Newsy rynkowe

GPW chce pozyskać do 250 mln zł

Opublikowano: 6 grudnia 2011 o 17:59

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała o emisji do 2,5 mln obligacji na okaziciela serii A i B o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 250 mln zł na finansowanie m.in. przejęcia Towarowej Giełdy Energii. Celem emisji obligacji jaki podała GPW w komunikacie jest finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego.

GPW podała, że obligacje serii A będą miały łączną wartość nominalną nieprzekraczającą 175.000.000 zł, a obligacje serii B 75.000.000 zł.
Oferta nabycia Obligacji Serii A zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje Serii B zostaną zaoferowane na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wielkość emisji wyniesie do 2.500.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 250.000.000 zł. Wartość nominalna obligacji wyniesie 100 zł każda.

Obligacje Serii A zostaną wyemitowane do dnia 28 grudnia 2011 r. Obligacje Serii B zostaną wyemitowane do dnia 16 lutego 2012, podała GPW.
Obligacje Serii B zostaną zasymilowane z Obligacjami Serii A najpóźniej w dniu wprowadzenia Obligacji Serii B do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał w dniu 2 stycznia 2017 r. Obligacje nie będą zabezpieczone.

Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Obligacje Serii A i Obligacje Serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa będzie stanowiła sumę wskaźnika WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji Serii A zostanie ustalona w procesie sprzedaży Obligacji Serii A. Marża dla Obligacji Serii B będzie równa marży dla Obligacji Serii A.