Newsy rynkowe

Porozumienie akcjonariuszy Miraculum przed emisją obligacji

Opublikowano: 23 grudnia 2011 o 09:20

Akcjonariusze Miraculum zawarli warunkowe porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach i nabywania akcji spółki przez najbliższy rok. Strony umówiły się na wspólne, jednomyślne działania w związku z planowaną emisją obligacji przeznaczonych na rozwój spółki oraz rozmów z inwestorem dotyczących ich objęcia.

Czterej akcjonariusze: Monika Nowakowska, Bartosz Kazimierczuk, Tower Investments oraz Rubicon Partners NFI w minioną środę porozumiało się w ważnych dla dalszego rozwoju Miraculum kwestiach, dając tym samym dowód uporządkowania sytuacji właścicielskiej i doprowadzenia do stabilności rozdrobnionego jak dotąd akcjonariatu. Od tej chwili, dzięki stworzeniu wewnętrznej koalicji zaangażowanych akcjonariuszy, którzy od dwóch lat pracują nad odbudowaniem wartości spółki, Miraculum wchodzi w kolejny etap wzmacniania swojej pozycji na rynku.

– Stabilny akcjonariat to nieoceniona wartość każdej spółki giełdowej. Od teraz również dotyczy to Miraculum. Jestem bardzo zadowolona z zawartego porozumienia także dlatego, że zawsze wierzyłam w siłę wspólnego działania nad odbudowywaniem pozycji Miraculum. To, w jakim dziś jesteśmy miejscu, jest chyba najlepszym dowodem – mówi Monika Nowakowska, prezes Miraculum i autor porozumienia – W gronie akcjonariuszy, którzy zdecydowali się mówić jednym głosem, znalazły się osoby, którym bliskie jest dobro Spółki i które, mając wolę długoterminowego zaangażowania w tę inwestycję, są skłonne dalej wspólnie budować jej wartość. Mam nadzieję rozbudować akcjonariat objęty porozumieniem. Na ten moment warunkiem objęcia obligacji przez akcjonariusza strategicznego jest ustabilizowanie sytuacji właścicielskiej i posiadanie przez porozumienie akcjonariuszy 15 proc. kapitału. Zmierzamy wprost do osiągnięcia tego celu – dodaje Pani Prezes.

Strony zawarły porozumienie na rok, począwszy od dnia jego wejścia w życie. Tym dniem będzie dzień przyjęcia przez inwestora oferty nabycia obligacji Spółki. Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 15 milionów zł, która przeznaczona zostanie na dalszy rozwój Miraculum. Ostatecznym terminem na przyjęcie takiej oferty jest dzień 31 marca 2012 r. Nabywanie akcji przez uczestników aliansu zostało wyraźnie określone i odbywać się będzie (po wcześniejszym uzyskaniu wspólnej zgody stron) w dwóch następujących po sobie „Okresach” i w określonych porozumieniem transzach. Pierwszy nastąpi po upływie 60 dni od nabycia przez Monikę Nowakowską 4.326.529 akcji imiennych zwykłych serii K, a drugi w 60 dni po zakończeniu pierwszego okresu.

W chwili obecnej podmioty wchodzące w skład warunkowego porozumienia akcjonariuszy posiadają łącznie 7.585.753 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 10,16 % w kapitale zakładowym oraz 10,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jeśli Monika Nowakowska dokona planowanego zakupu akcji imiennych Spółki, to porozumienie będzie obejmowało ponad 15% liczby akcji i głosów, i tym samym spełniony zostanie parametr oczekiwań Obligatariusza. Uczestnicy porozumienia nie wykluczają dalszego zwiększania swoich udziałów w ogólnej liczbie głosów. Mają na to najbliższe 12 miesięcy.