Newsy rynkowe

Voxel uzyskał 12 mln zł na realizację strategii rozwoju

Opublikowano: 5 sierpnia 2013 o 09:33

Voxel przydzielił inwestorom obligacje serii D o wartości 12 mln zł. Celem emisji jest realizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej oraz zasilenie kapitału obrotowego. Papiery trafią do obrotu na Catalyst.

Cena emisyjna jednej obligacji serii D jest równa 1 tys. zł. Papiery są oprocentowane według stopy zmiennej ustalonej w oparciu o współczynnik WIBOR 6 mies. powiększonej o marżę 5 %. Obligacje serii D zostaną wykupione w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału, czyli w dniu 31 lipca 2016 roku. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na 2 mln akcji na okaziciela serii A spółki Alteris. Przedmiot zastawu rejestrowego został wyceniony przez firmę AVCS na kwotę 34,37 mln zł, tj. 17,18 zł za akcję. Wycena została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2013 roku.

Wartość zobowiązań zaciągniętych przez emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 86 mln zł, w tym wartość zobowiązań oprocentowanych to 52 mln zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii D przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 135 mln zł, z wyłączeniem zadłużenia związanego z emisją obligacji serii D.

Strategia Grupy Voxel na kolejne lata zakłada dalszy, szybki rozwój w szczególności poprzez otwieranie nowych centrów diagnostycznych na terenie Polski, uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne i zewnętrzne, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi, świadczenie usług teleradiologii oraz rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów pracowni diagnostycznych i rozwój autorskich systemów informatycznych dla branży medycznej w Polsce.