończona Zapisy do:
7 stycznia 2011
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 4% kwartalnie 24 miesiace 07 stycznia 2013 37 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: NFI Magna Polonia S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 07.01.2013
 • Wartość emisji: 37.500.000zł
 • Zabezpieczenie: brak
 • Cel emisji obligacji:
  Sfinansowanie statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.
 • Wartość nominalna: 1.000zł
 • Minimalny zapis: 200.000zł
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na dzień 30 września 2010 r. wynosi 24 195 000 PLN (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Prognozy co do wysokości zobowiązań emitenta na dzień wykupu wynoszą około 1 000 000 PLN (jeden milion złotych), nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.
  Środki pieniężne z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie statutowej działalności emitenta, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek. Jednym z rozważanych sposobów wykorzystania części pozyskanych środków pieniężnych z emisji obligacji serii C jest realizacja świadczeń pieniężnych związanych z wykupem niepublicznych obligacji serii A wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w lipcu 2009 roku. Zarząd Funduszu rozważa również przeznaczenie części pozyskanych środków pieniężnych na realizację strategii inwestycyjnej spółki zależnej Funduszu tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o.
NickelDevelopment

Oferta niepubliczna

Nickel Development Sp. z o.o.

Firma developerska obecna na polskim rynku od 1998 roku.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 10,34% kwartalnie 36 miesięcy 23 października 2013 20 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Nickel Development Sp. z o.o.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 10,34%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 23.10.2013
 • Wartość emisji: 20.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  Obligacje będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26.216.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy 00/100) zł, równej wartości nominalnej 200.000 (dwustu tysięcy) obligacji powiększonej o całkowitą kwotę odsetek, które mają być wypłacone do czasu całkowitego wykupu obligacji, na nieruchomości zlokalizowanej w gminie Suchy Las, w miejscowości Złotniki, położonej w rejonie ul. Kobaltowej i torów kolejowych o łącznej powierzchni 8,9825 ha (działki o nr ewidencyjnych od 276/25 do 276/36, 276/71 i 276/72), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1P/00213697/2. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) została ustalona na poziomie 29.126.700 PLN. Operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości został sporządzony w dniu 14 września 2010 r. i stanowi Załącznik do Propozycji Nabycia.
 • Cel emisji Obligacji: Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki na finansowanie podstawowej działalności Spółki tj. na realizację następujących projektów deweloperskich:
  • Projekt deweloperski „Botaniczna”:
   Lokalizacja: Poznań, ul. Botaniczna
   Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: 2011 r.
   Planowany termin oddania budynków: pierwsze budynki 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy
   Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
   Liczba mieszkań: 400
   PUM: 24 000 m2
   Funkcje dodatkowe: ogrody, loggie, miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej, plac zabaw.
   Finansowanie z emisji obligacji: 8.500.000,00 (osiem milionów pięćset tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Projects sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Project Sp. z o.o., która będąc udziałowcem spółki Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A., przeznaczy te środki docelowo na objęcie akcji w Nickel Botaniczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A.
  • Projekt deweloperski „Bobrowiecka”
   Lokalizacja: Warszawa, ul. Bobrowiecka
   Standard: mieszkania popularne lub o podwyższonym standardzie, wykończenie – deweloperskie
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: III kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania budynków: 18 miesięcy od rozpoczęcia budowy
   Planowany termin zakończenia sprzedaży: 24 miesiące od oddania ostatniego budynku
   Liczba mieszkań: 145
   PUM: 9 000 m2
   Funkcje dodatkowe: budynek biurowy, lokale usługowe, hala garażowa i miejsca parkingowe, loggie
   Finansowanie z emisji obligacji: 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy 00/100) zł w formie pożyczki udzielonej spółce Nickel Invest nr 5 sp. z o.o. lub zakupu weksla z wystawienia spółki Nickel Invest nr 5 Sp. z o.o. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na zakup gruntu.
  • Projekt deweloperski „Tarnobrzeg”
   Lokalizacja: Tarnobrzeg
   Standard: obiekt handlowy pod klucz
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
   Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
   Powierzchnia: 8 000 m2
   Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
   Finansowanie z emisji Obligacji: 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy 00/100) złotych
  • Projekt deweloperski „Skarżysko-Kamienna”
   Standard: obiekt handlowy pod klucz
   Planowany termin rozpoczęcia budowy: II kwartał 2011 r.
   Planowany termin oddania: I kwartał 2012 r.
   Planowany termin sprzedaży: I kwartał 2012 r.
   Powierzchnia: 8 000 m2
   Spółka realizująca projekt: Nickel Commerce Sp. z o.o.
   Finansowanie z emisji Obligacji: 1.000.000,00 (jeden milion 00/100) zł
  • Rezerwa
   Kwota 2.800.000,00 (dwa miliony osiemset tysięcy 00/100) zł będzie stanowiła rezerwę na ewentualny wzrost kosztów. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, w której wskazane projekty nie mogłyby zostać zrealizowane, lub z powodu istotnej zmiany warunków realizacji projektów ich dalsze prowadzenie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione, Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na inne projekty o podobnej charakterystyce ekonomicznej.
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000 zł
 • Termin zapisów: 22.12.2010
Raport

