Newsy rynkowe

PCZ wykupi przed terminem papiery serii A

Opublikowano: 9 września 2013 o 11:26

Spółka medyczna PCZ podjęła decyzję o przedterminowym, obligatoryjnym wykupie wszystkich 5000 obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst (PCZ0514) o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Dzień wykupu został ustalony na 30 września 2013 r.

Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej obligacji: 1 tys. zł tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej obligacji oraz 35,29 zł tytułem należnych odsetek.

Wykup tych papierów dłużnych nastąpi z nadwyżki finansowej wygenerowanej z bieżącej działalności operacyjnej PCZ w wyniku realizacji jednostkowych prognoz finansowych. Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW. Emitent złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu oraz zwróci się do organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst o zawieszenie obrotu.

Co istotne informacja o dniu, na który ustala się stany rachunkówpapierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi oraz informacja o dniu, od którego zostanie zawieszony obrót zostanie opublikowana osobnym raportem EBI.

Papiery serii A zostały wyemitowane pod koniec maja 2011 roku. Ich oprocentowanie wynosi 14%.

PCZ to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo działające na rynku zdrowia. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz wytwarzaniem dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład notowanego na NewConnect Polskiego Holdingu Medycznego PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Emitent we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta. PCZ świadczy usługi medyczne dla 400 000 pacjentów rocznie.