Komentarze rynkowe

Komentarz tygodniowy Corporatebonds.pl (17-21.10.2011)

Opublikowano: 21 października 2011 o 19:12

Przed omówieniem wydarzeń na rynku w ostatnim tygodniu nie sposób pominąć 2 rocznicy funkcjonowania Catalyst – platformy obrotu i autoryzacji obligacji korporacyjnych i komunalnych. Dwuletni okres istnienia rynku potwierdził, że GPW udało się wyjść naprzeciw potrzebom inwestorów i emitentów. W początkowej fazie rozwoju emitenci bardziej obserwowali nowy rynek niż faktycznie podejmowali działania zmierzające do pozyskania kapitału. Okazało się jednak, że oferując satysfakcjonujący kupon można spotkać się na rynku z odpowiednim odzewem. Relatywnie niskie oprocentowanie obligacji skarbowych i lokat bankowych stworzyło ciekawą alternatywą umożliwiającą skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego także dla inwestorów indywidualnych, pozbawionych dotychczas dostępu do publicznego rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych.

Od września 2009 na Catalyst systematycznie rosła wartość emisji i liczba realizowanych transakcji. Na całej platformie notowań obecnych było pod koniec września tego roku 246 serii papierów wartościowych a ostatni okres był rekordowy pod względem debiutów. Podczas całego trzeciego kwartału tego roku zawarto w notowaniach sesyjnych ponad 8500 transakcji. Wartość obrotu przekroczyła 359 mln zł. Kapitalizacja całego rynku wyniosła 523 mld zł. Oczywiście udział papierów emitowanych przez Skarb Państwa nadal wynosi ponad 93% łącznej kapitalizacji wyemitowanych obligacji, ale warto zauważyć, że wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez firmy komercyjne wyniosła na koniec września prawie 32 mld zł i stanowi najbardziej dynamiczny sektor notowanych papierów. Natomiast łączna wartość, obligacji korporacyjnych, samorządowych i spółdzielczych notowanych na Catalyst sięga blisko 35 mld zł.

Segmentowi obligacji korporacyjnych pomaga również niestabilna sytuacja na rynkach finansowych. Wyrazem tego jest systematyczny wzrost udziału kapitałów pozyskanych tą drogą w stosunku do środków pozyskanych z kredytów bankowych. Dotyczy to również jednostek samorządowych. Rynek Catalyst spotka się także z coraz większym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, którzy dostrzegają w zakupie obligacji możliwość dywersyfikacji portfela i korzystnej lokaty oszczędności. Świadczy o tym liczba transakcji, która z kwartału na kwartał systematycznie rośnie. Zapowiedzi przedwyborcze o definitywnym rozwiązaniu sprawy lokat antypodatkowych po utworzeniu nowego parlamentu zwiększy niewątpliwie atrakcyjność papierów korporacyjnych jako inwestycji.

Wracając do notowań na Catalyst. W minionym tygodniu nie mieliśmy wiele emocjonujących wydarzeń. Obroty były zdecydowanie mniejsze niż w poprzednim tygodniu. Brak nowych debiutów trochę uśpił rynek. Widać oczekiwanie na wyniki szczytu przywódców państw UE w sprawie kluczowych decyzji w walce z kryzysem zadłużeniowym. Warte odnotowania jest zwiększony obrót na środowej sesji obligacjami Marvipolu. Przedmiotem obrotu było 4 153 obligacji MVG 1213 po cenie 100,5. Liderami obrotów tygodniowych były obligacje Prima Car Management PCM 0312 – 1 mln zł i papiery Ferro FRO 0416 – 0,92 mln zł.

W czwartek pojawił się komunikat o zawieszeniu notowań obligacjami spółki Mera S.A. Zgodnie z dokumentem informacyjnym udostępnionym przy emisji, Mera S.A. powinna 25 października wypłacić należne odsetki od obligacji inwestorom, którzy kupili papiery z terminem wykupu w kwietniu 2012 r. (seria MER0412). Zgodnie z harmonogramem obsługi obligacji emitent płaci odsetki w odstępie kwartalnym, wyliczane na postawie międzybankowej stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę 8 pkt proc. Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 3 mln zł. Mera S.A. prawdopodobnie z powodów technicznych nie podała jednak ostatecznej kwoty, jaka się należy posiadaczom obligacji. Brak informacji spowodował, że GPW zawiesiła obrót papierami, notowanymi na Catalyst od marca 2011. Zawieszenie notowań nie miało negatywnego wpływu na notowania akcji Mery na rynku NewConnect.

Jarosław Duszczyk
Specjalista ds. obligacji komercyjnych
Makler papierów wartościowych