Newsy rynkowe

PCC Rokita zaoferuje obligacje po 100 zł każda

Opublikowano: 19 czerwca 2012 o 15:20

Grupa chemiczna PCC Rokita chce pozyskać do 195 mln zł netto z publicznych emisji instrumentów dłużnych w ramach Programu Emisji Obligacji w ciągu roku. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Emitent planuje, przy założeniu, że zaoferowane i objęte zostaną wszystkie możliwe do zaoferowania w ramach Programu Emisji Obligacje, że wartość wpływów brutto Emitenta wyniesie 200 mln zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, których poziom jest planowany na 5,06 mln zł, szacowane wpływy netto Emitenta z emisji wyniosą ok. 194,94 mln zł.

W ramach Programu Emisji Obligacji oferowanych będzie nie więcej niż 2 mln obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda. W prospekcie podano, że terminy przeprowadzenia publicznych ofert Obligacji kolejnych serii emitowanych w ramach Programu podane zostaną w Szczegółowych Warunkach Emisji każdej serii. Termin zakończenia ostatniej oferty Obligacji będzie przypadał nie później niż 12 miesięcy od dnia publikacji Prospektu.

Ponadto zaznaczono, że okres trwania zapisów na Obligacje danej serii nie będzie dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia danej emisji. Przydział Obligacji danej serii dokonywany będzie nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia publicznej subskrypcji. O ile odpowiednie Szczegółowe Warunki Emisji nie będą stanowiły inaczej, przeznaczy wpływy netto z każdej emisji obligacji na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Strategia rozwoju PCC Rokita zakłada: w Kompleksie Rokopole – dodatkowe zdolności produkcyjne pozwolą do 2014 roku zwiększyć przychody i zysk operacyjny, umożliwiając wejście na nowe rynki ze zoptymalizowaną ofertą produktową; w Kompleksie Chlorowym – pełna konwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową przyniesie kolejne korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez ograniczanie energochłonności oraz zużycia i emisji rtęci; w Kompleksie Chemii Fosforu – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi do 2014 roku wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego.

Oferującym Obligacje PCC Rokita jest Dom Maklerski BDM. Przychody grupy w 2011 wyniosły 1193,9 mln zł, a zysk netto w tym okresie sięgnął 52,22 mln zł.