Newsy rynkowe

Fundusze żądają wykupu obligacji przez Alterco

Opublikowano: 11 października 2012 o 10:24

Fundusze w reakcji na złożenie wniosku o upadłość żądają od spółki deweloperskiej Alterco wykupu papierów dłużnych wraz z odsetkami. Łączna wartość zgłoszonych papierów dłużnych sięga 94 mln zł.

Jako pierwsza wystąpiła Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group, która posiada papiery o nominalnej wartości 10 mln zł. Obligatariusz wezwał do natychmiastowego wykupu obligacji w związku z niewypłaceniem części odsetek, których zapadalność upłynęła 17 maja 2012 r. Następny był Pioneer Pekao TFI, który wystąpił z żądaniem wykupu obligacji o wartości nominalnej 20 mln zł. Kolejne to fundusze Idea, które wystąpiły z żądaniem wykupu obligacji w wartości nominalnej blisko 64 mln zł, wskazuje Stockwatch.

Do tego grona dołączyło ostatnio GO TFI. Zawiadomienie dotyczy 400 obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej 400 tys. zł, powiększonej o należne odsetki. Obligatariusz wezwał do natychmiastowego wykupu w związku z niewypłaceniem przez emitenta w terminie odsetek, złożeniem przez Alterco wniosku o upadłość układową, a także przekroczeniem wartości „1″ łącznej kwoty zadłużenia w relacji do kapitałów Alterco