Newsy rynkowe

Pragma Inwestycje szykuje kolejną transzę

Opublikowano: 12 października 2012 o 08:15

Zarząd spółki Pragma Inwestycje podjął uchwałę w sprawie emisji do 10 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii B.

Każdy papier dłużny ma wartość nominalną 1 tys. zł objętych ustanowionym przez spółkę Programem Emisji Obligacji. Obligacje serii B zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 99 oznaczonych adresatów. Emisja dojdzie do skutku w przypadku złożenia zapisów na minimum 5 tys. obligacji. Obligacje serii B będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst.

W marcu 2012 roku Pragma Inwestycje uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 30 mln zł. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 10 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 17 maja, a debiut miał miejsce w dniu 22 maja 2012 roku.

Według wcześniejszych informacji spółki oprocentowanie serii A wyniosło WIBOR 6M + 500 pb. Data wykupu ustalona została w 2 lata od daty emisji. Celem pozyskania środków było finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Z kolei zabezpieczenie stanowi zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności z tytułu pożyczek oraz na rachunku bankowym i poręczenie Pragma Inkaso.

Spółka podaje, że finansuje transakcje kapitałowe i projekty inwestycyjne, które ze względu presję czasową, skomplikowanie, niewystarczające środki własne i obce, brak historii kredytowej lub inne ograniczenia formalne nie mogą być sfinansowane przez Inwestora lub bank.