Szczegóły oferty publicznej Black Lion NFI S.A.

Oferta publiczna

Black Lion NFI S.A.

Fundusz prowadzi działalność inwestycyjną o profilu PE/VC, koncentrując się na sektorze nieruchomościowym, medycznym, spożywczym oraz wydawniczym. Jednocześnie, wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym, utworzył osobny podmiot dla inwestycji w innowacyjne spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju.

BlackLionNFI
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
A stałe, 9,05% kwartalnie 36 miesięcy 23 grudnia 2013 50 000 000 zł 100 zł 200 000 zł
 • Emitent: Black Lion NFI S.A.
 • Seria: A
 • Oprocentowanie: stałe, 9,05%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 36 miesięcy
 • Termin wykupu obligacji: 23.12.2013
 • Wartość emisji: 50.000.000zł
 • Zabezpieczenie:
  • Hipoteka kaucyjna łączna na należącej do Mińska Development spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie nieruchomości lokalowej przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr ew. 23 i 31 usytuowane przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe. Ww. nieruchomości zostały poddane wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości lokalowych wynosi 16 512 710 zł. Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka 23 i 31) z uwzględnieniem kosztów rozbiórki budynków wynosi 16 064 535 zł.
  • Hipoteka kaucyjna na należącej do spółki Cracovia Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 53 086 m2 położonej w Krakowie na terenie dzielnicy Podgórze.
   Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego biegłego. Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wynosi 28 188 666 zł.
 • Cele emisji:
  • Inwestycja budowlana przy ul. Grochowskiej w Warszawie na terenie należącym do spółki zależnej Fabryka PZO polegająca na rewitalizacji dwóch budynków pofabrycznych oraz budowa jednego nowego budynku biurowego.
  • Inwestycja związana z utworzeniem funduszu kapitałowego przy współpracy z Krajowym Funduszem Kapitałowym.
  • Inne inwestycje nieruchomościowe, które mogą zostać częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z emisji w szczególności zaś inwestycje na terenie Soho Factory – pierwszy etap projektu obejmuje renowację zabytkowych budynków pofabrycznych na terenach warszawskiego Kamionka należących do SOHO Factory. Docelowo, na działce znajdującej się w posiadaniu spółki Soho Factory Sp. z o.o., planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowo-biurowo-handlowego.
  • Inwestycje w branży medycznej w ramach Grupy Scanmed – np.: rozwój usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz rozwój Centrum kardiologii inwazyjnej Carint Scanmed
  • Inwestycje w branżę sprzedaży dóbr i usług konsumpcyjnych, w szczególności związanych z detalicznym rynkiem odzieżowym oraz rynkiem dóbr luksusowych.
 • Wartość nominalna: 100zł
 • Minimalny zapis: 200.000 zł
 • Termin zapisów: 27.12.2010