Felietony i wywiady

Abc Finansów Ubezpieczyciela

Opublikowano: 18 września 2013 o 12:58

Sprawozdania finansowe ubezpieczycieli odzwierciedlają ich specyficzną działalność, którą jest zarządzenie ryzykiem. Główne źródła przychodów to składki od osób ubezpieczających się. Istnieje kategoria składek brutto oraz składek zarobionych. Składka zarobiona to wartość składek pomniejszona o udział reasekuratorów oraz pomniejszona (lub powiększona) o udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw.

Na drugim miejscu znajdują się efekty działalności inwestycyjno – lokacyjnej. Ze względu na znaczne środki, którymi obracają firmy ubezpieczeniowe to źródło dochodu ma często duże znaczenie w kształtowaniu się wyniku finansowego. Ostatnim strumieniem dochodów są wpływy z regresów ubezpieczeniowych, czyli wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczonego ryzyka w podmiotach zewnętrznych – firmach reasekuracyjnych.

Po stronie kosztów poza oczywistymi związanymi z organizacją, administracją i akwizycją ubezpieczeń kluczową pozycją są koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń. Właśnie szkodowość ma największy wpływ na wynik finansowy ubezpieczyciela. Im więcej wypłat tym gorsza sytuacja finansowa.

W bilansie w pasywach poza kapitałem własnym i zobowiązaniami podporządkowanymi kluczową rolę odgrywają rezerwy. Rezerwy to dla zakładu ubezpieczeniowego najważniejszy obszar działalności operacyjnej. Tak zwane rezerwy techniczno ubezpieczeniowe powinny zapewniać pokrycie wszelkich bieżących i przyszłych zobowiązań jakie wynikają lub mogą się pojawić z zawartych umów z klientami. Celem zawiązywania rezerw jest zapewnienie realności ubezpieczenia, podtrzymanie ciągłości i płynności operacji finansowych a także zapewnienie źródła spłaty wyższych niż kalkulowano świadczeń. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe są w związku z tym gwarancją długookresowej wypłacalności ubezpieczyciela.

W aktywach poza majątkiem trwałym znajdują się w znacznej mierze aktywa finansowe w postaci różnego rodzaju lokat i instrumentów inwestycyjnych. Środki pochodzą zarówno z kapitał własnych i wypracowanych zysków jak i przede wszystkim z wpłat osób ubezpieczonych.

Głównym celem zarządzania finansami firm ubezpieczeniowych jest utrzymanie płynność środków. Polega to na zarządzaniu zdolnością do pokrycia ich bieżących zobowiązań w wymaganych terminach odszkodowań i świadczeń zapisanych w umowach ubezpieczeń.