Szczegóły oferty publicznej NFI Magna Polonia S.A.

Oferta publiczna

NFI Magna Polonia S.A.

Fundusz Magna Polonia S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku inwestycyjnym. Model biznesowy spółki oparty jest na alokacji środków w wybrane dziedziny polskiej gospodarki. Fundusz skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NFIMagnaPolonia
Seria Oprocent. Wypłata odsetek Okres do wykupu Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji Minimalny zapis
C zmienne, WIBOR3M + 4% kwartalnie 24 miesiace 07 stycznia 2013 37 500 000 zł 1 000 zł 200 000 zł
 • Emitent: NFI Magna Polonia S.A.
 • Seria: C
 • Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 4%
 • Wypłata odsetek: kwartalnie
 • Okres do wykupu: 24 miesiące
 • Termin wykupu obligacji: 07.01.2013
 • Wartość emisji: 37.500.000zł
 • Zabezpieczenie: brak
 • Cel emisji obligacji:
  Sfinansowanie statutowej działalności Spółki, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywania innych papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek.
 • Wartość nominalna: 1.000zł
 • Minimalny zapis: 200.000zł
 • Informacje dodatkowe: Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na dzień 30 września 2010 r. wynosi 24 195 000 PLN (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Prognozy co do wysokości zobowiązań emitenta na dzień wykupu wynoszą około 1 000 000 PLN (jeden milion złotych), nie licząc zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.
  Środki pieniężne z emisji obligacji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie statutowej działalności emitenta, w tym w szczególności na finansowanie nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów w spółkach z sektora telekomunikacyjnego, nabywanie innych papierów wartościowych oraz udzielanie pożyczek. Jednym z rozważanych sposobów wykorzystania części pozyskanych środków pieniężnych z emisji obligacji serii C jest realizacja świadczeń pieniężnych związanych z wykupem niepublicznych obligacji serii A wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A. w lipcu 2009 roku. Zarząd Funduszu rozważa również przeznaczenie części pozyskanych środków pieniężnych na realizację strategii inwestycyjnej spółki zależnej Funduszu tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o.