Oferta niepubliczna

Raport S.A.

Raport jest jednym z czołowych podmiotów branży windykacyjnej cechującym się dużą innowacyjnością i dynamiką rozwoju.

Emisja zakończona Zapisy do:
22 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 11% kwartalnie 24 miesiące 23 grudnia 2012 10 000 000 zł 100 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Raport S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 11%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 23.12.2012
 • Wartość emisji: 10.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  • zastaw rejestrowy na 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A, 1.500 (jeden tysiąc
   pięćset) akcji imiennych serii B, 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii C
   stanowiących 100% wszystkich akcji Emitenta, należących do Akcjonariusza, do najwyższej
   sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionów dwieście jeden tysięcy 00/100) zł;
  • zastaw rejestrowy na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A
   stanowiących 50% wszystkich akcji społki Telekom II, należących do FORUM XX FIZ, do
   najwyższej sumy zabezpieczenia 12.201.000 (dwanaście milionow dwieście jeden tysięcy 00/
   100) zł. Dla celow Oferty Emitent zlecił sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia.
 • Cel emisji Obligacji:
  • ok. 4 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Telekom II,
  • ok. 4 mln zł – zakup nowych wierzytelności przez Telekom II,
  • ok. 2 mln zł – wykup weksli wyemitowanych przez Emitenta

  Sumy te zostaną przekazane przez Emitenta do Telekom II na drodze zakupu przez Emitenta weksli wyemitowanych przez Telekom II

 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 50.000zł
 • Termin zapisów: do 22 grudnia 2010
Marvipol

Oferta publiczna

Marvipol S.A.

MARVIPOL S.A. warszawski deweloper, realizujący znane i prestiżowe apartamenty oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, w najlepszych lokalizacjach stolicy. Spółka dostarcza na rynek również powierzchnie usługowe jak i biurowe.

Emisja zakończona Zapisy do:
3 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
F stałe, 9,45% kwartalnie 36 miesięcy 06 grudnia 2013 30 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Marvipol S.A.
 • Seria: F
 • Oprocentowanie: stałe, 9,45%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 06.12.2013
 • Wartość emisji: 30.000.000zł
 • Zabezpieczenie: Obligacje są zabezpieczone w formie blokady finansowej 5.000.000 sztuk akcji Emitenta na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza
 • Cel emisji obligacji:
  Zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich
 • Wartość nominalna: 100 zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: Do 03.12.2010
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 146.124 tys. PLN; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania Emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.
BlackLionNFI

Oferta publiczna

Black Lion NFI S.A.

Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz wydawniczym. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, utworzył osobny podmiot dla inwestycji w innowacyjne spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.

