Newsy rynkowe

e-Kancelaria przydziela kolejną serię obligacji w ramach rolowania kapitału

Opublikowano: 27 października 2014 o 14:38

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. dokonała przydziału obligacji serii S1 o wartości 2 102 000 zł. Środki pozyskane z emisji posłużyły do wcześniejszego, częściowego wykupu serii M, N i L, z terminem zapadalności odpowiednio 29 października br., 17 grudnia br. i 26 lutego 2015 roku.  W związku z tym umorzono 512 sztuk obligacji serii M, 1220 sztuk obligacji serii N i 370 sztuk obligacji serii L, każda o wartości nominalnej 1 tyś zł. Obligacje nowej serii są niezabezpieczone, z rocznym terminem wykupu.

Warto wspomnieć, iż wartość zapadających 29 października papierów (uwzględniając wcześniejszy wykup) to 4 452 000 zł plus należyte odsetki. Obligacje serii M są zabezpieczone certyfikatami inwestycyjnymi UNIFUND Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym FIZ, wchodzącego w skład grupy kapitałowej emitenta.

Zarząd spółki informuje, że nieustannie podejmuje działania mające na celu pozyskanie kapitału na wykup dotychczas wyemitowanych obligacji.

Dziś w osobnym komunikacie podano również, iż do spółki wpłynęła umowa znacząca, zawarta pomiędzy emitentem i jednostką zależną UNIFUND a nabywcą – jednym z niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, której przedmiotem była sprzedaż portfeli wierzytelności o wartości 10 mln zł. Wartość sprzedanych aktywów w księgach rachunkowych na dzień 30 września wynosiła  34,2 mln zł.

Jak podaje zarząd – „sprzedane portfele wierzytelności są atrakcyjne pod względem przyszłych, szacowanych zwrotów z inwestycji. Decyzja o ich sprzedaży została podjęta w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji Emitenta oraz koniecznością pozyskania kapitału na wykup tych papierów wartościowych.”

Model finansowania działalności spółki wciąż opierać się ma na rolowaniu długu tak aby okres posiłkowania się kapitałem zewnętrznym był zbieżny z czasem trwania windykacji portfeli.