Felietony i wywiady

Co kupują fundusze obligacji korporacyjnych?

Opublikowano: 28 października 2013 o 14:57

Otwarte fundusze inwestycyjne zobowiązane są do publikowania półrocznych sprawozdań finansowych, w których umieszczają skład swojego portfela inwestycyjnego. Inwestorzy otrzymują w ten sposób wgląd w aktywa, które posiadają pośrednio poprzez jednostki uczestnictwa danego funduszu. Z naturalnych powodów nas najbardziej interesują fundusze obligacji korporacyjnych. Przyjęliśmy przy tym, iż koncentrujemy się na funduszach, które w swoich portfelach mają co najmniej 30% obligacji nie skarbowych. Obraz tego wycinka rynku przedstawiamy Państwu poniżej.

Według sprawozdań finansowych na dzień 30.06.2013r. 13 funduszy obligacji korporacyjnych zarządzało kwotą 4,394 mld zł. W obliczu niskich stóp procentowych oraz dużego ryzyka na rynku akcji, należy się spodziewać, iż kwota ta ulegnie dalszemu zwiększeniu. Na koniec sierpnia (ostatnie dostępne dane) aktywa pod zarządzaniem tej grupy wynosiły 4,467 mld zł. Strukturę portfela przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1 Struktura aktywów funduszy obligacji korporacyjnych ogółem

Struktura funduszy

Pod pozycją „Pozostałe aktywa” kryją się głównie lokaty bankowe oraz środki na rachunku bankowym. „Pozostałe aktywa” łącznie z pozycją „Obligacje Skarbowe” stanowią aż 36,3% ogólnego portfela tego rodzaju funduszy. To stanowi o bezpieczeństwie i płynności zgromadzonych aktywów. Poniższe tabele rozbijają aktywa na bardziej szczegółowe składowe.

Tabela 1 Struktura aktywów poszczególnych funduszy obligacji korporacyjnych

Wartość aktywów funduszy

W przypadku największego funduszu aż 45,7% stanowią „Pozostałe aktywa” oraz „Obligacje Skarbowe”. Przy aktywach bliskich 1mld zarządzający traktują płynność priorytetowo. Posiadacze jednostek takiego funduszu otrzymują stabilność za cenę niższych zysków. Po drugiej stronie znajdziemy fundusze szukające wyższych stóp zwrotu. Aviva Investors SFIO Papierów Nieskarbowych posiada jedynie 8,9% portfela w „Pozostałych aktywach” i jak sama nazwa wskazuje nie angażuje się w „Obligacje Skarbowe”. Jakich konkretnie emitentów poszukują zarządzający? Częściowo odpowiedź na to pytanie znajdziemy w kolejnej tabeli.

Tabela 2 Najpopularniejsze dłużne papiery wartościowe wśród funduszy obligacji korporacyjnych

Najpopularniejsze papiery wśród funduszy

Jak łatwo zauważyć tabela zdominowana jest przez Skarb Państwa i największe spółki w Polsce emitujące obligacje. Z uwagi na kolejne emisje największych przedsiębiorstw przewidujemy, że dominacja Skarbu Państwa w ww tabeli będzie słabnąć.

Wnioski nasuwające się z lektury powyższych zestawień są oczywiste. Ze względu na ryzyko płynności w otwartych funduszach inwestycyjnych, zarządzający koncentrują swoją uwagę na największych emitentach, których papiery mogą stosunkowo szybko sprzedać. Najwyższa na polskim rynku jakość emitentów, determinuje w znacznej mierze zysk jaki fundusze mogą wygenerować. Biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe oceniamy, że wynik funduszu powyżej 7% w skali roku będzie sukcesem potwierdzającym umiejętność aktywnego zarządzania całym portfelem.

Tabela 3 Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych na dz. 30.09

Wyniki funduszy

Szansą na wyższe zyski jest także otwarcie się na papiery dłużne małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie dzięki takim obligacjom Copernicus Dłużnych Papierów Wartościowych mógł się poszczycić najwyższymi zyskami w okresie 36 m-cy. Na dzień 30.06.2013 najwyżej oprocentowane obligacje znajdowały się w portfelu Copernicus’a, Agio Kapital, Agio Kapital Plus oraz NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw.

Tabela 4 Obligacje o najwyższym oprocentowaniu

Oprocentowanie obligacji

Na szczególną uwagę wśród wyselekcjonowanych funduszy zasługuje UniWBID, którego 12 miesięczna stopa zwrotu jest najniższa z grupy wyselekcjonowanych przez nas funduszy. Zaważył na tym przede wszystkim początek procesu upadłości PBG, którego obligacje o łącznej wartości nominalnej 122 mln zł posiada fundusz. Zgodnie z zasadami rachunkowości papiery dłużne spółki zostały zaktualizowane i w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.06.2013r. ich wartość wg wyceny wynosi 0zł. Warto więc obserwować sytuację PBG, ponieważ w przypadku układu fundusz będzie miał szansę na zweryfikowanie wartości tych obligacji w górę, co przełoży się na wynik całego portfela.

Zakładając inwestycję w fundusz obligacji korporacyjnych warto prześledzić ostatnio publikowany skład jego portfela i w miarę na bieżąco monitorować sytuację spółek, których papiery dłużne fundusz obejmował. Poświęcając więcej czasu na pogłębioną analizę funduszy, zmniejszamy ryzyko naszej inwestycji. Wyborowi powinna przyświecać także żelazna zasada dywersyfikacji. Im więcej spółek w portfelu funduszu tym mniejsze ryzyko znaczącego spadku wartości jednostki uczestnictwa w przypadku upadłości poszczególnych emitentów.