Emisja zakończona Zapisy do:
27 grudnia 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,05% kwartalnie 36 miesięcy 23 grudnia 2013 50 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Black Lion NFI S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,05%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 23.12.2013
 • Wartość emisji: 50.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  • Hipoteka kaucyjna łączna na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe. Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
  • Hipoteka kaucyjna na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze.
   Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.
 • Cele emisji:
  • Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
  • Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
  • Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
  • Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed
  • Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.
 • Wartość nominalna: 100zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 27.12.2010
FAMGrupaKapitałowa

Oferta niepubliczna

FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Grupa Kapitałowa FAM jest dynamicznie rozwijającym się holdingiem, obejmującym spółki funkcjonujące w segmentach rynkowych, charakteryzujących się odmiennymi tendencjami i trendami. Prowadzi działalność operacyjną w segmentach: cynkowniczym, tkanin technicznych, konstrukcji przemysłowych

Emisja zakończona Zapisy do:
30 lipca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 12% kwartalnie 12 miesięcy 1 sierpnia 2011 9 047 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: FAM Grupa Kapitałowa S.A. – www.famgk.com.pl
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 12%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 12 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 01.08.2011
 • Wartość emisji: 9.047.000zł
 • Zabezpieczenie: Ustanowienie hipoteki kaucyjnej łącznej umownej do wysokości 140 % wartości objętych obligacji. Wycena przedmiotu, na którym zostanie ustanowiona hipoteka dokonana przez uprawnionego biegłego: Emitent poddał przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, który oszacował wartość rynkową przedmiotu na kwotę 21.764.000 zł.
 • Cel emisji Obligacji: Nie określony.
 • Wartość nominalna: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 50.000zł
 • Termin zapisów: 30.07.2010
CapitalPartners

Oferta niepubliczna

Capital Partners S.A.

Przedmiotem działalności są inwestycje kapitałowe oraz usługi doradztwa w zakresie fuzji i przejęć, finansów spółek i restrukturyzacji.

Emisja zakończona Zapisy do:
28 czerwca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 0% jednorazowo 1 miesiąc 28 lipca 2010 6 000 000 zł 100 000 zł 100 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Capital Partners S.A. – www.c-p.pl
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 0%
 • Okres do wykupu: 1 miesiąc
 • Termin wykupu obligacji: 28.07.2010
 • Data emisji: 28 czerwca 2010r
 • Wartość emisji: 6 000 000zł
 • Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje niezabezpieczone, zerokuponowe (rozliczne w różnicy ceny obligacji
 • Cel emisji Obligacji: Sfinansowanie objęcia akcji w Spółce PLASTICS KM S.A. PLASTICS KM S.A. jest spółką celową w 100% zależną od Capital Partners S.A. powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego w branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Wartość nominalna i cena emisyjna: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 zł a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 5.940.000 zł . Cena emisyjna to 99.000 zł.
 • Minimalny zapis: 100.000zł
 • Termin zapisów: 28.06.2010
FastFinance

Oferta niepubliczna

Fast Finance S.A.

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzyetlności na zlecenie.

Emisja zakończona Zapisy do:
5 lipca 2010
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
B zmienne, WIBOR6M + 6% półrocznie 24 miesiące 5 lipca 2012 8 730 000 zł 1 000 zł 50 000 zł
Pełna informacja
 • Emitent: Fast Finance s.a. www.fastfinance.pl
 • Seria: B
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 6%
 • Wypłata odsetek: półrocznie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 05.07.2012
 • Cel emisji Obligacji: Pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na zakup nowych
  pakietów wierzytelności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wartość nominalna obligacji: 1 000zł
 • Minimalny zapis: 50 000zł
 • Termin zapisów: 05.07.2010
 • Informacje dodatkowe: Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach II transzy została objęta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.
  Zarząd spółki Fast Finance informuje, że w dniu 05.07.2010 roku dokonał emisji 8.730 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B na łączną kwotę 8.730.000 zł. Przeprowadzona emisja obligacji serii B stanowi II transzę obligacji wyemitowaną w ramach programu emisji obligacji opiewającego na 30 mln zł. Całość emisji obligacji w ramach II transzy została objęta w dniu 06.07.2010. Podmiotem oferującym był Dom Maklerski BPS S.A.