Newsy rynkowe

Magellan emituje nowe obligacje i spłaca stare

Opublikowano: 24 września 2012 o 07:08

Giełdowa firma działająca na rynku wierzytelności szpitalnych Magellan przeprowadziła emisję 134 obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 13,4 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności. Jednocześnie spółka spłaciła wcześniejsze obligacje o wartości nominalnej 22,3 mln zł.

Obligacje zapadalne są w okresach: dwuletnim – obligacje o wartości nominalnej 7,4 mln zł, trzyletnim – obligacje o wartości nominalnej 6 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone.
Nowe papiery zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem. Spłacone instrumenty dłużne również były wyemitowane w ramach tego samego programu emisji.