Newsy rynkowe

BOŚ: kolejna emisja na 50 mln zł

Opublikowano: 26 lutego 2013 o 08:28

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przeprowadził kolejną ofertę obligacji w ramach swojego Programu Emisji Obligacji. Tym razem wyemitował obligacje serii K o wartości 50 mln zł z dniem wykupu 22 lutego 2015 roku.

Wartość nominalna (równa emisyjnej) każdej obligacji wynosi 1 tys. zł. Oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu. Papiery są niezabezpieczone. Emisja odbyła się w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości do 2 mld zł. Organizatorem i Depozytariuszem emisji obligacji serii K jest BRE Bank. Cel nie został określony.

Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi: obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (nie gorzej niż Baa3 od Moody’s Investor Services, BBB- od Standard & Poor’s Rating Services, BBB- od Fitch Ratings Limited, rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych. Zgodnie z bilansem banku na dzień 31 grudnia 2012 r. wartość zobowiązań instytucji wynosi 15,368 mld zł.

W połowie lutego BOŚ wyemitował 100 tys. obligacji serii J o łącznej wartości 100 mln zł. Z kolei na początku lutego bank zapowiedział wcześniejszy wykup obligacji serii H o wartości 185 mln zł. Na Catalyst notowane jest obecnie osiem serii papierów dłużnych banku, z czego termin zapadalności jednej serii ustalony jest na koniec bieżącego roku, a czterech kolejnych przypada na przyszły rok.