Felietony i wywiady

Co kupują fundusze obligacji korporacyjnych?

Opublikowano: 27 czerwca 2014 o 01:06

Fundusze obligacji korporacyjnych przeżywają w swojej historii bardzo dobry moment, ciesząc się co raz większą popularnością wśród klientów indywidualnych. Po raz kolejny przyjrzeliśmy się ich portfelom (analiza za I półrocze 2013 roku dostępna tu). Każdy z funduszy, na mocy ustawy zobowiązany był do końca kwietnia opublikować sprawozdanie finansowe za 2013 rok. To bardzo cenne źródło informacji zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inwestorów. Tak jak poprzednio, skupiliśmy się na funduszach, które posiadają w swoich aktywach min. 30 % obligacji nie skarbowych.

Na dzień 31.12.2013 roku, łączna wartość portfela wszystkich funduszy wynosiła 6,130 mld złotych i była większa o 1,736 mld wobec stanu na 30.06.2013. Struktura funduszy także lekko została zmodyfikowana, większy udział mają obligacje korporacyjne (62% vs. 56,9% na dz. 30.06.2013). Zarządzający w poszukiwaniu większych zysków w obliczu niskich stóp procentowych znacząco redukowali procentowy udział inwestycji w lokaty bankowe i środki na rachunkach bankowych (główna część „Pozostałych aktywów”). Pamiętając o płynności, suma inwestycji w obligacje skarbowe i pozostałe aktywa wynosi ok. 33% łącznego portfela funduszy.

Wykres 1 Struktura aktywów funduszy obligacji korporacyjnych ogółem

Struktura

Poniższe tabele prezentują aktywa bardziej szczegółowo.

Tabela 1 Struktura aktywów poszczególnych funduszy obligacji korporacyjnych

Najpopularniejsze papiery dlużne

Mając na uwadze dane z poprzedniego półrocza, zauważalny jest znaczny wzrost wartości portfeli praktycznie każdego z funduszy. Największy z nich (Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych), zwiększył swoje aktywa o prawie 100%, równocześnie utrzymując strukturę portfela (54% w obligacjach korporacyjnych i 44% w obligacjach skarbowych i pozostałych aktywach). Obligacje skarbowe są nadal główną pozycją w aktywach wymienionych przez nas funduszy, zapewniając przede wszystkim płynność zarządzającym. Poza nimi dominują spółki reprezentujące sektor bankowy.

Tabela 2 Najpopularniejsze dłużne papiery wartościowe wśród funduszy obligacji korporacyjnych

Najpopularniejsze papiery dlużne

Niskie stopy procentowe w Polsce, przekładają się na spadające rentowności obligacji skarbowych. Dominujący udział w portfelu funduszy dużych emitentów papierów wartościowych sprawiły, iż wyniki funduszy za ostatnie 12 m-cy w większości nie przekraczają 5%. Jedynymi wyjątkami są Aviva Investors SFIO Nieskarbowych, BPS FIO Pieniężny oraz Inventum Obligacji SFIO (dawniej Idea Premium). Wyniki obciąża także większa w ostatnim czasie liczba default’ów. Pamiętajmy, że poprzedni rok był pierwszym, w którym zapadały obligacje emitowane w latach 2010-2011.

Tabela 3 Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych na dz. 20.06.2014

Najpopularniejsze papiery dlużne

Tabela 4 Obligacje o najwyższym oprocentowaniu

Obligacje-o-najwyższym-oprocentowaniu.jpg

Rozpatrując inwestycję w funduszu obligacji korporacyjnych, oprócz uwag przekazanych w poprzednim opracowaniu, zwracajmy baczniejszą uwagę na dywersyfikację stosowaną przez zarządzających oraz największe pozycje w portfelu. Pozwoli nam to zminimalizować potencjalny wpływ niewypłacalności pojedynczego emitenta na wynik z całego portfela funduszu. Poniżej przedstawiamy po 3 największe pozycje każdego z wybranych funduszy. Krótka analiza emitentów powinna odpowiedzieć na pytanie, czy nasze środki są rozsądnie inwestowane.

Agio Kapitał

Agio Kapitał Plus

Arka BZ WBK

Arka Prestiż

Aviva

Aviva Nieskarbowych

BNP Parbias

BPH

BPS

Copernicus

Inventum

KBC Gamma

Millenium

Novo

UniLokata

UniWibid