Newsy rynkowe

Instalexport ponownie nie ma środków na odsetki

Opublikowano: 22 października 2014 o 07:43

Firma deweloperska Instalexport przeprasza, ale nie jest w stanie przekazać obligatariuszom obligacji serii A1 należnych im środków z tytułu piątego zakończonego okresu odsetkowego. Jednocześnie zarząd spółki zależnej, będący właścicielem gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim, wypełnia kolejne warunki zawarte w notarialnej umowie przedwstępnej sprzedaży ww. gruntów, które stanowią zabezpieczenie m.in. obligacji serii A1. Środki uzyskane ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zostać w pierwszej kolejności bezpośrednio przelane na rachunek KDPW w wysokości niezbędnej do spłaty zobowiązań odsetkowych i kapitału m.in. wobec obligatariuszy tej serii.

Zarząd emitenta podał, że zgodnie z propozycją nabycia 36-miesięcznych obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A1, obligacje oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6-mies. powiększonej o marżę w wysokości 6,75% w skali roku. Do dnia wypłaty zobowiązania, obligatariuszom przysługują dodatkowo odsetki ustawowe naliczane od kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień 19 października 2014 roku.
W połowie września deweloper również prosił posiadaczy swoich papierów dłużnych o cierpliwość. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku deweloper poprosił posiadaczy serii P o przesunięcie terminu wykupu. Ostatecznie na początku kwietnia Instalexport wykupił obligacje o wartości nominalnej 11,31 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Środki niezbędne do realizacji tej operacji pochodziły od spółki IMW (dawniej Instalexport Marysin Wawerski), która po zrealizowaniu umów przedwstępnych i części umów rezerwacyjnych sprzedaży mieszkań na realizowanym wieloetapowym projekcie deweloperskim „Przy Lesie” w Warszawie, mogła uruchomić środki niezbędne do spłaty zobowiązań.