Felietony i wywiady

Inwestowanie w obligacje korporacyjne

Opublikowano: 10 lutego 2011 o 09:33

Obligacje korporacyjne jako inwestycja

Inwestowanie w obligacje jest prostą i w miarę bezpieczną formą lokowania posiadanych oszczędności, która przynosi stabilny i z góry określony dochód. Bywa, że oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest o kilka a nawet kilkanaście punktów procentowych wyższe niż obligacji skarbowych czy lokat bankowych. Przy obecnych poziomach stóp procentowych w Polsce obligacje korporacyjne rocznie mogą generować zyski powyżej 10% rocznie

Emisja obligacji przez spółki jest formą zaciągania długu, najczęściej równocześnie u wielu wierzycieli. Są to, więc papiery wartościowe zaświadczające o prawach/należnościach wierzycieli (obligatariuszy) i zobowiązaniach dłużnika (emitenta). W większości przypadków obligacja uprawnia do otrzymywania stałego dochodu – odsetek określonych wcześniej w formule oprocentowania. Taka konstrukcja tego instrumentu finansowego sprawia, że obligacje korporacyjne są doskonałym sposobem na stabilne powiększanie majątku. Jednak jak to w świecie inwestycyjnym bywa, nie ma nic za darmo. Inwestycja w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw wiąże się też z pewnym ryzykiem. Większym niż inwestycja w obligacje Skarbu Państwa. Dlatego decydując się na inwestycje w obligacje korporacyjne nie zapominajmy o zdrowym rozsądku.

Atrakcyjne odsetki

Spółki emitujące obligacje przeważnie oferują znacznie większy zysk z inwestycji w porównaniu z obligacjami skarbowymi czy lokatami bankowymi. Na rynku można znaleźć oferty obligacji oprocentowanych na 10% i więcej. Na obligacjach nie zarobimy tyle ile możemy zarobić na akcjach w czasie hossy. Nigdy jednak nie wiemy kiedy hossa się kończy a kiedy zaczyna… Niektóre obligacje dają zysk powyżej 15% w skali roku. Należy jednak pamiętać, iż inwestycja o wysokim potencjalnym zysku obarczona jest przeważnie nieco wyższym ryzykiem. Z drugiej strony ryzyko spada, gdy emitowane obligacje są zabezpieczone. Nie rzadko na rynku możemy znaleźć emisje, których wartość jest mniejsza od wartości zabezpieczenia.

Niezawodny dochód

Kupony odsetkowe wypłacane są zgodnie z góry określonym harmonogramem ustalonym przez emitenta. Zacznijmy od formy najprostszej tj. obligacji o stałym oprocentowaniu. W tym przypadku kupujący, już w momencie zakupu wie dokładnie, jakie dochody osiągnie w całym okresie oszczędzania. Nieco bardziej złożoną kwestią jest prognozowanie wysokości odsetek od obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie tego typu obligacji oparte jest z reguły na formule: WIBOR + marża (na przykład 5%). Innym ciekawym przykładem naliczenia odsetek jest formuła: stopa inflacji + marża. Emisji tego typu obligacji jest na razie nie wiele, a szkoda ponieważ taka konstrukcja zabezpiecza realność (w ekonomicznym tego słowa znaczeniu) naszych zysków. Trudno jest przewidzieć jakie będzie tempo wzrostu cen w okresie kolejnych kilku lat. Takie rozwiązanie w pewnym sensie zrzuca z nas brzemię ryzyka inflacji.

Zróżnicowanie

Budując portfel inwestycyjny należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby lokowanie kapitału odbywało się w myśl zasady dywersyfikacji. Inwestowanie w obligacje korporacyjne to ciekawa alternatywa. Dodatkowo nabywając obligację różnych spółek z różnych sektorów rozkładamy ryzyko naszego portfela inwestycyjnego.

Płynność

Ponieważ obligacje są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym, od momentu emisji obligacji do czasu wykupu może ona wielokrotnie zmieniać właściciela (z zastrzeżeniem obligacji imiennych). Głównym „reprezentantem” rynku wtórnego jest platforma Catalyst. Obecnie ten rynek ma niewielką płynność. Powodem jest przede wszystkim wczesne stadium rozwoju Catalyst jak również podejście inwestorów do tego instrumentu. Inwestorzy przeważnie traktują obligację jako instrument rentierski a nie spekulacyjny. W praktyce zatem obligatariusz najczęściej nie zmienia się do dnia wykupu.

Jak zainwestować w obligacje korporacyjne?

Duża część polskiego rynku obligacji korporacyjnych to obligacje nienotowane. Ich dostępność jest bardzo ograniczona. Obligacje takie możemy nabyć podczas emisji pierwotnej na przykład za pośrednictwem domu maklerskiego. Corporatebonds.pl gromadzi na bieżąco oferty z różnych domów maklerskich. Dzięki nam inwestor uzyskuje szybki i prosty dostęp do bieżących emisji obligacji korporacyjnych. Chcąc dołączyć dłużny papier wartościowy do swojego portfela po okresie subskrypcji możemy skorzystać ze wspomnianej już platformy Catalyst lub szukać ofert sprzedaży poza obrotem zorganizowanym.

Jak zarabiać na obligacjach korporacyjnych?

Najprostszym i najbardziej powszechnym sposobem jest przetrzymanie obligacji do terminu wykupu, inkasując po drodze naliczone odsetki. Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą pokusić się o spekulację. Nie jest to jednak proste przy tak niskiej płynności rynku. Poza tym ceny obligacji nie zmieniają się tak dynamicznie jak ceny akcji przez co spekulacja nie przynosi spektakularnych dochodów. Dodatkowy potencjał zysku niosą ze sobą obligacje zamienne na akcje. Są to walory hybrydowe, łączące w swej strukturze zalety obligacji i akcji. Standardowo ten instrument ma określony termin wykupu i oprocentowanie. Ponadto obligatariusz ma prawo do zamiany obligacji na akcje w określonym terminie i po ustalonej cenie. W tym przypadku wzrost wartości akcji emitenta w okresie trwania obligacji może przynieść obligatariuszowi ekstra zysk.