Newsy rynkowe

OT Logistics pozyskał 5 mln euro na inwestycje

Opublikowano: 31 marca 2014 o 10:55

Firma transportowo – spedycyjna OT Logistics przydzieliła 5 tys. trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 5 mln euro. Cel emisji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją emitenta środki z emisji zostaną wykorzystane jako finasowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych. Spółka realizuje inwestycje m.in. w polskich portach.

Obligacje zostały objęte w trybie oferty prywatnej przez inwestorów instytucjonalnych. Spółka może podjąć czynności mające na celu ich wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst. Oprocentowanie obligacji jest stałe i zostało ustalone „na warunkach rynkowych”. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie w euro.

Wykup zostanie przeprowadzony w dniu 17 lutego 2017 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji. Emitent lub obligatariusze mają prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji.

Na koniec ub.r. emitent miał zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 85,1 mln zł; zobowiązania długoterminowe w wysokości 25,3 mln zł. OT Logistics ocenia, że w okresie do dnia wykupu obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji.